تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت و ماجرای حد نصاب زیان
نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 98 

 

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 98 

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت سال 98 در سایت سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به انتخاب رشته کرده بودند می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی  www.sanjeshp.ir مراجعه کنند و نسبت به دریافت نتیجه تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت اقدام کنند. در اطلاعیه منتشر شده در سایت سنجش پزشکی نکات مهمی اعلام شده است که داوطلبان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت حتما به آن ها دقت کنند. بخشی از اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 98 را در قسمت پایین مشاهده می کنید.

"زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد.

پذیرفته شدگان مرحله نخست که مجددا در مرحله تکمیل ظرفیـت شـرکت کـرده و در هر یـک از دوره های که مجددا عادی یا شهریه پرداز پذیرفته شده اند، پذیرش مرحله نخست آن ها لغو شده و قابل بازگشت نمی باشد.
مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه ٤ بند١-٥ -افرادی که در آزمون سال ٩٨ دوره های رایگان پذیرفته شده و ثبـت نـام ننماینـد یـا انصـراف دهند مجـاز بـه شـرکت در آزمـون سـال ٩٩ نمـی باشـند، بنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره های عادی (رایگان) پذیرفته می شوند، درصورت عدم ثبـت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یک ساله خواهند شد.
٤-همانگونه که قبلا نیز اعلام شده بر اسـاس آئـین نامـه آموزشـي دوره های كارشناسـي ارشـد ناپیوسـته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي هرگونه انتقال، تغییـر رشـته و يـا جابجـايي محـل تحصـیل دردوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع مي باشد. بنابراين با توجه بـه اينكـه محـل پـذيرش را خـود فـرد و بـا
آگاهی كامل تعیین نموده، لذا هیچ گونه تغییر در محل پذيرش انجام نخواهد گرفت.
۵ -داوطلباني كه علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علوم يا ساير مراكز نیز پذيرفته شده اند ملزم بـه ثبـت نـام در يكـي از دو محـل مـي باشـند و در صـورت محـرز
شدن ثبت نام در ھر دو محل، قبولي آن ها در رشته های مربـوط بـه وزارت بهداشت در هر مرحلـه از تحصیل كان لم يكن تلقي ميشود.
٦ -با توجه به سوالات مکرر داوطلبان، به اطلاع میرساند کلیه ضوابط آزمون (دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل و اطلاعیه ها برای این مرحله نیز جاری می باشد) "

فایل متن کامل اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در رابطه با نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 98 می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اطلاعیه نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 98