تکمیل ظرفیت غیر قانونی دانشگاه آزاد 98

تعداد نفرات قبولی در رشته های بدون کنکور 98

 

تعداد نفرات قبولی در رشته های بدون کنکور 98

تعداد نفرات قبولی در رشته های بدون کنکور 98 توسط حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش به تفکیک دانشگاه، دوره و محل قبولی اعلام شد.طبق این آمار در مجموع 247 هزار و 416 نفر بعد از ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور از سوی سازمان سنجش پذیرفته شده اند.از تعداد ۲۴۷ هزار و ۴۱۶ نفر پذیرفته شده نهایی بدون کنکور در سال 98 تعداد ۲۴ هزار و ۲۱۹ نفر در دوره روزانه، تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۵ نفر در دوره شبانه، تعداد ۱۳۹ هزار و ۳۸۲ نفر در پیام نور، تعداد ۶۶ هزار و ۶۱۹ نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، تعداد ۱ هزار و ۲۱۳ نفر در پردیس خودگردان دانشگاهها، تعداد ۱ هزار و ۹۵۱ نفر در دوره های مجازی دولتی، تعداد ۲ هزار و ۸۲۷ نفر در دوره های مجازی غیردولتی پذیرفته شده اند. آمار تعداد نفرات قبولی در رشته های بدون کنکور 98 را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

جدول تعداد نفرات قبولی در رشته های بدون کنکور 98

دوره روزانه شبانه پیام نور غیرانتفاعی پردیس خودگردان مجازی دولتی مجازی غیردولتی
۲۴ هزار و ۲۱۹ نفر ۱۱ هزار و ۲۰۵ نفر ۱۳۹ هزار و ۳۸۲ نفر ۶۶ هزار و ۶۱۹ نفر ۱ هزار و ۲۱۳ نفر ۱ هزار و ۹۵۱ نفر ۲ هزار و ۸۲۷ نفر
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی علوم انسانی هنر زبان های خارجی  
۵۸ هزار و ۶۴۱ نفر ۳۰ هزار و ۱۹۰ نفر ۱۳۷ هزار و ۳۱۸ نفر ۸ هزار و ۲۴۴ نفر ۱۳ هزار و ۲۳ نفر