اعطای خوابگاه به دانشجویان دانشگاه فسا

 

اطلاعیه مربوط به اعطای خوابگاه به دانشجویان دانشگاه فسا