پیوست اشتغال پذیری به برنامه های درسی دانشگاه ها

پیوست اشتغال پذیری به برنامه های درسی

 تمام برنامه های درسی دانشگاهی دارای یک پیوست اشتغال پذیری می شوند. در حال حاضر فعالیت هایی در بخش برنامه ریزی درسی انجام می گیرد که بر بحث اشتغال پذیری تمرکز دارد؛ یعنی به تمام برنامه های درسی یک پیوست اشتغال پذیری اضافه می شود.

در گذشته تصور می شد که برخی از رشته های حوزوی و علوم انسانی با اشتغال کاری ندارند. ولی اکنون کمیته برنامه ریزی درسی از طریق جلسات و پیگیری هایی که انجام می دهد در حال ارائه پیوست اشتغال پذیری برای این رشته ها است.

بازنگری برنامه های درسی با رویکرد کارآفرینی

بازنگری برنامه های درسی از سال ۹۴ آغاز شد و از مجموع نزیک به ۳ هزار برنامه درسی در رشته محل های مختلف، ۸۰۰ برنامه درسی، با بیش از ۱۰ سال قدمت با رویکرد کارآفرینی بازنگری شد.

بیش از ۶۰ گروه برنامه درسی وجود دارد که رشته های مختلفی دارند. حوزه های برنامه ریزی با گسترش و سپس پژوهش در حال بازنگری هستند.