طرح اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی 

 

طرح اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی 

طرح اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی، جهت برانگیختن دانشگاه ها برای اشتغال پذیری دانشجویان به شکل فعالانه و نظام یافته و برای ایجاد یک وحدت رویه در زمینه اشتغال پذیری دانشجویان بین دانشگاه ها، تدوین شده است.

 به منظور اینکه وزارت علوم بتواند حمایت های خود را از این برنامه اجرا کند، این برنامه برای دانشگاه ها سطح یک، سطح دو و ۱۳ دانشگاه مادر استان که در مجموع بیش از ۵۰ دانشگاه را در برمی گیرد، اجرا می شود. طرح اشتغال پذیری دانشجویان در مرحله اول به صورت پایلوت اجرا می شود و سپس بر اساس بازخوردی که از آن دریافت می شود، برای سایر دانشگاه ها نیز اجرا خواهد شد. در ابتدا این طرح در مقطع کارشناسی اجرا می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، در مقاطع بالاتر از جمله مقطع کارشناسی ارشد نیز اجرایی خواهد شد.