بورسیبه دکتری
بازگشت به تحصیل برای دانشجویان انصرافی تابع شرایط می باشد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سید ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان بیان نمود: بازگشت دانشجویان انصرافی به تحصیل تابع کمیسیون موارد خاص می باشد.

دانشجویان انصرافی باید مشخص نمایند که به چه دلیلی انصراف داده و به چه دلیلی باید به درخواست بازگشت آنها به تحصیل رسیدگی گردد.

وی گفت: شرایط برای بازگشت دانشجویان انصرافی بسیار سخت می باشد، درخواست دانشجویان انصرافی برای بازگشت به تحصیل بسیار کم و حتی به آمار نمی رسد.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: شیوه نامه جدید به دفتر دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم ارسال گردیده و به زودی جهت اجرا به دانشگاه ها ابلاغ می گردد.