به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس دانشگاه علم و صنعت محمدعلی برخورداری بیان نمود: باتوجه به اینکه طی سال های گذشته ظرفیت پذیرش در این دانشگاه رشد پیدا کرده لذا سال آینده افزایش ظرفیتی در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه علم و صنعت نداریم و این مقدار ثابت خواهد ماند.

اینک در تمامی مقاطع تحصیلی به ثبات پذیرش دانشجو در این دانشگاه رسیده ایم لذا برنامه ای برای افزایش ظرفیت ها دردست نداریم.

برخورداری افزود: در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو به تعادل رسیدیم لذا هدف اصلی ما در سال جاری و سال آینده افزایش کیفیت در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی می باشد.

برخورداری تاکید کرد: افزایش روابط بین الملل دانشگاه و توسعه فعالیت ها برای تبدیل فناوری به محصول از مهم ترین برنامه های دانشگاه علم و صنعت می باشد.

با برنامه ریزی هوشمند وارد دانشگاه مورد نظرتان شوید