به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وزارت علوم  اقدام به تغییر عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی نمود.

این شورا بیان کرد: عنوان رشته کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده درمانی در کارگروه روان شناسی وزارتخانه به «روان شناسی بالینی (در حوزه تخصصی خانواده)» تغییر نام پیدا کرد.‌