به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی افزود: روند بازنگری دروس این دانشگاه آغاز گردیده و برنامه داریم تا پایان امسال بازنگری دروس را در تمامی رشته ها و مقاطع پایان دهیم.

بازنگری دروس در این دانشگاه به صورت موازی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود که بازنگری دروس علوم انسانی متناسب با اسناد بالا دستی و مصوبات شورای تحول علوم انسانی انجام می گیرد.

دفتر برنامه ریزی آموزشی این دانشگاه ذیل معاونت آموزشی ایجاد گردیده و این دفتر فرآیند بازنگری دروس را دنبال می نمایند.

مضافاً از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم نیز دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان متولی بازنگری رشته زراعت و اصلاح نباتات و ادبیات فارسی تعیین گردید.

بازنگری این دو رشته با محوریت شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم انجام می گیرد و بازنگری رشته های این دانشگاه روندی متفاوت از برنامه تکلیفی وزارت علوم بشمار می آید.