آموزش کشاورزی
ترویج و  آموزش کشاورزی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر عبدالحمید پاپ‌زن دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه  گفت: طرح حذف رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه‎ها جدی می باشد، که اشتباه بزرگی  است و در صورت اتفاق افتادن به بخش کشاورزی ضربه وارد می شود.

ظرفیت های کشور در حوزه کشاورزی بالا می باشد و رشته ترویج و آموزش کشاورزی می تواند نقش اساسی در راستای استفاده بهتر از منابع بخش کشاورزی باشد و میزان بهره وری را در بخش کشاورزی افزایش دهد.

همچنین با تاسف افزود: مسئولین هنوز بخش ترویج و آموزش کشاورزی را یک راه حل مناسب برای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی نمی دانند و مقوله ترویج و آموزش در بخش کشاورزی تنها به عنوان یک عامل ارتباطی بین کشاورزان می باشد.

در کشور به ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان یک مقوله فانتزی نگاه می کنند ولی ترویج می تواند میزان راندمان بخش کشاوزری را به میزان چشمگیری بالا برده و بخش کشاورزی را تحول می دهد.

مطرح شدن بحث حذف رشته ترویج در بخش آموزش عالی کشور، کاری سخیف است و حذف آن از آموزش عالی اسفناک می باشد، زیرا توسعه این بخش تقویت و شکوفایی بخش کشاورزی را همراه دارد.

وی گفت: اگر حذف این رشته انجام شود، بدون تردید به زودی جای خالی آن در آموزش عالی دیده می شود و نیاز به احیای مجدد آن نمایان می شود و حذف این رشته  بخش کشاورزی را از مسیر توسعه دور می نماید.