به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ معاون آموزشی وزارت بهداشت دکتر باقر لاریجانی در نامه ای به دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتباربخشی موسسات آموزشی را یکی از اقدامات زیربنایی برای ارتقای کیفیت آموزش و ورود دانشگاههای علوم پزشکی به عرصه های بین المللی اعلام کرد.

 با شروع برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی به عنوان یکی از محورهای این برنامه،‌ جزء ماموریت های اصلی حوزه معاونت آموزشی است.

دکتر لاریجانی گفت: در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی،  کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی شد و پیش نویس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در حوزه معاونت آموزشی تدوین گردیده و پس از احصاء نظرات محیطی،‌ در کمیسیون ملی اعتباربخشی مطرح می شود.

اجرای اعتباربخشی دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور سپرده شده و بعد از نهایی شدن استانداردهای مربوطه در کمیسیون ملی اعتباربخشی، تا پایان سال جاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتباربخشی می شوند.