به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ طی دیدار سفير سنگال با رئیس دانشگاه شهید بهشتی فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه شیخ آنتادیوپ سنگال بررسی گردید.

این جلسه با حضور و هماهنگی دفتر روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی «باباکاربا» سفیر کشور سنگال به همراه «الحاج موسی فال» رایزن این سفارت با دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

مسائل مطرح در جلسه فعالیت های مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه شیخ آنتادیوپ در سنگال و نحوه جذب دانشجویان سنگالی در دانشگاه شهید بهشتی و غیره بررسی شد.

چندین دوره دانش آموخته از دانشگاه شیخ آنتادیوپ در رشته زبان فارسی در مقطع کارشناسی با کوشش دکتر سنایی استاد اعزامی زبان و ادبیات فارسی و تعدادی از دانشجویان زبان آموز سنگالی از دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تاکنون فارغ التحصیل گردیدند.