بهترین منابع کنکور دکتری شیمی معدنی

سالانه داوطلبان زیادی برای شرکت در کنکور دکتری شیمی معدنی اقدام می کنند که هرکدام شرایط و خصوصیات خاص خودشان را دارند و از ان جایی که سطح علمی، هدف، نقاط قوت وضعف، تیپ های شخصیتی، نحوه یادگیری مطالب و مدت زمانی که میتواند برای مطالعه اش اختصاص دهد در هر داوطلب متفاوت با بقیه است پس ضروری است که داوطلبان باتوجه به شرایطی که دارند منابع مورد نیاز برای رسیدن به هدفشان را انتخاب کنند و دراین مسیر میتوانند از راهنمایی مشاورانی که که این مسیر را پیموده اند هم بهره مند شوند. باتوجه به اهمیت این مطلب ما  اوطلبان را به سه گروه اصلی تقسیم بندی کرده ایم و منابع هر گروه را به صورت تفکیک  شده طبقه بندی کرده ایم.

منابع کنکور دکترای شیمی معدنی - رتبه برتر: فارغ التحصیل،دانشجو باواحدهای کم، افراد باپشتکار و بدون درگیری های خاص

منابع کنکور دکترای شیمی معدنی - حرفه ای: دانشجو با واحدهای نسبتا زیاد، افراد شاغل پاره وقت، افراد تنبل در درس خواندن، افراد با پایه علمی متوسط

منابع کنکور دکترای شیمی معدنی - ضربتی: دانشجو با واحدهای بسیارزیاد، افراد شاغل تمام وقت، افراد بسیار تنبل در درس خواندن، افرادی با درگیری های زیاد وزمان بسیارکم

منابع کنکور دکترای شیمی معدنی - رتبه برتر

عمدتا داوطلبانی که به دنبال رتبه های تک رقمی هستند و زمان بسیار مناسبی برای مطالعه دارند در این گروه قرار میگیرند. این افراد به سبب زمان زیادی که در اختیار دارند میتوانند به صورت گسترده از منابع موجود بهره بگیرند و هیچ گونه صرفه جویی در منابع نخواهند داشت.

منابع درس زبان  عمومی و تخصصی در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

زبان عمومی زیر ذره بین جلداول

الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان عمومی زیرذره بین جلد دوم

النازیوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان عمومی زیرذره بین جلد سوم

الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان عمومی دکتری زیرذره بین

الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

Dictionary of inorganic chemistry

طاهره حسین زاده صنعت کار

شاپرک سرخ

 

منابع درس استعداد تحصیلی در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

استعداد تحصیلی عرفانیان

امیر عرفانیان

نگاه دانش

استعداد تحصیلی دکتری(همه گروه ها به جز فنی ومهندسی) مدرسان شریف

مهندس حسین نامی

مدرسان شریف

 

منابع درس شیمی معدنی پیشرفته در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

شیمی معدنی پیشرفته

عزیزالله بهشتی

دانشگاه شهید چمران

کاربرد نظریه گروه در شیمی

تالیف فرانک آلبرت کاتن

ترجمه ناصرصفری ومنصور زاهدی

پیام مولف

 

 

 

منابع درس طیف سنجی در شیمی معدنی

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

طیف سنجی در شیمی معدنی

تالیف راسل اس دراگو

ترجمه رضا گلبداغی و صفورا شریفی نیا

روز اندیش

طیف سنجی در ترکیبات معدنی

ناصرصفری و حمیدرضا خواصی

مرکز نشر دانشگاهی

 

 

منابع درس سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

مصطفی محمد پور امینی و خدابخش درزی نژاد

دانشگاه شهید بهشتی

سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی

ژانت سلیمان نژاد

دانشگاه تهران

 

منابع کنکور دکترای شیمی معدنی - منابع حرفه ای

داوطلبان این گروه عمدتا خیلی برای رتبه تک رقمی رقابت ندارند و میتوان گفت اولویت اول آن ها ادامه تحصیل در یک دانشگاه سراسری نسبتا خوب میباشد و زمان مطالعه آن ها میانگین شش ساعت در روز و زمان باقی مانده شان تا کنکور تقریبا ٥ الی۶ ماه میباشد.

منابع درس زبان عمومی در پک حرفه ای

زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول/ هادی جهانشاهی و الناز یوسفی/انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی دکتری زیرذره بین/هادی جهانشاهی و الناز یوسفی/انتشارات نگاه دانش

منابع درس استعداد تحصیلی در پک حرفه ای

استعداد تحصیلی دکتری( همه گروه ها به جز فنی ومهندسی) مدرسان شریف/مهندس حسین نامی/انتشارات مدرسان شریف

منابع درس شیمی معدنی پیشرفته در پک حرفه ای

کاربرد نظریه گروه در شیمی/تالیف فرانک آلبرت کاتن/ ترجمه ناصر صفری و منضور زاهدی/انتشارات پیام مولف

منابع درس طیف سنجی در شیمی معدنی در پک حرفه ای

طیف سنجی در ترکیبات معدنی/ناصر صفری و حمید رضاخواصی/ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

منابع درس سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی/مصطفی محمد پورامینی وخدابخش درزی نژاد/انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

منابع کنکور دکتری شیمی معدنی_پک ضربتی

داوطلبانی که زمان محدودی برای مطالعه دروس دارند ولی میخواهند با همین زمان محدود به یک هدف مطلوب برسند در این گروه طبقه بندی میشوند. این داوطلبان به سبب همین زمان محدودی که دارند نیاز دارند تا در کنار یک مشاور قدم بردارند و بایک سری عملیات هوشمندانه مثل تکنیکی درس خواندن، حذف برخی فصول و به دنبال آن تمرکز روی فصول پرتکرار به نتیجه دلخواه خود برسند. نقش اصلی را در این گروه از داوطلبان مشاور ایفامی کند چون اوست که به داوطلبی که زمان محدودی دارد مسیر درست رسیدن به هدفش را نشان خواهد داد و در تمام طول مسیر کنارش خواهد بود.