معرفی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی با کد 1108 در کنکور کارشناسی ارشد، یکی از رشته های امتحانی گروه انسانی است . این رشته تنها رشته ای است که یک پدیده را از چند منظر متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. هدفی که این رشته دارد این است که بتواند نیروهای انسانی را برای برآورده کردن نیاز های یک جامعه در زمینه های مختلف مسکن، آموزش و... تربیت کند .

دروس ارشد علوم اجتماعی

 برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، باید توجه داشته باشید که با توجه به گرایشی که مد نظر دارید، به سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، پاسخ دهید .

سرفصل ها و ضرایب دروس گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی، به شرح زیر می باشد :

دروس امتحانی تعداد سوالات
زبان عمومی و تخصصی 30
روش تحقیق 25
نظریه های جامعه شناسی 25
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی 20
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی 20
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی 20
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی 15
مردم شناسی فرهنگی 15
نظریه های مطالعات جوانان 15
آمار و ریاضی 20
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی 20
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها 20
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم 20
دانش اجتماعی مسلمین 20
فلسفه اسلامی 20

ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

عناوین دروس امتحانی : 1- زبان عمومی و تخصصی 2- روش تحقیق 3- نظریه های جامعه شناسی 4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی 5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی 6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی 7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی 8- مردم شناسی فرهنگی 9- نظریه های مطالعات جوانان 10- آمار و ریاضی 11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی 12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها 13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم 14- دانش اجتماعی مسلمین 15- فلسفه اسلامی

 

گرایش های رشته علوم اجتماعی : 1-مردم شناسی 2-جمعیت شناسی 3-جامعه شناسی 4-برنامه ریزی رفاه اجتماعی 5-جامعه شناسی انقلاب اسلامی 6-مطالعات فرهنگی 7-مطالعات جوانان 8-مدیریت راهبردی فرهنگ 9-برنامه ریزی توسعه منطقه ای 10-برنامه ریزی گردشگری (توریسم) 11-دانش اجتماعی مسلمین 12-فلسفه علوم اجتماعی 13-گردشگری مذهبی 14-مطالعات اوقات فراغت (مدیریت، برنامه ریزی فضایی، فرهنگ و تمدن) 15-پژوهش علوم اجتماعی  16-توسعه محلی (شهری، روستائی)

 

ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی
ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

گرایش های ارشد علوم اجتماعی

 

گرایش های رشته ارشد علوم اجتماعی عبارتند از :

گرایش مردم شناسی 

 این گرایش رویکرد ویژه ای به موضوع فرهنگ دارد. مردم شناسی با پذیرش این اصل که نقش فرهنگ در ساختار های اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای است، به مطالعه فرهنگ از دیرباز تاکنون و در جوامع مختلف پرداخته و می کوشد تا با مطالعه سیر تحول فرهنگ، بتواند علل تغییرات فرهنگی و کاربرد آن در جوامع مختلف را بیابد.

گرایش جمعیت شناسی 

جمعیت شناسی مطالعه آماری جمعیت ها می باشد. در این دانش تراکم، توزیع و دیگر آمارهای مهم بررسی می شوند. بخش هایی از این دانش که امروزه اهمیت بسیاری یافته است عبارتند از:

انفجار جمعیت

رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی

اثر تنظیم خانواده

تراکم شهرها

مهاجرت های غیر قانونی

و . .  .

با توجه به اهمیت روزافزون مطالعات جمعیتی در سیاست گذاری های توسعه اقتصادی- اجتماعی، این رشته به عنوان یکی از رشته های مهم تحصیلی در دانشگاه ها محسوب می شود.

جامعه شناسی

هدف از این گرایش، پرداختن به تجزیه جامعه به بخش های تشکیل دهنده اش مانند انجمن ها، نهاد ها، گروه های هم جنس، هم نژاد یا هم سن و بررسی نحوه برهم کنش فعال این اجزاء با همدیگر است. علاوه بر این موارد، این گرایش موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشر بندی و تغییرات اجتماعی و بی نظمی هایی مانند جرم، انحراف را مورد تحقیق قرار می دهد.

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

هدف از این گرایش تربیت متخصصانی است که با شناخت مولفه های موثر بر رفاه اجتماعی و آشنایی با جوامع مرفه، تکنیک های برنامه ریزی برای حرکت به سوی چنین جوامعی را بیاموزند و در مشاغل آتی خود بکار گیرند. در واقع گرایش برنامه ریزی اجتماعی در صدد ایجاد جامعه انسانی توسعه یافته و مرفه با استفاده از اصل برنامه ریزی است .

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی به صورت تخصصی دیدگاه های علم جامعه شناسی را در حوزه انقلاب اسلامی بررسی می کند و به مقولاتی نظیر : آشنایی با مبانی و کلیات اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی(ره)، آشنایی با دیدگاه هایی که درباره انقلاب اسلامی ارائه شده است و ... می پردازد.

مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی، مجموعه آثار گوناگون با جهت گیری های متفاوت و معطوف به تحلیل انتقادی و فرآیندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر می باشد.

مطالعات جوانان

رشته مطالعات جوانان یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که به مطالعه ویژگی ها، مسائل، خرده فرهنگ جوانان، تحولات اجتماعی جوانان و نهادها و سازمان های اجتماعی فعال در حوزه جوانان می پردازد.

مدیریت راهبردی فرهنگ

از آنجا که فرهنگ پدیده ای سیال و همواره در حال تحول است و زیر بنای تحولات جامعه می باشد، نیازمند مدیریت می باشد. مدیریت راهبردی فرهنگ می کوشد تا این نقش را در بالاترین سطوح ممکن به خوبی ایفا نماید.

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

برنامه ریزی توسعه منطقه ای به این مفهوم است که چگونه می توان برای یک منطقه که ممکن است شامل چند شهر بزرگ و یا چند استان باشد، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاست مداران آن منطقه نائل شود.

برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

صنعت توریسم هر چه پیچیده تر می شود، مطالعه جامعه شناختی و فرهنگی آن نیز نیازمند شناخت دقیق تر می شود که این مسئولیت بر عهده کارشناسان این گرایش می باشد.

دانش اجتماعی مسلمین

دانشجویان این گرایش، با دوره ها و جریان های فکری جهان اسلام و بستر های معرفتی اندیشه های اجتماعی مسلمین در مقاطع مختلف، استخراج آثار فلاسفه و دانشمندان و مورخان مخصوصا دانشمندان مسلمان ایران، اصول و مبانی فرهنگی نظریه های شناختی و ... آشنا می شوند .

فلسفه علوم اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی در مورد چگونگی شکل گیری نظریه های اجتماعی، انسان شناختی، معرفتی و روش شناختی تولید نظریه ها بحث می کند و نسبت این نظریه ها را با حوزه های فرهنگی و تاریخی مربوطه تبیین می کند.

گردشگری مذهبی

این گرایش یکی از انواع مهم گردشگری را مورد بررسی قرار می دهد که با تاکید بر قطب گردشگری مذهبی در ایران میتوان رونق و توسعه پایدار شهری را در تمام ابعاد برای چنین شهرهایی پایه گذاری کرد.

مطالعات اوقات فراغت (مدیریت، برنامه ریزی فضایی، فرهنگ و تمدن)

این گرایش با سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی مرتبط است و دارای گرایش های مدیریت، برنامه ریزی، فرهنگ و تمدن می باشد.

پژوهش علوم اجتماعی

این گرایش به تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی اشاره می کند.

توسعه محلی (شهری، روستائی)

برای حل اعم مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع روستایی و شهری، باید از محیط شناخت علمی و عینی وجود داشته باشد. هرگونه توسعه ای نیازمند ایجاد زیرساخت های کافی است تا بتواند پاسخگو نیاز جوامع باشد .

بازار کار ارشد علوم اجتماعی

بیشتر فارغ التحصیلان این رشته به عنوان پژوهشگر و تحلیلگر جذب مراکز و موسسات دولتی و خصوصی می شوند. هم چنین فارغ التحصیلان این رشته، می توانند به آموزش و تدریس این رشته و سایر گرایش های مرتبط به آن بپردازند .