تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400

همانند سال 99 در سال 1400 فرقی نمی کند که شما کدام گرایش را مد نظر دارید. مجموعه دروس مورد مطالعه تمامی گرایش ها یکسان است و تنها در ضرایب دروس تخصصی با هم متفاوت هستند و تنها یک دفترچه دارد. زمان امتحان 200 دقیقه بوده است که از سال 99 و 270 دقیقه و سال 98 و 240 دقیقه کاهش داشته است. این کاهش اما به معنی کم شدن زمان هر تست نیست زیرا تعداد تست ها همان گونه که به صورت جزئی و درس به درس در بخش بعدی چک خواهیم کرد به جز برای دروس محدودی مثل ساختمان داده و الگوریتم کاهش چشم گیری نسبت به تعداد تست های سال 99 داشته است. به طور کلی دروس تخصصی از 100 تست در سال 99 به 70 تست در سال 1400 کاهش یافته است.

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400

در این قسمت سعی می کنیم تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 را به همراه بودجه بندی و سرفصل هایی که از آن ها در کنکور ارشد سوال طرح شده است به شما ارائه دهیم.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس ریاضیات

در بخش ریاضیات کنکور 1400، در کل 20 سوال برای ریاضیات طرح شده است. برای دروس ریاضی 1 و 2، آمار و گسسته به ترتیب 6، 8 و 6 سوال آمده بود. تعداد سوالات طرح شده از ریاضی 1 و ریاضی 2 با سال 99 برابر و از سال 98 کم‌ تر شده است. تعداد سوالات آمار از سال 99 و 98 بیشتر بوده است. همچنین در حالتی مشابه تعداد سوالات گسسته از سال 99 و 98 بیشتر شده است. می‌ توان این افزایش سوالات را بتوان به دلیل کم شدن دروس داخل بخش ریاضیات نسبت داد.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس نظریه زبان ها و ماشین ها

در درس نظریه زبان‌ ها در سال 1400 به تعداد 5 سوال مطرح شده بود که در برابر 10 سوال سال 99 کاهش چشم‌ گیری داشته است اما از اهمیت و تاثیر آن در رتبه کم نخواهد کرداز میان 5 سوال سه سوال از ماشین های تورینگ و دسته بندی زبان ها و ماشین ها، یک سوال از ماشین‌ های متناهی و یک سوال از زبان‌ های مستقل از متن تعریف شده‌ اند که به طور کلی بودجه بندی در مقایسه با سال 99 به فرم جدول زیر می‌ شود.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس نظریه زبان ها و ماشین ها

مبحث

99

1400

مفاهیم پایه

3

0

ماشین‌های متناهی

2

1

زبان‌های مستقل از متن

4

1

ماشین های تورینگ و دسته بندی زبان ها و ماشین ها

1

3

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس سیگنال و سیستم

درس سیگنال و سیستم از کنکور 99 حذف و دوباره به کنکور 1400 اضافه شد. یک سوال حوزه فرکانسی، یک سوال تبدیل Z، یک سوال LTI، یک سوال سیگنال و یک سوال تبدیل فوریه مطرح شده است. بودجه بندی سال 1400 درس در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس سیگنال و سیستم 

مبحث

تعداد

حوزه فرکانسی

1

تبدیل Z

1

LTI

1

سیگنال‌ها

1

تبدیل فوریه

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم

به طور کلی 12 سوال از درسو ساختمان داده و طراحی الگوریتم مطرح شده است. در مقایسه با بقیه دروس تعداد تست این دو درس تقریبا از سال 99 یکسان بوده و همانند سال 99 مرتبه‌ های آماری و مرتب سازی بیشترین تعداد تست را داشته است. مباحث الگوریتم، جداول درهم سازی، گراف، برنامه نویسی پویا و روش های حریصانه هر کدام یک سوال را به خود اختصاص داده‌ اند.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم

99

1400

مبحث

2

1

الگوریتم

1

0

الگوریتم های بازگشتی

2

1

جداول درهم سازی

2

1

گراف

0

2

درخت

2

1

برنامه نویسی پویا

 

2

1

روش های حریصانه

 

3

5

مرتبه های آماری و مرتب سازی

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس هوش مصنوعی

در سال 1400 تعداد تست‌ های درس هوش مصنوعی 8 تست بوده است که در مقایسه با سال 99 کاهش داشته است. در این سال از مبحث جست و جو خصمانه یک سوال و از هر مبحث جست و جو و جست و جوی آگاهانه دو سوال مطرح شد. همچنین مبحث مسئله‌ ارضای محدودیت با سه سوال بیشترین تعداد سوالات را به خود اختصاص داده است. همچنین با مشاهده‌ جدول بودجه بندی سوالات می توانیم به اهمیت دو بحث جست و جو آگاهانه و مسئله ارضای محدودیت پی ببریم.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس هوش مصنوعی

99

1400

مبحث

1

2

حل مسئله با جستجو

3

2

جستجوی آگاهانه

2

0

استنتاج در منطق مرتبه اول

2

3

مسئله ارضای محدودیت

2

0

منطق مرتبه اول

1

1

جستجوی خصمانه

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس منطقی

تعداد سوال‌ های درس مدار منطقی نیز به مانند بقیه دروس نسبت به سال 99 کاهش داشته‌ اند. در سال 1400 برای هر مبحث سیستم ها و مبناهای عددی، مدارهای منطقی، ساده سازی توابع منطقی یک سوال مطرح شده است. همچنین مدارهای ترکیبی دو و مدارهای ترتیبی 3 سوال داشته اند. با توجه به سال 99 و 1400 مبحث مدار ترتیبی از اهمیت خاصی برخوردار است.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس منطقی

99

1400

مبحث

1

1

سیستم ها و مبناهای عددی

3

1

مدارهای منطقی

3

1

ساده سازی توابع منطقی

1

2

مدارهای منطقی ترکیبی

4

3

مدارهای منطقی ترتیبی

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس معماری

درس معماری از دروسی است که در سال 1400 کاهش چشم گیری در تعداد تست‌ ها به نسبت سال 99 داشته است. در این سوال هر کدوم از مباحث طراحی کامپیوتر پایه و سازمان حافظه یک سوال و مباحث پردازش موازی و اعداد دو سوال هر کدام به خود اختصاص داده اند. بودجه بندی سال 1400 و 99 درس را در جدول زیر می‌ توانید مشاهده کنید.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس معماری

99

1400

مبحث

4

0

مبانی معماری

3

1

طراحی کامپیوتر پایه

2

1

سازمان حافظه

2

0

کنترل ریز برنامه ریزی شده

1

2

پردازش موازی

1

2

اعداد

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس الکترونیک دیجیتال

در الکترونیک دیجیتال که مانند درس سیگنال و سیستم در کنکور 99 وجود نداشت، به کنکور 1400 اضافه شد. در این درس به تعداد 6 تست از کل مباحث ذکر شده است که نصف تست ها از مباحث مربوط به CMOS و NMOS مطرح شده اند.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس سیستم عامل

در سال 1400 تعداد تست های درس سیستم عامل از 10 تست در کنکور 99 به 7 تست کاهش یافته است. به طور جزئی از مباحث همروندی - انحصار متقابل و همگام سازی، مدیریت حافظه و حافظه مجازی هر کدام یک تست مطرح بوده است. همچنین مباحث فرایند ها و زمان بندی پردازنده و همروندی - بن بست هر کدام دو تست را به خود اختصاص داده بودند.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس سیستم عامل

99

1400

مبحث

1

2

فرایند ها و زمان بندی پردازنده

3

1

همروندی - انحصار متقابل و همگام سازی

3

1

مدیریت حافظه

2

1

حافظه مجازی

1

2

همروندی - بن بست

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس شبکه

در سال 1400 برای تست شبکه تعداد 7 تست مطرح شده است. این تعداد در برابر تعداد 10 تست در سال 99 کاهش یافته است اما در برابر سال 98، 97 و 96 که هر کدام به ترتیب تعداد 3، 4 و 4 تست از شبکه داشتند افزایش تست داشته است.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: درس پایگاه داده

تعداد تست دروس پایگاه داده نیز در سال 1400 نسبت به سال 97 تا 99 به 6 تست کاهش پیدا کرده است. در سال 1400 بیشترین تعداد سوالات از مباحث پایگاه داده رابطه ای، جبر و تجزیه رابطه ای و وابستگی تابعی مطرح شده است.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس پایگاه داده

99

1400

مباحث

3

0

اصول و مفاهیم پایه

2

5

پایگاه داده رابطه ای، جبر و تجزیه رابطه ای و وابستگی تابعی

3

1

زمان پرس و جوی SQL

2

0

طراحی پایگاه داده ها