بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99

اطلاع از بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات و سرفصل های دروس کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 در اختیارتان قرار می دهد.

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99
بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 کسب کنید.

 

تحلیل کلی سوالات کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی قرار داده ایم.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - تحلیل سوالات زبان انگلیسی

در بخش زبان انگلیسی کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 همانند هر سال، اکثر سوالات لغت سخت بود و داوطلبانی با سطح زبان پیشرفته در صورت داشتن مطالعه قادر به پاسخ گویی به این سوالات بودند. بخش گرامر هم به همین صورت و با این تفاوت که گزینه ها به گونه ای طراحی شده بود که داوطلب را به شک بیاندازد ولی بخش ریدینگ تقریبا راحت و اصولی بود و داوطلبانی که با دانستن نقاط قوت و ضعف خود، منابع مناسب را به شیوه مناسب مطالعه کرده بودند و تمرین کافی برای پاسخ گویی به سوالات درک مطلب داشتند، در این بخش با مشکلی مواجه نشدند.

تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی : 30 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - تحلیل سوالات مجموعه زیست شناسی 

بیشتر سوالات این بخش حفظی بود. اما به این معنا نیست که سطح سوالات پایین باشد، بلکه فقط داوطلبانی که با روش صحیح مطالعه برای کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی آشنایی کافی داشته و مرورو مکرر و منظم داشتند می توانستند به بیشتر سوالات این بخش جواب دهند.

تعداد سوالات مجموعه زیست شناسی در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی : 40 سوال

 

زیست شناسی گیاهی:
 • 5 سوال حفظی
 
زیست شناسی جانوری:
 • 5 سوال حفظی
 
میکروبیولوژی:
 • 5 سوال مربوط به ساختار باکتری (حفظی)

 

سلولی و مولکولی:
 • 1 سوال از پروتئین ها
 • 2 سوال از نقل و انتقال وزیکولی
 • 1 سوال از ناقلین غشایی
 • 1 سوال از چرخه سلولی 

 

ژنتیک:
 • 1 سوال از ترجمه
 • 2 سوال از قوانین مندل
 • 1 سوال شجره نامه
 • 1 سوال ساختمان کروموزوم

 

بیوشیمی:
 • 1 سوال از روش های بیوشیمیایی
 • 1 سوال از ساختمان پروتئین
 • 1 سوال از متابولیسم کربوهیدرات
 • 1 سوال از متابولیسم لیپید
 • 1 سوال از متابولیسم کربوهیدرات

 

بیوفیزیک:
 • 1 سوال از ساختمان اسید های نوکلئیک
 • 2 سوال از آمینواسیدها
 • 2 سوال از غشاء

 

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - جدول بودجه بندی سوالات مجموعه زیست شناسی

عنوان درس

عنوان سرفصل

تعداد سوال

زیست شناسی گیاهی

***

5 سوال

زیست شناسی جانوری

***

5 سوال

میکروبیولوژی

***

5 سوال

زیست شناسی سلولی مولکولی

پروتئین ها

1 سوال

نقل و انتقال وزیکولی

2 سوال

ناقلین غشایی

1 سوال

چرخه سلولی 

1 سوال

ژنتیک

ترجمه

1 سوال

قوانین مندل

2 سوال

شجره نامه

1 سوال

ساختمان کروموزوم

1 سوال

بیوشیمی

روش های بیوشیمیایی

از هر یک از سرفصل ها یک سوال

ساختمان پروتئین

متابولیسم کربوهیدرات

متابولیسم لیپید

متابولیسم کربوهیدرات

بیوفیزیک

ساختمان اسید های نوکلئیک

1 سوال

آمینواسیدها

2 سوال

غشاء

2 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - تحلیل سوالات ژنتیک

اصلا سوالی از مباحث شجره نامه و ژنتیک جمعیت نبود. امسال همانند چن سال اخیر، مباحث مولکولی اهمیت بالایی داشت و حداقل 10 سوال از 20 سوال ژنتیک مربوط به مباحث مولکولی و ساختار ژنوم بود.

برعکس سال 98، سوالات فصل اصول وراثتی مندل و فصل پیوستگی و کراسینگ اور آسان بود اما تعداد سوالات اصول وراثتی مندل زیاد بود و این بخش از اهمیت بالایی برخوردار بود. (سال 98 سوالات این دو بخش سخت بود ) ممکن است سال دیگر هم سخت باشد. این دو فصل حتما باید مطالعه شود. در کل ژنتیک امسال بیشتر حفظی بود و داوطلبان باید برای مباحث حفظی به اندازه مباحث مفهومی زمان بگذارند و توجه داشته باشند هرچه سوالات راحتتر باشد کار داوطلب سختتر است چون رقابت سخت تر میشود و داوطلب باید تعداد سوالات زیادی را به درستی جواب دهد. اگر داوطلبی به خوبی تسلط نداشته باشد، به دلیلی نزدیکه گزینه ها ممکن است سوالات حفظی و به ظاهر ساده را اشتباه جواب دهد و به عبارتی در دام گزینه غلط بیفتد که منجر به نمره منفی می شود. هدف طراحان سوال از طراحی این گونه سوالات حفظی، به اشتباه انداختن داوطلب است چون احتمال انتخاب گزینه غلط بالا میرود، در واقع این سوالات به ظاهر ساده هستند اما برای انتخاب گزینه درست، نیاز به تسلط کافی دارند.

تعداد سوالات ژنتیک در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی : 20 سوال

 

 • تقسیم سلولی و تعیین جنسیت: 2 سوال مفهومی
 • پیوستگی و کراسینگ اور: 1 سوال مفهومی
 • اصول وراثتی مندل: 6 سوال
 • جهش و ترمیم: 2 سوال راحت
 • ساختار کروموزوم : 2 سوال راحت

 بخش مولکولی که شامل مباحث زیر است:

 • ساختمان کروموزوم: 2 سوال
 • ترجمه: 1 سوال  
 • رونویسی: 1 سوال
 • همانند سازی: 1 سوال
 • تنظیم بیان ژن: 1 سوال حفظی از اپرون lac (مانند هر سال)
 • مهندسی ژنتیک: 1 سوال

 

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - جدول بودجه بندی سوالات ژنتیک

عنوان سرفصل

تعداد سوال

تقسیم سلولی و تعیین جنسیت

2 سوال

پیوستگی و کراسینگ اور

1 سوال

اصول وراثتی مندل

6 سوال

جهش و ترمیم

2 سوال

ساختار کروموزوم

2 سوال

بخش مولکولی

ساختمان کروموزوم

2 سوال

ترجمه

1 سوال

  رونویسی

1 سوال

همانند سازی

1 سوال

تنظیم بیان ژن

1 سوال

مهندسی ژنتیک

1 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - تحلیل سوالات بیوشیمی

بیوشیمی کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 سخت بود و برخلاف چند سال اخیر فصل ساختار پروتئین اهمیت بالایی داشت و سوالات زیادی مربوط به این قسمت بود. همانند هر سال از چرخه گلیکولیز سوال داشتیم ولی بیشتر سوالات مربوط به مبحث انتقال الکترون بود.

البته سخت بودن سوالات به این معنا نیست که داوطلبان قادر به پاسخگویی به سوالات این بخش نیستند، بلکه با مطالعه عمیق فصول مهم و داشتن برنامه ریزی مناسب برای مرور منظم و مکرر مطالب، میتوان به راحتی مطالب را به خاطر سپرده و به درستی به سوالات بیوشیمی جواب داد. سوالات فصل آنزیم بر خلاف چندسال اخیر، سخت بوده و نیاز به تسلط بالاتری داشت.

تعداد سوالات بیوشیمی در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی : 20 سوال

 

 • ساختار پروتئین: 3 سوال حفظی و 1 سوال مفهومی
 • هموگلوبین: 1 سوال مفهومی
 • آمینواسید : 1 سوال سخت
 • آنزیم : 1 مسئله ، 2 سوال مفهومی
 • ساختار کربوهیدرات : 1 سوال حفظی
 • ساختار لیپید : 1 سوال حفظی
 • ساختار DNA: 1 سوال حفظی
 • ویتامین: 1 سوال حفظی
 • متابولیسم کربوهیدرات: 1 سوال مفهومی
 • متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار ( متابولیسم اسیدهای نوکلئیک): 1 سوال مفهومی، 1 سوال راحت حفظی
 • متابولیسم آمینواسید: 1 سوال حفظی
 • متابولیسم لیپید: 1 سوال حفظی
 • انتقال الکترون: 2 سوال حفظی راحت

 

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - جدول بودجه بندی سوالات بیوشیمی

عنوان سرفصل

تعداد سوال

ساختار پروتئین

4 سوال

هموگلوبین

1 سوال

آمینواسید

1 سوال

آنزیم

3 سوال

ساختار کربوهیدرات

1 سوال

ساختار لیپید

1 سوال

ساختار DNA

1 سوال

ویتامین

1 سوال

متابولیسم کربوهیدرات

1 سوال

متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار ( متابولیسم اسیدهای نوکلئیک)

2 سوال

متابولیسم آمینواسید

1 سوال

متابولیسم لیپید

1 سوال

انتقال الکترون

2 سوال

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - تحلیل سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی

سوالات این بخش در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی-مولکولی همانند پیش بینی مشاور متخصص کنکور ارشد زیست شناسی (خانم فرانک فرهمند) بود (لایو اینستاگرام).

 

 

متعادل ترین بخش کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 مربوط به سوالات سلولی و مولکولی بود. سطح سوالات متوسط بود. بر خلاف  کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی چند سال اخیرکه یک سوال از فصل اتصالات سلولی داشتیم، امسال از این قسمت هیچ سوالی نبود.

خانم فرهمند، مشاور تخصصی کنکور ارشد زیست شناسی، در لایو اینستاگرام سه گام تاکید کرده بودند که این بخش اهمیت چندانی ندارد و داوطلبان باید بیشتر برای مرور مباحث مولکولی وقت گذاشته و تسلط خود را بالا ببرند. در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 هم مباحث مربوط به فصول مولکولی و ساختار ژنوم اهمیت بالایی داشت. در واقع 10 سوال مربوط به مباحث سلولی و 10 سوال مربوط به مباحث مولکولی بود.

تعداد سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی : 20 سوال

 • اسکلت سلولی : 1 سوال حفظی، 1 سوال مفهومی
 • چرخه سلولی: 1 سوال حفظی
 • غشاء : 1 سوال حفظی
 • اندامک سلولی( پراکسیزوم) : 1 سوال حفظی
 • پروتئین ها : 1 سوال حفظی
 • آپوپتوز : 2 سوال حفظی (همانند چند سال اخیر)
 • ناقلین غشایی: 1 سوال حفظی (از پمپ سدیم پتاسیم ) همانند چند سال اخیر
 • سیگنالینگ (مسیر پیام رسانی سلولی): 1 سوال حفظی
 • تنظیم بیان ژن: 1 سوال مفهومی
 • ساختار ژنوم و کروموزوم: 3 سوال حفظی
 • رونویسی: 2 سوال حفظی ، 1 سوال مفهومی
 • همانندسازی : 1 سوال حفظی
 • ترجمه: 2 سوال حفظی

 

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - جدول بودجه بندی زیست شناسی سلولی مولکولی

عنوان سرفصل

تعداد سوال

اسکلت سلولی

2 سوال

چرخه سلولی

1 سوال

غشاء

1 سوال

اندامک سلولی (پراکسیزوم)

1 سوال

پروتئین ها

1 سوال

آپوپتوز

2 سوال

ناقلین غشایی

1 سوال

سیگنالینگ

1 سوال

تنظیم بیان ژن

1 سوال

ساختار ژنوم و کروموزوم

3 سوال

رو نویسی

3 سوال

همانند سازی

1 سوال

ترجمه

2 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - تحلیل سوالات میکروبیولوژی

برخلاف کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی چند سال اخیر از انتروباکتریا سه سوال ندادند. همه سوالات درس میکروبیولوژی در کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99،  حفظی بود.

تعداد سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی : 20 سوال

 • ساختار باکتری: 3 سوال حفظی
 • باسیلوس ها : 2 سوال حفظی
 • ژنتیک باکتری ها ( انتقال DNA بین باکتری ها ): 1 سوال حفظی
 • میکروبیولوژی صنعتی: 3 سوال حفظی
 • میکروبیولوژی غذایی: 1 سوال حفظی
 • آرکی باکتری ها : 1 سوال حفظی
 • کلستریدیوم ها : 1 سوال حفظی
 • میکروب پزشکی :  2 سوال حفظی
 • استافیلوکوک ها : 2 سوال حفظی
 • هموفیلوس ها : 1 سوال حفظی
 • میکروب محیطی : 2 سوال حفظی
 • متابولیسم باکتری: 1 سوال

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 - جدول بودجه بندی میکروبیولوژی

عنوان سرفصل

تعداد سوال

ساختار باکتری

3 سوال

باسیلوس ها

2 سوال

ژنتیک باکتری ها ( انتقال DNA بین باکتری ها )

1 سوال

میکروبیولوژی صنعتی

3 سوال

میکروبیولوژی غذایی

1 سوال

آرکی باکتری ها

1 سوال

کلستریدیوم ها

1 سوال

میکروب پزشکی

2 سوال

استافیلوکوک ها

2 سوال

هموفیلوس ها

1 سوال

میکروب محیطی

2 سوال

متابولیسم باکتری

1 سوال

 

سوالات متداول:

رتبه لازم برای زیست شناسی سلولی مولکولی چقدر است؟

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی درکنکور کارشناسی ارشد 98 و سال های گذشته را در لینک رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 99 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

کارنامه قبولی های ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی را از کجا دانلود کنم؟

داشتن اطلاعات کارنامه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی، درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی در سال 98 به داوطلبان ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) در مطلب نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 ارائه شود.

بودجه بندی سوالات ژنتیک کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 به چه صورت است؟

عنوان سرفصل

تعداد سوال

تقسیم سلولی و تعیین جنسیت

2 سوال

پیوستگی و کراسینگ اور

1 سوال

اصول وراثتی مندل

6 سوال

جهش و ترمیم

2 سوال

ساختار کروموزوم

2 سوال

بخش مولکولی

ساختمان کروموزوم

2 سوال

ترجمه

1 سوال

  رونویسی

1 سوال

همانند سازی

1 سوال

تنظیم بیان ژن

1 سوال

مهندسی ژنتیک

1 سوال

برای اطلاعات بیشتر درباره بودجه بندی دروس و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مطلب بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99 را در  سایت 3گام بخوانید.

سایر بخش های زیست شناسی سلولی مولکولی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/9/16

  ببخشید یادم رفت بگم ارشد سلولی مولکولی گرایش سلولی مولکولی مدنظرم بود. در رابطه با سوال بودجه بندی و...

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/9/16

  سلام وقت بخیر
  برای مجموعه زیست گفتید 40 سوال اما طبق بودجه بندی شما 35 سوال هست، اون 5 تای دیگه متغییر بین این درسا هستن یعنی؟
  مباحث فیزیولوژی گیاهی و جانوری، اکولوژی، تکامل برای مجموعه زیست ارشد سلولی مولکولی سوال داده نمیشه؟؟؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت