معرفی دکتری زیست شناسی جانوری
معرفی دکتری زیست شناسی جانوری

معرفی دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

زیست شناسی یکی از دروس پایه در علوم تجربی است که به سه گرایش زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی و زیست شناسی سلولی- مولکولی تقسیم می شود که هر کدام دارای گرایش ها و زیر شاخه هایی هستند. مجموعه دکتری زیست شناسی جانوری به جنبه های گوناگون زندگی و حیات جانوران و حیوانات می پردازد و آن را از حیث های گوناگون مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.دوره دکتری رشته زیست شناسی جانوری از دوره های نظام آموزش عالی و بالاترین دوره آموزش در زیست شناسی جانوری است که هدف آن تربیت افراد متخصص و متعهد آشنا به مفاهیم بنیادی زیست شناسی جانوری است که با گذرانیدن درس های تخصصی بتوانند نیاز های مراکز آموزش عالی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی به نیروهای متخصص در زمینه های مذکور را برطرف کنند.

دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری شامل سه گرایش است که عبارتند از؛

  • دکتری زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
  • دکتری زیست شناسی جانوری – بیو سیستماتیک
  • دکتری زیست شناسی جانوری – سلولی تکوینی

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

براساس دفترچه آزمون دکتری سال 99 ، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری با سه گرایش فیزیولوژی ( کد 2223 )، بیو سیستماتیک (کد 2224 )  و سلولی تکوینی ( کد 2226 ) شرکت کنند. در صورت قبولی در آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری و تایید در مصاحبه می توانند در این رشته به تحصیل بپردازند.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

در جداول زیر منابع امتحانی هر یک از گرایش های دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری به تفکیک آمده است.

دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی

مجموعه

عنوان درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

فیزیولوژی جانوری

4

بیوشیمی

زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

فیزیولوژی دستگاه های عصبی و
مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی

4

 

دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک

مجموعه

عنوان درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

جانور شناسی

4

جنین شناسی و بافت شناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

بیوسیستماتیک جانوری

4

 

گونه و گونه زایی

 

جغرافیای جانوری

 

دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری – سلولی تکوینی

مجموعه

عنوان درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

جانور شناسی

4

جنین شناسی و بافت شناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

جنین شناسی مقایسه ای

4

مکانیسم سلولی مولکولی تکوین

ژنتیک تکوینی

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

ظرفیت دانشگاه ها در دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری در سه گرایش فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، و سلولی تکوینی در جداول زیر آمده است.

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری – گرایش فیزیولوژی

نوبت

دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه شاهد - تهران

زیست شناسی جانوری -
فیزیولوژی

3

شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

زیست شناسی جانوری -
فیزیولوژی

3

 

روزانه

دانشگاه شیراز

زیست شناسی جانوری -
فیزیولوژی

4

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

زیست شناسی جانوری -
 فیزیولوژی

3

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

زیست شناسی جانوری -
 فیزیولوژی

3

 

نوبت دوم

دانشگاه شاهد - تهران

زیست شناسی جانوری -
 فیزیولوژی

3

شرایط در انتهای دفترچه

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

زیست شناسی جانوری -
فیزیولوژی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

زیست شناسی جانوری -
فیزیولوژی

1

 

پریس خودگردان

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

زیست شناسی جانوری -
 فیزیولوژی

3

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری – گرایش بیو سیستماتیک

نوبت

دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه تهران

زیست شناسی جانوری -
 بیوسیستماتیک

2

محل تحصیل پردیس علوم

روزانه

دانشگاه شیراز

زیست شناسی جانوری -
 بیوسیستماتیک

2

-

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

زیست شناسی جانوری -
 بیوسیستماتیک

3

-

نوبت دوم

دانشگاه تهران

زیست شناسی جانوری -
 بیوسیستماتیک

1

محل تحصیل پردیس علوم

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

زیست شناسی جانوری -
بیوسیستماتیک

1

-

 

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری – گرایش سلولی تکوینی

نوبت

دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه اراک

زیست شناسی جانوری -
 سلولی و تکوینی

3

 

روزانه

پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی -
 تهران

زیست شناسی جانوری -
 سلولی و تکوینی

2

باهمکاری دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ -
 توضیحات در انتهای دفترچه

نوبت دوم

 

زیست شناسی جانوری -
 سلولی و تکوینی

1

 

نوبت دوم

پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی -
 تهران

زیست شناسی جانوری -
 سلولی و تکوینی

2

با همکاری دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ -
 توضیحات در انتهای دفترچه

 

دوره تحصیلی دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

تعداد واحد های دروس دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری در هر سه گرایش فیزیولوژی، بیو سیستماتیک، و سلولی و تکوینی به شرح زیر است ؛

دروس تخصصی : 14 واحد

رساله : 22 واحد

مجموع واحد ها : 36 واحد

دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری در سه گرایش فیزیولوژی، بیو سیستماتیک و سلولی و تکوینی 8 نیمسال است که نهایتا با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده می توان یک نیم سال به آن اضافه کرد. دانشجویان دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری موظف اند که در دو یا حداکثر سه نیم سال تحصیلی دروس تخصصی نظری و عملی را که شامل 14 واحد می شود، بگذرانند. دانشجویان بعد از گذراندن دروس تخصصی وارد مرحله پژوهشی شده و به تدوین مقاله مشغول می شوند. موضوع رساله باید به گونه ای انتخاب شود که با حوزه های زیست شناسی جانوری مرتبط و تلاشی برای بهبود مشکلات زیست شناسی جانوری کشور باشد. رساله باید محقق را به دستاورد جدیدی برساند.

بازار کار دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری

مجموعه زیست شناسی جانوری از بازار کار چندان مطلوبی برخوردار نیست اما فارغ التحصیلان دوره دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری می توانند در جایگاه هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تدریس بپردازند یا در مراکز تحقیقاتی و بخش های پژوهشی دانشگاه ها و سازمان ها  برای تحقیق و پژوهش در علوم جانوری جذب شوند؛ سازمان هایی مثل سازمان محیط زیست و مراتع طبیعی ، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ، انستیتو پاستور و ... . علاوه بر آن می توانند در مدارس نیز به تدریس بپردازند.