معرفی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
معرفی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

معرفی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی یکی از رشته های مهیج و جذاب مجموعه کشاورزی است. رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با تلفیق علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی، مهندسی و فناوری های نوین تلاش می کند تا در بهبود محصولات کشاورزی گامی بزرگ بردارد؛ تا کشاورزان بتوانند محصولاتی سالم تر و پربار تر تولید کنند . اولین محصولاتی که با روش بیوتکنولوژی به بازار آمد در سال 1990 تولید شد و آن به کارگیری نوعی آنزیم در تولید پنیر و مخمر در پخت بود. از سال 1995 تولید محصولات با روش بیوتکنولوژی رونق یافت و کشاورزان به کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی رغبت نشان دادند.

دوره دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی حاوی مجموعه ای از علوم و تکنولوژی در زمینه ژنتیک مولکولی، کشت بافت، میکروبیولوژی، بیوشیمی، به نژادی گیاهی و مهندسی ژنتیک است. درواقع بیوتکنولوژی کشاورزی مجموعه ای از تکنیک هاست که برای توسعه و پیشرفت گیاهان و حیوانات و میکروارگانیسم ها استفاده می شود. همچنین دانشمندان با تحقیقاتی روی DNA راه حل هایی برای پیشرفت در تولیدات کشاورزی ارائه می دهند.

 اهداف دوره دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصانی است که با یادگیری علوم و تکنیک های لازم بتوانند به امور مربوط به تحقیق و تدریس در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی بپردازند. تحقیقات بیوتکنولوژی در جهان، در حال توسعه روزافزون بوده و از آن برای تهیه ارقام جدید زراعی و باغی و مبارزه با آفات و بیماری ها استفاده به عمل می آید. به همین علت، ضرورت تربیت افرادی که با تسلط بر دانش بیوتکنولوژی و علوم مربوط بتوانند در جایگاه هیئت علمی نیازهای دانشکده های کشاورزی و موسسات تحقیقاتی  را تامین کنند و در مراکز تحقیقاتی به پژوهش بپردازند کاملا محرز بوده است.دانش آموختگان دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه های مشروح  زیر مهارت داشته و می توانند نقش و توانایی خود را در مواردی مثل  : تحقیق در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی،  تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته به آن در آموزشکده ها و دانشکده های علوم و کشاورزی، برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه بیوتکنولوژی ایفا کنند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

بر اساس دفترچه آزمون سراسری سال 99 فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می توانند در آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی شرکت کنند. متقاضیان دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی بعد از کسب نمره مورد نیاز در آزمون کتبی و گذراندن موفقیت آمیز مصاحبه دکتری در این رشته وارد شوند.

دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دروس و ضرایب امتحانی آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی را در جدول زیر می بینید. اطلاعات مندرج در جدول طبق دفترچه آزمون سراسری دکتری سال 98 است. کد این رشته در دفترچه آزمون سراسری دکتری 2435 است.

جدول دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتری رشته بیوتکنولوزی کشاورزی

عنوان درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

آمار و طرح آزمایش ها

4

ژنتیک

اصلاح نباتات

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

بیوشیمی پیشرفته

4

کشت سلول و بافت گیاهی

ژنتیک مولکولی

مهندسی ژنتیک

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 

در جدول زیر دانشگاه های پذیرنده دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی را در سال 98-99 می بینید.

جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 

نوبت

عنوان دانشگاه

تعدا دپذیرش

شرایط پذیرش

روزانه

دانشگاه بوعلی سینا همدان

2

 

روزانه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

1

 

روزانه

دانشگاه تبریز

2

 

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

3

محل تحصیل
دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج

روزانه

دانشگاه تهران

3

محل تحصیل
 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

روزانه

دانشگاه زابل

2

 

روزانه

دانشگاه زنجان

5

 

روزانه

دانشگاه شهر کرد

3

 

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی تهران

5

 

روزانه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

3

 

روزانه

دانشگاه شیراز

3

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

3

 

روزانه

دانشگاه کردستان سنندج

3

 

روزانه

دانشگاه گیلان رشت

2

 

روزانه

دانشگاه لرستان خرم آباد

3

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

3

 

روزانه

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

5

پژوهش محور
( محل تحصیل پژوهشکده زیست فناوری گیاهی)

نوبت دوم 

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

1

 
نوبت دوم

دانشگاه تبریز

2

 
نوبت دوم

دانشگاه تهران

2

محل تحصیل
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

نوبت دوم

دانشگاه زابل

2

 
نوبت دوم

دانشگاه زنجان

1

 
نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی تهران

1

 
نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

2

 
نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

1

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

2

محل تحصیل
 پردیس خودگردان ارس در جلفا

پردیس خودگردان

دانشگاه شیراز

2

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه گیلان رشت

2

محل تحصیل
پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه لرستان خرم آباد

1

محل تحصیل
پردیس خودگردان دانشگاه

 

چارت و سرفصل دروس مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

تعداد واحد دروس دکتری بیوتکنولوژی  کشاورژی

دروس تخصصی الزامی 8 واحد

دروس تخصصی اختیاری 8 واحد

رساله 20 واحد

مجموع 36 واحد

دروس الزامی مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

کل

1

ژنتیک مولکولی پیشرفته

2

32

-

32

-

2

مهندسی ژنتیک پیشرفته

2

32

-

32

-

3

مکانیسم های مولکولی
 پاسخ به تنش ها

2

32

-

32

-

4

بیوانفورماتیک پیشرفته

2

16

32

48

-

جمع

8

 
 

دروس اختیاری مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

کل

1

بیوشیمی گیاهی پیشرفته

2

32

-

32

-

2

ژنتیک جمعیت

2

32

-

32

-

3

بیولوژی سیستم ها

2

32

-

32

-

4

ژنومیک آماری

2

3

-

3

-

5

سیتوژنتیک پیشرفته

2

32

-

32

-

6

کشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته

2

32

-

32

-

7

تکامل مولکولی

2

32

-

32

-

8

مهندسی متابولیک

2

32

-

32

-

9

روش های تشخیص مولکولی

2

32

-

32

-

10

سمینار

2

32

-

32

-

11

بیولوژی ساختگی

2

32

-

32

-

12

ژنومیک جمعیت

2

32

-

32

-

13

درس آزاد

2-3

 
 

بازار کار مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

فارغ التحصیلان مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی می توانند در حوزه های گوناگون کشاورزی از تدریس گرفته تا زراعت مشغول به کار شوند که عبارتند از ؛

  • تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی مرتبط با علوم کشاورزی
  • اجرا و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف کشاورزی نظیر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
  • فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی مثل زراعت، کشت و صنایع وابسته به آن
  • برنامه ریزی و هدایت پروژه های کشاورزی