نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97، به تفکیک رشته در اینجا قرار گرفته است. توجه داشته باشید که شغل و سهمیه در بالای نمونه کارنامه ها درج شده است. نمونه کارنامه هایی که مشاهده می کنید ممکن است مربوط به شهر های مختلف باشد به همین دلیل حداقل حد نصاب نمره علمی قبولی ممکن است در کارنامه های مختلف متفاوت باشد و به همین دلیل یک فرد با نمره کمتر شرایط حد نصابی را دارد و یک فرد با نمره بیشتر نتوانسته حد نصاب نمره را کسب کند که در پایین و قسمت چپ نمونه کارنامه ها ی آزمون استخدامی درج شده است.

 

برای اطلاع از حد نصاب نمره علمی در رشته  و شهر مورد نظر خود ثبت نام کنید.

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- بانکدار یک

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- مامور تشخیص مالیات

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- حسابداری

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- بازرس کار

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- مامور اجرایی محیط زیست 1 و 2

 

 

 

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- بانکدار یک

نمونه کارنامه و درصد های آزمون استخدامی 97 در شغل بانکدار یک در سهمیه های آزاد و ایثار گران را در زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید دروس عمومی آزمون استخدامی بین همه رشته ها مشترک است اما دروس تخصصی رشته های مختلف متفاوت هستند برای اطلاع از منابع عمومی و تخصصی رشته مورد نظر خود می توانید از مطلب زیر استفاه کنید.

معرفی منابع آزمون استخدامی

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  57.78 میانگین
 درصد
عمومی
49.04
زبان و ادبیات فارسی  60
معارف اسلامی 22.22
هوش و توانمندی های عمومی  74.36
ریاضی و آمار مقدماتی  57.78
اطلاعات عمومی 44.44
زبان انگلیسی عمومی 26.67

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  46.67 میانگین
 درصد
 تخصصی
 67.33
پول، ارز و بانکداری  70
اصول علم اقتصاد 86.67
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  43.33
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 90
شرایط نهایی نمره کل: 60.01  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  82.22 میانگین
 درصد
عمومی
55.93
زبان و ادبیات فارسی  68.89
معارف اسلامی 31.11
هوش و توانمندی های عمومی  61.54
ریاضی و آمار مقدماتی  64.44
اطلاعات عمومی 53.33
زبان انگلیسی عمومی 30

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  73.33 میانگین
 درصد
 تخصصی
 68.67
پول، ارز و بانکداری  46.67
اصول علم اقتصاد 100
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  76.67
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 46.67
شرایط نهایی نمره کل: 63.57  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  73.33 میانگین
 درصد
عمومی
52.16
زبان و ادبیات فارسی  53.33
معارف اسلامی 37.78
هوش و توانمندی های عمومی  38.46
ریاضی و آمار مقدماتی  68.89
اطلاعات عمومی 40
زبان انگلیسی عمومی 53.33

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  46.67 میانگین
 درصد
 تخصصی
65.33
پول، ارز و بانکداری  33.33
اصول علم اقتصاد 90
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  56.67
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 100
شرایط نهایی نمره کل: 60.06  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  53.33 میانگین
 درصد
عمومی
37.41
زبان و ادبیات فارسی  66.67
معارف اسلامی 46.67
هوش و توانمندی های عمومی  30.77
ریاضی و آمار مقدماتی  42.22
اطلاعات عمومی 22.22
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  46.67 میانگین
 درصد
 تخصصی
43.33
پول، ارز و بانکداری  6.67
اصول علم اقتصاد 63.33
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  66.67
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 33.33
شرایط نهایی نمره کل: 40.96  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97 - شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  64.44 میانگین
 درصد
عمومی
48.80
زبان و ادبیات فارسی  57.78
معارف اسلامی 13.33
هوش و توانمندی های عمومی  53.85
ریاضی و آمار مقدماتی  57.78
اطلاعات عمومی 24.44
زبان انگلیسی عمومی 70

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  60 میانگین
 درصد
 تخصصی
54.67
پول، ارز و بانکداری  13.33
اصول علم اقتصاد 100
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  0
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 100
شرایط نهایی نمره کل: 52.32  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97 - شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  84.44 میانگین
 درصد
عمومی
45.59
زبان و ادبیات فارسی  51.11
معارف اسلامی 13.33
هوش و توانمندی های عمومی  10.26
ریاضی و آمار مقدماتی  22.22
اطلاعات عمومی 51.11
زبان انگلیسی عمومی 86.67

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  50 میانگین
 درصد
 تخصصی
43.33
پول، ارز و بانکداری  0
اصول علم اقتصاد 60
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  20
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 86.67
شرایط نهایی نمره کل: 44.24  حد نصاب نمره را دارد

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بانکدار یک- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  73.33 میانگین
 درصد
عمومی
40.51
زبان و ادبیات فارسی  64.44
معارف اسلامی 20
هوش و توانمندی های عمومی  10.26
ریاضی و آمار مقدماتی  42.22
اطلاعات عمومی 46.67
زبان انگلیسی عمومی 26.67

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  80 میانگین
 درصد
 تخصصی
44.67
پول، ارز و بانکداری  10
اصول علم اقتصاد 36.67
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  33.33
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 63.33
شرایط نهایی نمره کل: 43.01  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97 - شغل بانکدار یک- سهمیه 25 درصد ایثارگران

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  8667 میانگین
 درصد
عمومی
43.31
زبان و ادبیات فارسی  44.44
معارف اسلامی 24.44
هوش و توانمندی های عمومی  48.72
ریاضی و آمار مقدماتی  26.67
اطلاعات عمومی 15.56
زبان انگلیسی عمومی 56.67

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  36.67 میانگین
 درصد
 تخصصی
32
پول، ارز و بانکداری  -3.32
اصول علم اقتصاد 40
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  23.33
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 63.33
شرایط نهایی نمره کل: 36.52  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بانکدار یک- سهمیه 25 درصد ایثارگران

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  53.33 میانگین
 درصد
عمومی
41.98
زبان و ادبیات فارسی  55.56
معارف اسلامی 33.33
هوش و توانمندی های عمومی  53.85
ریاضی و آمار مقدماتی  26.67
اطلاعات عمومی 31.11
زبان انگلیسی عمومی 40

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  73.33 میانگین
 درصد
 تخصصی
36
پول، ارز و بانکداری  10
اصول علم اقتصاد 70
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  26.67
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 0
شرایط نهایی نمره کل: 38.39  حد نصاب نمره را ندارد

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97 - شغل بانکدار یک - سهمیه 25 درصد ایثارگران

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  42.22 میانگین
 درصد
عمومی
39.83
زبان و ادبیات فارسی  71.11
معارف اسلامی 15.56
هوش و توانمندی های عمومی  41.03
ریاضی و آمار مقدماتی  71.11
اطلاعات عمومی 37.78
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  73.33 میانگین
 درصد
 تخصصی
34
پول، ارز و بانکداری  3.33
اصول علم اقتصاد 6.67
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی  0
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 86.67
شرایط نهایی نمره کل: 36.33  حد نصاب نمره را ندارد

 

برای اطلاع از حد نصاب علمی لازم برای قبولی آزمون استخدامی در  سهمیه ایثارگران 25 درصد می توانید از مشاوران موسسه 3گام کمک بگیرید.

 

 

 

نمونه کارنامه ودرصدهای آزمون استخدامی 97- مامور تشخیص مالیات

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی 97 در شغل مامور تشخیص مالیات در سهمیه های آزاد و ایثار گران را در زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید دروس عمومی آزمون استخدامی بین همه رشته ها مشترک است اما دروس تخصصی رشته های مختلف متفاوت هستند برای اطلاع از منابع عمومی و تخصصی رشته مورد نظر خود می توانید از مطلب زیر استفاه کنید.

معرفی منابع آزمون استخدامی

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور تشخیص مالیات - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  66.67 میانگین
 درصد
عمومی
23.61
زبان و ادبیات فارسی  31.11
معارف اسلامی 11.11
هوش و توانمندی های عمومی  23.08
ریاضی و آمار مقدماتی  26.67
اطلاعات عمومی 6.67
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  80 میانگین
 درصد
 تخصصی
 48.67
حسابداری صنعتی 53.33
مالیه عمومی 16.67
قوانین و مقررات مالی 46.67
اقتصاد خرد و کلان 46.67
شرایط نهایی نمره کل: 38.65  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور تشخیص مالیات - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  77.78 میانگین
 درصد
عمومی
31.88
زبان و ادبیات فارسی  44.44
معارف اسلامی 6.67
هوش و توانمندی های عمومی  15.38
ریاضی و آمار مقدماتی  22.22
اطلاعات عمومی 33.33
زبان انگلیسی عمومی 23.33

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  60 میانگین
 درصد
 تخصصی
 20
حسابداری صنعتی 23.33
مالیه عمومی -3.33
قوانین و مقررات مالی -10
اقتصاد خرد و کلان 30
شرایط نهایی نمره کل: 24.75  حد نصاب نمره را ندارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور تشخیص مالیات - سهمیه 5 درصد ایثارگران

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  57.78 میانگین
 درصد
عمومی
52.43
زبان و ادبیات فارسی  55.56
معارف اسلامی 42.22
هوش و توانمندی های عمومی  69.23
ریاضی و آمار مقدماتی  40
اطلاعات عمومی 42.22
زبان انگلیسی عمومی 60

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  86.67 میانگین
 درصد
 تخصصی
 46
حسابداری صنعتی 73.33
مالیه عمومی 20
قوانین و مقررات مالی -23.3
اقتصاد خرد و کلان 73.33
شرایط نهایی نمره کل: 48.75  حد نصاب نمره را دارد

 

>>> توجه داشته باشید در نمونه کارنامه آزمون استخدامی بالا داوطلب حد نصاب لازم را برای سهمیه 5 درصد کسب نکرده اما در سهمیه آزاد نمره اش به حد نصاب رسیده است که باید به این نکات در آزمون استخدامی توجه کنید.

برای اطلاع از حد نصاب علمی لازم برای قبولی آزمون استخدامی در  سهمیه ایثارگران و اطلاع از قوانین این سهمیه می توانید از مشاوران موسسه 3گام کمک بگیرید.

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور تشخیص مالیات - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  84.44 میانگین
 درصد
عمومی
55.07
زبان و ادبیات فارسی  51.11
معارف اسلامی 44.44
هوش و توانمندی های عمومی  41.03
ریاضی و آمار مقدماتی  44.44
اطلاعات عمومی 46.67
زبان انگلیسی عمومی 73.33

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  73.33 میانگین
 درصد
 تخصصی
 58
حسابداری صنعتی 73.33
مالیه عمومی 43.33
قوانین و مقررات مالی 36.67
اقتصاد خرد و کلان 63.33
شرایط نهایی نمره کل: 56.83  حد نصاب نمره را دارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور تشخیص مالیات - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  66.67 میانگین
 درصد
عمومی
31.38
زبان و ادبیات فارسی  51
معارف اسلامی 24
هوش و توانمندی های عمومی  31
ریاضی و آمار مقدماتی  49
اطلاعات عمومی -2
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  87 میانگین
 درصد
 تخصصی
 38.66
حسابداری صنعتی 64
مالیه عمومی 14
قوانین و مقررات مالی 40
اقتصاد خرد و کلان 27
شرایط نهایی نمره کل: 35.75  حد نصاب نمره را ندارد

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور تشخیص مالیات - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  86.67 میانگین
 درصد
عمومی
32.31
زبان و ادبیات فارسی  37.78
معارف اسلامی 28.89
هوش و توانمندی های عمومی  12.82
ریاضی و آمار مقدماتی  40
اطلاعات عمومی 20
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول حسابداری  80 میانگین
 درصد
 تخصصی
 39.33
حسابداری صنعتی 0
مالیه عمومی 23.33
قوانین و مقررات مالی 50
اقتصاد خرد و کلان 43.33
شرایط نهایی نمره کل: 36.52  حد نصاب نمره را ندارد

 

 

 

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- حسابداری

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی 97 در شغل حسابداری در سهمیه های آزاد و ایثار گران را در زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید دروس عمومی آزمون استخدامی بین همه رشته ها مشترک است اما دروس تخصصی رشته های مختلف متفاوت هستند .

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل حسابدار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  55.56 میانگین
 درصد
عمومی
36.74
زبان و ادبیات فارسی  46.67
معارف اسلامی 13.33
هوش و توانمندی های عمومی  53.85
ریاضی و آمار مقدماتی  35.56
اطلاعات عمومی 2.22
زبان انگلیسی عمومی 50

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 76.67 میانگین
 درصد
 تخصصی
 45.33
اصول حسابداری 30
حسابداری دولتی 26.67
حسابداری مالی 80
قانون محاسبات عمومی  13.33
شرایط نهایی نمره کل: 41.90  حد نصاب نمره را دارد

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل حسابدار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  75.5 میانگین
 درصد
عمومی
41.29
زبان و ادبیات فارسی  55.5
معارف اسلامی 50
هوش و توانمندی های عمومی  35
ریاضی و آمار مقدماتی  36.5
اطلاعات عمومی 36.5
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 75 میانگین
 درصد
 تخصصی
 37
اصول حسابداری 40
حسابداری دولتی 33
حسابداری مالی 27
قانون محاسبات عمومی  10
شرایط نهایی نمره کل: 37.5  حد نصاب نمره را ندارد

 

 

 

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- بازرس کار

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی 97 در شغل بازرس کار در سهمیه های آزاد و ایثار گران را در زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید دروس عمومی آزمون استخدامی بین همه رشته ها مشترک است اما دروس تخصصی رشته های مختلف متفاوت هستند .برای اطلاع از منابع عمومی و تخصصی رشته مورد نظر خود می توانید از مطلب زیر استفاه کنید.

معرفی منابع آزمون استخدامی

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بازرس کار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  51.11 میانگین
 درصد
عمومی
50.16
زبان و ادبیات فارسی  66.67
معارف اسلامی 46.67
هوش و توانمندی های عمومی  71.11
ریاضی و آمار مقدماتی  46.67
اطلاعات عمومی 33.33
زبان انگلیسی عمومی 35.56

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

قانون کار 23.33 میانگین
 درصد
 تخصصی
 47.50
دستورالعمل های ایمنی 28.89
مهندسی ایمنی 68.89
عوامل زیان آور در محیط 68.89
شرایط نهایی نمره کل: 48.56  حد نصاب نمره را دارد

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بازرس کار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  55.56 میانگین
 درصد
عمومی
43.74
زبان و ادبیات فارسی  48.89
معارف اسلامی 31.11
هوش و توانمندی های عمومی  79.49
ریاضی و آمار مقدماتی  44.44
اطلاعات عمومی 40
زبان انگلیسی عمومی 6.67

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

قانون کار 40 میانگین
 درصد
 تخصصی
 46.94
دستورالعمل های ایمنی 73.33
مهندسی ایمنی 23.33
عوامل زیان آور در محیط 51.11
شرایط نهایی نمره کل: 45.66  حد نصاب نمره را دارد

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بازرس کار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  60 میانگین
 درصد
عمومی
36
زبان و ادبیات فارسی  60
معارف اسلامی 43
هوش و توانمندی های عمومی  44
ریاضی و آمار مقدماتی  0
اطلاعات عمومی 47
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

قانون کار 44 میانگین
 درصد
 تخصصی
 37
دستورالعمل های ایمنی 55
مهندسی ایمنی 0
عوامل زیان آور در محیط 51
شرایط نهایی نمره کل: 37  حد نصاب نمره را ندارد

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بازرس کار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  66.67 میانگین
 درصد
عمومی
51.13
زبان و ادبیات فارسی  66.67
معارف اسلامی 28.89
هوش و توانمندی های عمومی  51.28
ریاضی و آمار مقدماتی  37.78
اطلاعات عمومی 53.33
زبان انگلیسی عمومی 53.33

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

قانون کار 40 میانگین
 درصد
 تخصصی
 26.67
دستورالعمل های ایمنی 31.11
مهندسی ایمنی 13.33
عوامل زیان آور در محیط 22.22
شرایط نهایی نمره کل: 36.45  حد نصاب نمره را ندارد

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل بازرس کار - سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  80 میانگین
 درصد
عمومی
45.18
زبان و ادبیات فارسی  37.78
معارف اسلامی 60
هوش و توانمندی های عمومی  38.46
ریاضی و آمار مقدماتی  55.56
اطلاعات عمومی 44.49
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

قانون کار 37 میانگین
 درصد
 تخصصی
 22.42
دستورالعمل های ایمنی 22.22
مهندسی ایمنی 6
عوامل زیان آور در محیط 24.44
شرایط نهایی نمره کل: 31.52  حد نصاب نمره را ندارد

 

 

 

نمونه کارنامه و درصدهای آزمون استخدامی 97- مامور اجرایی محیط زیست 1 و 2

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی 97 در شغل مامور اجرایی محیط زیست 1 و 2 در سهمیه های آزاد و ایثار گران را در زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید دروس عمومی آزمون استخدامی بین همه رشته ها مشترک است اما دروس تخصصی رشته های مختلف متفاوت هستند .برای اطلاع از منابع عمومی و تخصصی رشته مورد نظر خود می توانید از مطلب زیر استفاه کنید.

معرفی منابع آزمون استخدامی

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور اجرایی محیط زیست 1- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  62.22 میانگین
 درصد
عمومی
23.17
زبان و ادبیات فارسی  42.22
معارف اسلامی 4.44
هوش و توانمندی های عمومی  11.11
ریاضی و آمار مقدماتی  0
اطلاعات عمومی 42.22
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

آزمون استخدامی این رشته درس  تخصصی ندارد
شرایط نهایی نمره کل: 23.17  حد نصاب نمره را ندارد

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی 97- شغل مامور اجرایی محیط زیست 2- سهمیه آزاد

دروس عمومی

آزمون استخدامی

فناوری اطلاعات  15.56 میانگین
 درصد
عمومی
8.89
زبان و ادبیات فارسی  15.56
معارف اسلامی 15.56
هوش و توانمندی های عمومی  35.56
ریاضی و آمار مقدماتی  -4.44
اطلاعات عمومی -15.56
زبان انگلیسی عمومی 0

دروس تخصصی

آزمون استخدامی

آزمون استخدامی این رشته درس تخصصی ندارد
شرایط نهایی نمره کل: 8.89  حد نصاب نمره را ندارد