نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی کامپیوتر بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
58 775 3852 27.78 3.33 17.28 5
125 1667 3172 68.89 10 4.94 0
167 2367 2893 8.89 0 19.75 0
255 3574 2587 50 0 6.17 0
301 4338 2445 8.89 0 11.11 0
310 4525 2412 32.22 8.33 6.17 0
335 4961 2346 15.56 0 10.71 -3.32
5289 5786 2242 4.44 0 7.14 0
7856 8353 1996 11.11 18.33 -1.19 -5
10385 10882 1822 -8.88 0 4.76 3.33
11521 12018 1755 0 0 2.47 0
11672 12169 1746 0 0 -3.69 0
11982 12479 1730 3.33 0 -1.22 0
12805 13302 1685 13.33 -6.66 -1.19 0
13949 14446 1626 14.44 1.67 -2.46 0
14200 14697 1613 36.67 -5 -4.93 0
14278 14775 1609 10 -1.66 0 0
14687 15184 1588 0 0 0 0
17320 17817 1441 0 0 0 0
18643 19140 1353 -1.1 -1.66 0 0
19560 20057 1257 -3.32 0 -4.75 0

 

 

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
89 1106 3470 27.78 3.33 17.28 0
137 1615 3142 68.89 10 4.94 0
155 1903 3018 15.56 0 10.71 13.33
175 2335 2863 8.89 0 19.75 0
295 3954 2485 50 0 6.17 -3.32
318 4313 2427 8.89 0 11.11 0
338 4538 2390 32.22 8.33 6.17 0
411 5778 2231 4.44 0 7.14 0
11360 12132 1751 0 0 2.47 0
11460 12232 1746 11.11 18.33 -1.19 -13.32
11730 12502 1730 3.33 0 -1.22 0
12060 12832 1713 0 0 -3.69 -1.66
12551 13323 1685 13.33 -6.66 -1.19 0
13679 14451 1623 14.44 1.67 -2.46 0
13976 14748 1607 10 -1.66 0 0
14014 14786 1605 -3.32 0 -4.75 8.33
14323 15095 1588 0 0 0 0
14667 15439 1570 36.67 -5 -4.93 -1.66
17010 17782 1441 0 0 0 0
17311 18083 1423 -8.88 0 4.76 -6.66
18278 19050 1352 -1.1 -1.66 0 0

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش نرم افزار

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
31 292 4819 68.89 10 4.94 43.86
99 1224 3440 27.78 3.33 17.28 3.51
171 2268 2937 8.89 0 19.75 5.56
235 3235 2664 32.22 8.33 6.17 9.26
313 4323 2450 50 0 6.17 0
326 4606 2403 4.44 0 7.14 5.56
361 5116 2332 8.89 0 11.11 0
381 5483 2284 15.56 0 10.71 0
8195 8876 1966 0 0 2.47 5.56
10458 11139 1820 11.11 18.33 -1.19 -8.76
11938 12619 1732 0 0 -3.69 0
11981 12662 1730 3.33 0 -1.22 0
12401 13082 1708 -8.88 0 4.76 3.51
12801 13482 1685 14.44 1.67 -2.46 1.85
14145 14826 1608 13.33 -6.66 -1.19 -3.5
14462 15143 1590 36.67 -5 -4.93 0
14494 15175 1588 0 0 0 0
15021 15702 1559 10 -1.66 0 -1.84
16989 17670 1441 0 0 0 0
18235 18916 1348 -1.1 -1.66 0 0
19420 20101 1194 -3.32 0 -4.75 -1.84