معرفی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
معرفی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی یکی از رشته های توان بخشی می باشد. این دوره به مجموعه اقداماتی که در جهت ارزیابی، شناسایی و درمان بیماران کم توان و ناتوان جسمی انجام می شود، می پردازد. درمان های فیزیوتراپی شامل استفاده از تجهیزات فیزیکی نظیر نور، ورزش، پرتوهای فرا بنفش و فروسرخ، گرما و جریانات الکتریکی، به کارگیری مانورهای دستی، تمرین درمانی، هیدروتراپی و فرا صوتی می باشد. دانش آموختگان این رشته با توجه به مهارت هایی که در طی این دوره کسب می نمایند، می توانند به پیشگیری، درمان، مشاوره و آموزش بیماران و انجام امور پژوهشی بپردازند.

 

هدف دوره کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

لزوم آموزش متخصصان این رشته در جامعه محسوس است که وزارت بهداشت هم در پاسخ به این نیاز کنکور ارشد فیزیوتراپی را برگزار می کند به همین خاطر داوطلبان حتما باید از منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی باخبر باشند و آن ها را مطالعه کنند. هدف دوره کارشناسی ارشد فیزوتراپی، تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و آشنا به مباحث روز مرتبط با فیزیوتراپی می باشد. این افراد باید همواره دانش و بینش علمی و عملی خود را ارتقا دهند تا بتوانند به بیماران نیازمند به خدمات فیزیوتراپی خدمت نمایند. قابل ذکر است دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های مجاز برای کنکور ارشد فیزیوتراپی مانند رشته فیزیوتراپی می توانند در کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی شرکت کنند.

 

 

دانش آموختگان این دوره همچنین باید در زمینه های زیر توانمند باشند:

الف- غربالگری ناتوانی های جسمانی در سطح جامعه

ب- ارزیابی تخصصی بیماران نیازمند به درمان فیزیوتراپی مانند آنالیز حرکتی، تست های ایزوکنتیک، آزمون های تعدی و ثبات پوسچران (کنترل تنه و تعادل)

ج- تشخیص اختلالات عملکردی بیماران طبق نظر متخصصین بالینی و استفاده از نتایج آزمون های پاراکلینیکی انجام شده مانند آزمون های الکتروفیزیولوژی، گازهای تنفسی و تصویر برداری پزشکی

د- انجام درمان های تخصصی فیزیوتراپی طبق تجویز پزشک

ه- انجام فعالیت های پژوهشی مبتنی بر نیازهای جامعه در حیطه رشته تحصیلی

و- آموزش و انتقال مهارت های بدست آمده به جامعه به منظور پیشگیری از بروز انواع اختلالات عملکردی و معلولیت ها

 

نقش و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

دانش آموختگان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در جامعه دارای نقش های تشخیصی، پیشگیری، درمان توانبخشی، مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی هستند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در هر یک از نقش ها به شرح زیر می باشد:

وظایف حرفه ای در نقش تشخیصی:

 • ارزیابی بالینی بیماران کم توان و یا ناتوان شده
 • انجام آزمون های اختصاصی فیزیوتراپی در حد مجاز مندرج در برنامه
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بالینی و پاراکلینیکی
 • شناسایی و تشخیص اختلالات و ناتوانی های عملکردی بیماران
 • تعیین نوع اختلالات عملکردی و سطح ناتوانی

 

 

وظایف حرفه ای در نقش پیشگیری:

 • شناسایی عوامل خطرزای تهدید کننده سلامت جسمی جامعه
 • شناسایی گروههای در معرض آسیب های فیزیکی در سطح جامعه
 • ارائه توصیه های مناسب به فرد، خانواده و جامعه با هدف پیشگیری
 • ارزیابی میزان تاثیر توصیه های پیشگیری در ارتقا سطح سلامت جامعه
 • مشارکت در طرح های غربالگری نظام سلامت

 

وظایف حرفه ای در نقش درمان توانبخشی بیماران ارجاع شده توسط پزشک:

 • تعیین اهداف درمانی برای بیماران بر حسب شرایط آنان
 • طراحی برنامه درمانی فیزیوتراپی برای بیماران
 • اجرای درمانهای تکمیلی فیزیوتراپی برای مراجعین
 • ارزیابی دوره ای نتایج درمان و ثبت در پرونده
 • اصلاح برنامه درمان توانبخشی با توجه به روند بهبودی

 

وظایف حرفه ای در نقش مشاوره ای:

 • ارائه مشاوره اختصاصی فیزیوتراپی به بیماران ارجاع شده توسط پزشکان متخصص
 • مشورت با پزشک متخصص مسئول بیمار در موارد نیاز
 • مشاوره با تیم توانبخشی
 • ارائه راهنمایی های مشاوره ای به خانواده بیمار

 

 

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی:

 • آموزش بیماران، همراهان و اعضای تیم سلامت
 • مشارکت در تدوین دستور العمل های آموزشی با مسئولین سلامت
 • آموزش مادام العمر (Life Long Learning)

 

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی:

 • مشارکت در تدوین، اجرا، ارزشیابی و تهیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی منطقه ای و ملی در صورت درخواست مسئولین

 

بازار کار رشته فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی ارشد

بازار کار رشته فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی ارشد بیمارستان ها، مراکز توانبخشی، درمانگاه ها و مطب ها، مراکز مراقبت از بیماران، مراکز سلامت خانواده، مراکز سالمندان، مدارس، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز خصوصی، مراکز صنعتی، مراکز ورزشی، پادگان های نظامی و محل نگهداری از ناتوانان جسمی می باشد. 

 

 

اهداف کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

هدف کلی از این دوره تربیت دانش آموختگانی است که در زمینه های زیر توانمند باشند:

الف- غربالگری ناتوانی های جسمانی در سطح جامعه

ب- ارزیابی تخصصی بیماران نیازمند به درمان فیزیوتراپی مانند آنالیز حرکتی، تست های ایزوکنتیک، آزمون های تعدی و ثبات پوسچران

ج- تشخیص اختلالات عملکردی بیماران طبق نظر متخصصین بالینی و استفاده از نتایج آزمون های پاراکلینیکی انجام شده مانند آزمون های الکتروفیزیولوژی، گازهای تنفسی و تصویر برداری پزشکی

د- انجام درمان های تخصصی فیزیوتراپی طبق تجویز پزشک

ه- انجام فعالیت های پژوهشی مبتنی بر نیازهای جامعه در حیطه رشته تحصیلی

و- آموزش و انتقال مهارت های بدست آمده به جامعه به منظور پیشگیری از بروز انواع اختلالات عملکردی و معلولیت ها

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

دارندگان مدرک کارشناسی در رشته فیزیوتراپی می توانند در کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی شرکت کنند.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 98

دانشگاه

عادی

شهریه پرداز

اصفهان

4

2

اهواز

4

2

ایران

5

1

بابل

4

2

تبریز

4

2

تربیت مدرس

5

1

تهران

4

1

زاهدان

6

2

سمنان

4

2

شهید بهشتی

3

2

شیراز

4

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

5

2

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

ضریب

نام درس

2

بیومکانیک 1 و 2 و 3

2

الکتروتراپی 1 و2

1

ارزشیابی و اندازه گیری

1

ارتز وپروتز

3

تمرین درمانی 1 و 2 و3

3

(فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب داخلی 1 و 2 ( قلبی، ریوی، روماتیسمی و پوستی

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تعداد واحدها

نام درس

18

دروس اختصاصی اجباری

8

دروس اختصاصی اختیاری

6

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

 

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی

تعداد واحدها

نام درس

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

2

زبان تخصصی

3

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد فیزیوتراپی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تعداد واحدها

نام درس

2

آمار زیستی

2

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

2

فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد

6

الکترونورومیوگرافی

1

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی

3

کارآموزی بالینی

1

سمینار تحقیقاتی

1

پروژه تحقیقاتی

6

پایان نامه

24

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد فیزیوتراپی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تعداد واحدها

نام درس

2

فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژیِ دستگاه عصبی عضلانی

2

بیومکانیک اختلالات اندام ها و راه رفتن

2

بیومکانیک اختلالات ستون فقرات

2

درمان های دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات

2

الکتروفیزیولوژِی سیستم اعصاب مرکزی

2

کنترل حرکت

2

تکنیک های اختصاصی پیشرفته

2

پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی- عروقی- ریوی

2

فیزیولوژی تمرین

3

فیزیوتراپی بیماری های قلبی- ریوی

2

تشخیص های پاراکلینیکی بیماری های قلبی- عروقی- ریوی

23

جمع واحدها

 

دانشجو باید 8 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.