کارنامه قبول شدگان ارشد علوم تغذیه 97

کارنامه قبول شدگان ارشد علوم تغذیه 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد علوم تغذیه 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد. برای ارتباط با مشاوره تخصصی ارشد تغذیه و ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی 3گام، به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

نمونه کارنامه ارشد علوم تغذیه 97

 

رتبه

تغذیه (ضریب 4)

بیوشیمی (ضریب 2)

فیزیولوژی (ضریب 2)

زبان عمومی (ضریب 2)

1

7/87

6/86

3/64

6/46

8

42/68

8/58

9/60

3/73

23

6/66

51

3/41

74

35

7/70

3/73

6/43

3/43

149

61

49

34

5/22

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت 97

با کلیک  بر روی هر کدام از لینک های زیر می توانید به ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت 97 در گرایش های مختلف دسترسی داشته باشید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت 97 (گرایش تغذیه بالینی)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت 97 (گرایش علوم تغذیه)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت 97 (گرایش علوم بهداشتی در تغذیه)

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت 97 (گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه)

 

 

 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت 97 برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش تغذیه بالینی)

 

دانشگاه

ظرفیت روزانه

ظرفیت شهریه پرداز

تبریز

4

2

تهران

4

0

شهید بهشتی

3

1

شیراز

4

0

 
 
 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت 97 برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش علوم تغذیه)

 

دانشگاه

ظرفیت روزانه

ظرفیت شهریه پرداز

ارومیه

6

2

اصفهان

4

2

اهواز

6

1

ایران

6

1

تبریز

7

4

تهران

8

4

زاهدان

5

0

شهید بهشتی

3

1

شیراز

2

1

کاشان

4

2

کرمانشاه

4

2

لرستان

4

2

مشهد

6

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

0

10

 

 

 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت 97 برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش علوم بهداشتی در تغذیه)

 

دانشگاه

ظرفیت روزانه

ظرفیت شهریه پرداز

اصفهان

4

2

ایران

6

1

تبریز

5

2

تهران

8

4

شیراز

4

0

قزوین

4

1

یزد

6

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

0

12

 

 

جدول تفکیکی ظرفیت پذیرش وزارت بهداشت 97 برای کارشناسی ارشد علوم تغذیه (گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه)

 

دانشگاه

ظرفیت روزانه

ظرفیت شهریه پرداز

بقیه الله

0

4

 
تنها  4 نفر ظرفیت شهریه پرداز از سایر نیروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) در این گرایش می توانند شرکت کنند.