کارنامه قبول شدگان ارشد پرستاری 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد پرستاری 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد پرستاری 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد پرستاری 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری داخلی - جراحی 97

رتبه داخلی -جراحی (ضریب4) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب2) روان پرستاری (ضریب2) زبان عمومی (ضریب2)
4 59.722 54.167 34.722 66.667 79.167 97.5
7 72.222 72.222 66.667 51.389 73.611 33.333
18 43.056 72.222 66.667 40.278 63.889 67.5
23 52.778 52.778 83.333 50 54.167 74.167
24 47.222 54.167 69.444 61.111 58.333 93.333
53 61.111 63.889 58.333 34.722 56.944 55.833
101 61.111 37.5 61.111 55.556 72.222 1.667
118 52.778 3.556 66.667 48.611 59.722 66.667
127 38.889 50 58.333 65.278 70.833 40
135 52.778 43.056 63.889 73.611 61.111 15
271 31.944 56.944 54.167 51.389 72.222 27.5
419 48.611 13.889 40.278 55.556 55.556 48.333

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری داخلی - جراحی 96

رتبه داخلی -جراحی (ضریب4) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب2) روان پرستاری (ضریب2) زبان عمومی (ضریب2)
1 80.556 52.778 79.167 77.778 83.333 40.833
2 59.722 69.444 90.278 62.5 52.778 86.667
5 84.722 44.444 83.333 62.5 77.778 34.167
6 64.423 40.8 38.464 79.498 59.994 19.176
10 54.167 58.333 68.056 59.772 61.111 86.667
12 62.5 37.5 75 69.444 61.111 75
31 44.444 43.056 65.278 58.333 83.333 75.833
34 76.389 30.556 75 62.5 79.16 13.333
36 52.778 50 68.056 58.333 79.167 48.333
38 56.944 43.056 77.778 54.167 68.056 54.167
43 83.333 29.167 77.778 59.722 72.222 2.5
49 56.944 22.222 54.167 61.111 83.333 74.167
97 57.2628 38.9436 41.7996 56.9976 56.9976 5.927
134 42.952 83.4564 35.1186 68.9928 55.4982 4.3656
292 55.4676 9.282 51.83.64 76.5 64.4946 48.8274
302 23.256 3.7128 53.5194 76.5 58.497 33.9966

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری سلامت جامعه 96

رتبه داخلی-جراحی (ضریب 2) کودکان  (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 4) روان پرستاری (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 2)
11 64.4946 31.7628 43.503 68.6154 50.1024 49.6944
32 41.1672 64.9128 51.8364 52.4994 52.4994 36.618
37 26.8464 72.3282 51.8364 31.4976 85.4964 17.442

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری کودکان 96

رتبه داخلی -جراحی (ضریب 2) کودکان (ضریب4) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب2) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 2)
84 39.3618 57.4872 78.6012 77.9892 62.9952 3.4884
140 25.4994 78.6012 58.497 -1.8462 33.9966 46.206
172 59.9964 85.2822 66.0042 -3.8128 41.1672 13.0764

 

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 96

رتبه داخلی - جراحی (ضریب 3) کودکان (ضریب 3) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب3) بهداشت جامعه (ضریب2) روان پرستاری (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 2)
10 94.4928 65.2188 77.9892 55.641 91.2594 31.3854
16 55.4982 76.9182 59.9964 40.8 62.6382 28.7742
27 62.6382 37.0974 56.8548 82.4976 80.9982 18.309
35 8.9556 33.3846 40.137 50.9898 35.9958 -1.7442
91 50.9898 50.1636 28.4988 31.5384 42.9522 6.0996
156 35.7918 53.7846 58.5276 53.9988 80.9982 21.7872

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری اورژانس 96

رتبه داخلی - جراحی (ضریب 4) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب2)
5 73.491 51.8364 48.2256 70.5024 53.6826 22.6746
11 82.49.76 48.501 49.5006 20.4102 91.2594 28.7742

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه96

رتبه داخلی - جراحی (ضریب 4) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب2) زبان عمومی (ضریب 2)
16 68.9928 45.1452 82.49.76 31.5384 59.0478 4.3656
41 52.4994 56.8548 72.0018 20.4102 48.3174 36.618
56 72.0018 58.5276 64.4946 35.2308 55.4676 56.6712
65 52.4994 48.501 66.0042 51.9282 51.8976 16.5648
144 19.686 64.9128 45.1452 58.497 66.0042 15.6876
302 51.8976 50.0718 36.7812 59.9964 67.4934 0

 

نمونه کارنامه ارشد پرستاری سالمندی 96

رتبه داخلی - جراحی (ضریب 4) کودکان (ضریب 1) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 1) بهداشت جامعه (ضریب3) روان پرستاری (ضریب3) زبان عمومی (ضریب 2)
72 53.6826 46.359 55.182 75.0006 73.491 54.927
112 53.9988 40.137 75.0006 40.8 66.2082 0
132 52.4994 33.4458 75.0006 51.9282 60.8328 23.5416

کارنامه ارشد پرستاری 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد پرستاریدریافت می شود. این کارنامه ارشد پرستاری برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد پرستاری 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد پرستاری 97 آورده شده است.

 

 

رتبه های قبولی ارشد پرستاری 97

 

رتبه های قبولی ارشد پرستاری 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد پرستاری به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 97

رتبه رشته محل قبولی 
7 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه گلستان
23 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه تهران
24 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه شهید بهشتی
101 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه تهران
127 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه اراک
118 پرستاری داخلی و جراحی دانگاه مازندران
135 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه همدان
271 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه مشهد
419 پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه مازندران

 

رتبه قبولی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 96

رتبه رشته محل  قبولی
6 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه شیراز
12 پرستاری داخلی - جراحی علوم پزشکی ایران
14 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه مشهد
16 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه بیرجند
22 پرستاری داخلی - جراحی علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه
34 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه شهید بهشتی
66 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه اهواز
89 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه گیلان
134 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه بوشهر
292 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه ارومیه
302 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه کاشان

 

رتبه قبولی پرستاری سلامت جامعه 96

رتبه رشته محل قبولی 
11 پرستاری سلامت جامعه دانشگاه تبریز
32 پرستاری سلامت جامعه دانشگاه همدان
37 پرستاری سلامت جامعه دانشگاه مشهد

 

رتبه قبولی پرستاری کودکان 96

رتبه رشته محل قبولی
84 پرستاری کودکان دانشگاه مشهد
98 پرستاری کودکان علوم پزشکی ایران
140 پرستاری کودکان دانشگاه تهران با پرداخت شهریه
172 پرستاری کودکان علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه

 

رتبه قبولی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 96

رتبه رشته محل قبولی
10 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان علوم پزشکی ایران
16 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه تهران
27 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه یزد
35 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه تبریز
91 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه بابل
156 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه بابل
200 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه تهران

 

رتبه قبولی پرستاری اورژانس 96

رتبه رشته محل قبولی
5 پرستاری اورژانس دانشگاه شهید بهشتی
11 پرستاری اورژانس دانشگاه سمنان

 

رتبه قبولی پرستاری مراقبت های ویژه 96

رتبه رشته محل قبولی
12 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه یزد
16 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه تهران
33 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه تهران
41 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه تهران
56 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه تهران
60 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه شاهرود
144 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه کرمانشاه
302 پرستاری  مراقبت های ویژه دانشگاه همدان

 

رتبه قبولی پرستاری سالمندی 96

رتبه رشته محل قبولی
72 پرستاری سالمندی دانشگاه شاهرود
112 پرستاری سالمندی دانشگاه شهید بهشتی
132 پرستاری سالمندی دانشگاه شیراز

 

 

رتبه قبولی پرستاری روان 96

رتبه رشته محل قبولی
214 پرستاری روان جندی شاپور اهواز
700 پرستاری روان دانشگاه کرمانشاه