برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
128ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
79فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
6اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
26ژنتیک و به نژادی گیاهی - ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
24فیزیولوژی گیاهان زراعی - فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
32اگرو اکولوژیک - اگرو اکولوژیمشترک - دانشگاه فردوسی مشهد

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
39ژنتیک و به نژادی گیاهی  - ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
42ژنتیک و به نژادی گیاهی  - ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
321ژنتیک و به نژادی گیاهی  - ژنتیک و به نژادی گیاهینوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت)
20اکولوژی گیاهان زراعی  - اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعیروزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
10اگرو اکولوژیک  - اگرو اکولوژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
35اگرو اکولوژیک  - اگرو اکولوژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 99

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی 
820ژنتیک و به نژادی گیاهیشبانه - دانشگاه یاسوج

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
45ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه- دانشگاه تبریز
67علوم و تکنولوژی بذرروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
111اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرزروزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
125اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
140ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
145اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرزروزانه- دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
154فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه ایلام
201اگرو اکولوژیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
210فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
215ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
240اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرزروزانه- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
259ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
285فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
425اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
426اگرو اکولوژیروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
456علوم و تکنولوژی بذرروزانه- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
477فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه ارومیه
499ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه- دانشگاه مراغه
598اگرو اکولوژیروزانه- دانشگاه مراغه
651فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه زنجان
688اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرزنوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
725اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعینوبت دوم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
730علوم و تکنولوژی بذرروزانه- دانشگاه شهرکرد
735فیزیولوژی گیاهان زراعیروزانه- دانشگاه شیراز
790ژنتیک و به نژادی گیاهیروزانه- دانشگاه زابل
900اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعینوبت دوم- دانشگاه لرستان - خرم آباد
985ژنتیک و به نژادی گیاهینوبت دوم- دانشگاه تبریز
1083اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعینوبت دوم- دانشکده کشاورزی شیروان

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد  زراعت و اصلاح نباتات سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
1911ژنتیک وبه نژادی گیاهیپردیس خودگردان-دانشگاه زابل
157مهندسی زراعتنوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
164مهندسی زراعتروزانه-دانشگاه تبریز
175مهندسی زراعتنوبت دوم-دانشگاه تهران
2138مهندسی زراعتپردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
2145مهندسی زراعتپردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
1998علوم وتکنولوژی بذرغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -واحدکاشمر
175کشاورزی اکولوژیکروزانه-دانشگاه شیراز