رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست سلولی و مولکولی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
45 زیست شناسی سلولی و مولکولی - فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
46 زیست شناسی سلولی و مولکولی - فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت نوبت دوم - دانشگاه تهران
146 زیست شناسی سلولی و مولکولی - ریز زیست فناوری روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4549 زیست شناسی سلولی و مولکولی - ریز زیست فناوری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
6355 زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
25 ژنتیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1771 ژنتیک پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
1986 ژنتیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
1986 ژنتیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
3022 ژنتیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3252 ژنتیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4208 ژنتیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
5537 ژنتیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
15 میکروارگانیسم های بیماریزا روزانه - دانشگاه اصفهان
23 میکروارگانیسم های بیماریزا روزانه - دانشگاه تهران
57 میکروارگانیسم های بیماریزا روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4523 میکروارگانیسم های بیماریزا غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
4884 میکروارگانیسم های بیماریزا غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4923 میکروارگانیسم های بیماریزا غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5188 میکروارگانیسم های بیماریزا غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
8735 میکروارگانیسم های بیماریزا غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
8735 میکروارگانیسم های بیماریزا غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
8 بیوشیمی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
20 بیوشیمی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
191 بیوشیمی روزانه - دانشگاه ارومیه
1060 بیوشیمی روزانه - دانشگاه زنجان
1669 بیوشیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
27 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبی روزانه - دانشگاه تهران
553 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - مولکولی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
876 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
1360 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2884 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
3901 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4566 زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
9 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت روزانه - دانشگاه تهران
13 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - ریززیست فناوری روزانه - دانشگاه تهران
36 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
40 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
50 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - ریززیست فناوری نوبت دوم - دانشگاه تهران
53 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - ریززیست فناوری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
812 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1257 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2334 زیست شناسی سلولی و مولکولی  - زیست شناسی سلولی و مولکولی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
70 ژنتیک  - ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
311 ژنتیک  - ژنتیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
355 ژنتیک  - ژنتیک روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
870 ژنتیک  - ژنتیک روزانه - دانشگاه زابل
1400 ژنتیک  - ژنتیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
1530 ژنتیک  - ژنتیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
1534 ژنتیک  - ژنتیک پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
2672 ژنتیک  - ژنتیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
3572 ژنتیک  - ژنتیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3980 ژنتیک  - ژنتیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
62 میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
213 میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتی روزانه - دانشگاه اصفهان
296 میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتی روزانه - دانشگاه اصفهان
1183 میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
4345 میکروبیولوژی  - میکروبهای بیماریزا غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد
42 بیوشیمی  - بیوشیمی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
655 بیوشیمی  - بیوشیمی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
700 بیوشیمی  - بیوشیمی پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1873 بیوشیمی  - بیوشیمی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3861 بیوشیمی  - بیوشیمی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
61 زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبی روزانه - دانشگاه تهران
62 زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبی روزانه - دانشگاه تهران
2474 زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5903 زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
717 زیست فناوری دریا  - دریا روزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور)
153 زیست فناوری صنعت و محیط زیست  - صنعت و محیط زیست روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
9 زیست فناوری روزانه - دانشگاه تهران
38 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه تهران
383 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
676 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه شهرکرد
882 زیست شناسی سلولی و مولکولی شبانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
407 ژنتیک شبانه - دانشگاه تبریز
601 ژنتیک روزانه - دانشگاه مراغه
637 ژنتیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
789 ژنتیک پردیس - دانشگاه تبریز
1387 ژنتیک روزانه - دانشگاه زابل
1790 ژنتیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
4874 ژنتیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
7064 ژنتیک پردیس - دانشگاه زابل
33 میکروبهای بیماریزا روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
287 میکروبیولوژی صنعتی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1183 میکروبیولوژی صنعتی پردیس - دانشگاه تبریز
817 بیوشیمی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
912 بیوشیمی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1181 بیوشیمی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2846 بیوشیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
3499 بیوشیمی پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
26 میکروبی روزانه - دانشگاه تهران
352 میکروبی روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
851 میکروبی شبانه - دانشگاه شاهد - تهران
963 میکروبی روزانه - دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
1065 میکروبی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
7103 میکروبی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
392 نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) شبانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 98

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
20 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه تهران
82 ریززیست فناوری نوبت دوم - دانشگاه تهران
159 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه اصفهان
199 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
308 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
400 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه تبریز
740 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1040 زیست شناسی سلولی و مولکولی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1429 زیست شناسی سلولی و مولکولی پردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
23 ژنتیک روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
64 ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
171 ژنتیک روزانه - دانشگاه یزد
342 ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه تبریز
366 ژنتیک نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1325 ژنتیک پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
5220 ژنتیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
60 میکروبیولوژی محیطی روزانه - دانشگاه تهران
139 میکروب های بیماریزا روزانه - دانشگاه تبریز
239 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
404 میکروب های بیماریزا روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1899 میکروبیولوژی محیطی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8060 میکروب های بیماریزا غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
57 بیوشیمی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
130 بیوشیمی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
164 بیوشیمی نوبت دوم - دانشگاه تهران
289 بیوشیمی روزانه - دانشگاه اراک
375 بیوشیمی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
506 بیوشیمی روزانه - دانشگاه شهرکرد
666 بیوشیمی نوبت دوم - دانشگاه زنجان
886 بیوشیمی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1204 بیوشیمی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2550 بیوشیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
183 بیوفیزیک روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
1676 بیوفیزیک پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
94 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
422 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
1069 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1711 زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
57 بیوشیمی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
203 دکترای پیوسته بیوشیمی روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
299 بیوشیمی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
326 بیوشیمی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
827 بیوشیمی روزانه- دانشگاه ارومیه
958 بیوشیمی روزانه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1174 بیوشیمی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1243 بیوشیمی نوبت دوم- دانشگاه زنجان
1725 بیوشیمی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
7815 بیوشیمی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
380 بیوفیزیک روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
1101 بیوفیزیک نوبت دوم- دانشگاه تبریز
4170 بیوفیزیک پردیس- دانشگاه تبریز
111 میکروبی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
287 صنعت و محیط زیست روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
434 صنعت و محیط زیست روزانه- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
704 میکروبی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1198 میکروبی روزانه- دانشگاه مراغه
8135 میکروبی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
621 دریا روزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1905 دریا نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
62 ژنتیک روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
277 ژنتیک روزانه- دانشگاه تبریز
517 ژنتیک پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
634 ژنتیک نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
851 ژنتیک روزانه- دانشگاه گنبد
2014 ژنتیک نوبت دوم- دانشگاه زابل
4570 ژنتیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
8920 ژنتیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
60 ریززیست فناوری روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
125 ریززیست فناوری روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
231 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
453 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
627 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1131 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1265 ریززیست فناوری پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1545 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
9926 زیست شناسی سلولی و مولکولی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
55 میکروب های بیماریزا روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
154 میکروب های بیماریزا روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
332 میکروبیولوژی صنعتی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
485 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
612 میکروبیولوژی محیطی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
765 میکروب های بیماریزا نوبت دوم- دانشگاه تبریز
970 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1255 میکروبیولوژی محیطی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
3846 میکروب های بیماریزا غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
7315 میکروب های بیماریزا غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
433 نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
18 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه تهران
98 ریززیست فناوری نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
277 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
284 علوم سلولی ومولکولی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
334 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه تبریز
607 علوم سلولی ومولکولی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
795 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
813 علوم سلولی ومولکولی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
51 ژنتیک روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
69 ژنتیک روزانه-دانشگاه اصفهان
277 ژنتیک روزانه-دانشگاه یزد
588 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
619 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه یزد
720 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه تبریز
722 ژنتیک روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
2087 ژنتیک پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
4637 ژنتیک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نوردانش -میمه
265 میکروبیولوژی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
310 میکروبیولوژی روزانه-دانشگاه اصفهان
328 میکروبیولوژی روزانه-دانشگاه تبریز
437 میکروبیولوژی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
755 میکروبیولوژی نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2154 میکروبیولوژی پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
4444 میکروبیولوژی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی -تبریز
104 بیوشیمی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
276 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه تهران
341 بیوشیمی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
345 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
597 بیوشیمی روزانه-دانشگاه اراک
696 بیوشیمی روزانه-دانشگاه کاشان
963 بیوشیمی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1047 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1060 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1597 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اراک
4216 بیوفیزیک پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
397 میکروبی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
547 میکروبی نوبت دوم-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
678 میکروبی روزانه-دانشگاه سمنان
707 میکروبی روزانه-دانشگاه شهرکرد
730 میکروبی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
750 میکروبی روزانه-دانشگاه مراغه
754 میکروبی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
895 میکروبی نوبت دوم-دانشگاه مراغه
6175 میکروبی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی -تبریز
5598 دریا پردیس خودگردان-دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر