رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست سلولی و مولکولی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
1604علوم سلولی و مولکولیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
3003زیست شناسی سلولی و مولکولیپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
3933علوم سلولی و مولکولیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
4365علوم سلولی و مولکولیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
4901زیست شناسی سلولی و مولکولیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
4901علوم سلولی و مولکولیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
5076زیست شناسی سلولی و مولکولیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس کیش
5076علوم سلولی و مولکولیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
5610زیست شناسی سلولی و مولکولیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
7136علوم سلولی و مولکولیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
525ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
903ژنتیکپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
955ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
2459ژنومیکس کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
4099ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4951ژنتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
4951ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5652ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
7154ژنتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
7154ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
7534ژنتیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
34میکروارگانیسم های بیماریزاروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
85میکروارگانیسم های بیماریزاروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
85میکروارگانیسم های بیماری زاآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
627میکروبیولوژی صنعتیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
627میکروارگانیسم های بیماری زاآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
983میکروبیولوژی صنعتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1079میکروبیولوژی صنعتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
2392میکروارگانیسم های بیماری زاآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
3037میکروبیولوژی صنعتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3265میکروبیولوژی صنعتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
3394میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
5473میکروارگانیسم های بیماری زاآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
5580میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5580میکروبیولوژی صنعتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
508بیوشیمیروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
692بیوشیمیروزانه - دانشگاه اصفهان
1054بیوشیمیپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
1069بیوشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1075بیوشیمیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1529بیوشیمیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4482بیوشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
5196بیوشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7497بیوشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
33میکروبیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
238میکروبیروزانه - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
985میکروبیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس کیش
1223میکروبیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3117میکروبیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
2889زیست فناوری گرایش صنعتیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8023نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
526فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
854ریز زیست فناوریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
45زیست شناسی سلولی و مولکولی - فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافتروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
46زیست شناسی سلولی و مولکولی - فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافتنوبت دوم - دانشگاه تهران
146زیست شناسی سلولی و مولکولی - ریز زیست فناوریروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4549زیست شناسی سلولی و مولکولی - ریز زیست فناوریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
6355زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست شناسی سلولی و مولکولینوبت دوم - دانشگاه تبریز
25ژنتیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1771ژنتیکپردیس - دانشگاه گیلان - رشت
1986ژنتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
1986ژنتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
3022ژنتیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3252ژنتیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4208ژنتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
5537ژنتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
15میکروارگانیسم های بیماریزاروزانه - دانشگاه اصفهان
23میکروارگانیسم های بیماریزاروزانه - دانشگاه تهران
57میکروارگانیسم های بیماریزاروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4523میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
4884میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4923میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5188میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
8735میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
8735میکروارگانیسم های بیماریزاغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
8بیوشیمیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
20بیوشیمیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
191بیوشیمیروزانه - دانشگاه ارومیه
1060بیوشیمیروزانه - دانشگاه زنجان
1669بیوشیمیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
27زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبیروزانه - دانشگاه تهران
553زیست فناوری میکروبی و مولکولی - مولکولیروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
876زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
1360زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2884زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
3901زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4566زیست فناوری میکروبی و مولکولی - میکروبیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
9زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافتروزانه - دانشگاه تهران
13زیست شناسی سلولی و مولکولی  - ریززیست فناوریروزانه - دانشگاه تهران
36زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافتروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
40زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافتروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
50زیست شناسی سلولی و مولکولی  - ریززیست فناورینوبت دوم - دانشگاه تهران
53زیست شناسی سلولی و مولکولی  - ریززیست فناوریروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
812زیست شناسی سلولی و مولکولی  - زیست شناسی سلولی و مولکولینوبت دوم - دانشگاه تبریز
1257زیست شناسی سلولی و مولکولی  - فنّاوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2334زیست شناسی سلولی و مولکولی  - زیست شناسی سلولی و مولکولیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
70ژنتیک  - ژنتیکنوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
311ژنتیک  - ژنتیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
355ژنتیک  - ژنتیکروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
870ژنتیک  - ژنتیکروزانه - دانشگاه زابل
1400ژنتیک  - ژنتیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
1530ژنتیک  - ژنتیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
1534ژنتیک  - ژنتیکپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
2672ژنتیک  - ژنتیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
3572ژنتیک  - ژنتیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3980ژنتیک  - ژنتیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
62میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
213میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتیروزانه - دانشگاه اصفهان
296میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتیروزانه - دانشگاه اصفهان
1183میکروبیولوژی  - میکروبیولوژی صنعتینوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
4345میکروبیولوژی  - میکروبهای بیماریزاغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد
42بیوشیمی  - بیوشیمیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
655بیوشیمی  - بیوشیمیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
700بیوشیمی  - بیوشیمیپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1873بیوشیمی  - بیوشیمیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3861بیوشیمی  - بیوشیمینوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
61زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبیروزانه - دانشگاه تهران
62زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبیروزانه - دانشگاه تهران
2474زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5903زیست فناوری میکروبی و ملکولی  - میکروبیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
717زیست فناوری دریا  - دریاروزانه - دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور)
153زیست فناوری صنعت و محیط زیست  - صنعت و محیط زیستروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان زیست شناسی سلولی و مولکولی ضروری است؛ قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی مشخص شده است که توجه به این اطلاعات ضروری است.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
9زیست فناوریروزانه - دانشگاه تهران
38زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه تهران
383زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
676زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه شهرکرد
882زیست شناسی سلولی و مولکولیشبانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
407ژنتیکشبانه - دانشگاه تبریز
601ژنتیکروزانه - دانشگاه مراغه
637ژنتیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
789ژنتیکپردیس - دانشگاه تبریز
1387ژنتیکروزانه - دانشگاه زابل
1790ژنتیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
4874ژنتیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
7064ژنتیکپردیس - دانشگاه زابل
33میکروبهای بیماریزاروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
287میکروبیولوژی صنعتیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1183میکروبیولوژی صنعتیپردیس - دانشگاه تبریز
817بیوشیمیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
912بیوشیمیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1181بیوشیمیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2846بیوشیمیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
3499بیوشیمیپردیس - دانشگاه گیلان - رشت
26میکروبیروزانه - دانشگاه تهران
352میکروبیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
851میکروبیشبانه - دانشگاه شاهد - تهران
963میکروبیروزانه - دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
1065میکروبیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
7103میکروبیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
392نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)شبانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 98

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
20زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه تهران
82ریززیست فناورینوبت دوم - دانشگاه تهران
159زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه اصفهان
199زیست شناسی سلولی و مولکولینوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
308زیست شناسی سلولی و مولکولینوبت دوم - دانشگاه اصفهان
400زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه تبریز
740زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1040زیست شناسی سلولی و مولکولیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1429زیست شناسی سلولی و مولکولیپردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
23ژنتیکروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
64ژنتیکنوبت دوم - دانشگاه اصفهان
171ژنتیکروزانه - دانشگاه یزد
342ژنتیکنوبت دوم - دانشگاه تبریز
366ژنتیکنوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1325ژنتیکپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
5220ژنتیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
60میکروبیولوژی محیطیروزانه - دانشگاه تهران
139میکروب های بیماریزاروزانه - دانشگاه تبریز
239میکروبیولوژی صنعتینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
404میکروب های بیماریزاروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1899میکروبیولوژی محیطیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8060میکروب های بیماریزاغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
57بیوشیمیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
130بیوشیمیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
164بیوشیمینوبت دوم - دانشگاه تهران
289بیوشیمیروزانه - دانشگاه اراک
375بیوشیمیروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
506بیوشیمیروزانه - دانشگاه شهرکرد
666بیوشیمینوبت دوم - دانشگاه زنجان
886بیوشیمیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1204بیوشیمیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2550بیوشیمیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
183بیوفیزیکروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
1676بیوفیزیکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
94زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
422زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبینوبت دوم - دانشگاه اصفهان
1069زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1711زیست فناوری میکروبی و ملکولی - میکروبیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
57بیوشیمیروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
203دکترای پیوسته بیوشیمیروزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
299بیوشیمیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
326بیوشیمیروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
827بیوشیمیروزانه- دانشگاه ارومیه
958بیوشیمیروزانه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1174بیوشیمیروزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1243بیوشیمینوبت دوم- دانشگاه زنجان
1725بیوشیمیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
7815بیوشیمیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز
380بیوفیزیکروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
1101بیوفیزیکنوبت دوم- دانشگاه تبریز
4170بیوفیزیکپردیس- دانشگاه تبریز
111میکروبیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
287صنعت و محیط زیستروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
434صنعت و محیط زیستروزانه- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
704میکروبینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1198میکروبیروزانه- دانشگاه مراغه
8135میکروبیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
621دریاروزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1905دریانوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
62ژنتیکروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
277ژنتیکروزانه- دانشگاه تبریز
517ژنتیکپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
634ژنتیکنوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
851ژنتیکروزانه- دانشگاه گنبد
2014ژنتیکنوبت دوم- دانشگاه زابل
4570ژنتیکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
8920ژنتیکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
60ریززیست فناوریروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
125ریززیست فناوریروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
231زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
453زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
627زیست شناسی سلولی و مولکولینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1131زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1265ریززیست فناوریپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1545زیست شناسی سلولی و مولکولینوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
9926زیست شناسی سلولی و مولکولیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
55میکروب های بیماریزاروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
154میکروب های بیماریزاروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
332میکروبیولوژی صنعتیروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
485میکروبیولوژی صنعتینوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
612میکروبیولوژی محیطیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
765میکروب های بیماریزانوبت دوم- دانشگاه تبریز
970میکروبیولوژی صنعتینوبت دوم- دانشگاه تبریز
1255میکروبیولوژی محیطینوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
3846میکروب های بیماریزاغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
7315میکروب های بیماریزاغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
433نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
18علوم سلولی ومولکولیروزانه-دانشگاه تهران
98ریززیست فناورینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
277علوم سلولی ومولکولیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
284علوم سلولی ومولکولینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
334علوم سلولی ومولکولیروزانه-دانشگاه تبریز
607علوم سلولی ومولکولینوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
795علوم سلولی ومولکولیروزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
813علوم سلولی ومولکولیروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
51ژنتیکروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
69ژنتیکروزانه-دانشگاه اصفهان
277ژنتیکروزانه-دانشگاه یزد
588ژنتیکنوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
619ژنتیکنوبت دوم-دانشگاه یزد
720ژنتیکنوبت دوم-دانشگاه تبریز
722ژنتیکروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
2087ژنتیکپردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
4637ژنتیکغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نوردانش -میمه
265میکروبیولوژیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
310میکروبیولوژیروزانه-دانشگاه اصفهان
328میکروبیولوژیروزانه-دانشگاه تبریز
437میکروبیولوژینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
755میکروبیولوژینوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2154میکروبیولوژیپردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
4444میکروبیولوژیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی -تبریز
104بیوشیمیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
276بیوشیمینوبت دوم-دانشگاه تهران
341بیوشیمیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
345بیوشیمینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
597بیوشیمیروزانه-دانشگاه اراک
696بیوشیمیروزانه-دانشگاه کاشان
963بیوشیمیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1047بیوشیمینوبت دوم-دانشگاه کاشان
1060بیوشیمینوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1597بیوشیمینوبت دوم-دانشگاه اراک
4216بیوفیزیکپردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
397میکروبیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
547میکروبینوبت دوم-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
678میکروبیروزانه-دانشگاه سمنان
707میکروبیروزانه-دانشگاه شهرکرد
730میکروبینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
750میکروبیروزانه-دانشگاه مراغه
754میکروبیپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
895میکروبینوبت دوم-دانشگاه مراغه
6175میکروبیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی -تبریز
5598دریاپردیس خودگردان-دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر