بنابر دفترچه وزرات بهداشت در سال 97 افرادی که فارغ التحصیل رشته های مجاز برای کنکور ارشد علوم تغذیه هستند می توانند در رشته علوم تغذیه در مقطع ارشد شرکت کنند این رشته ها در پایین آمده اند:

علوم تغذیه: کارشناسـی علـوم و صـنایع غـذایی؛ مهندسـی علـوم و صـنایع غـذایی، علـوم تغذیـه، بهداشـت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گـرایش بـا منشـأ دامـی)، مهندسـی کشـاورزی گـرایش صـنایع غذایی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی عمومی، زیست شناسـی سـلولی مولکـولی (گرایشهای ژنتیک و بیوشیمی، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)، دبیـری زیسـت شناسـی (بـاگرایش زیسـت شناسـی عمـومی)، پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی، فیزیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، رژیم شناسـی، اقتصاد تغذیه

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه: کارشناسـی علـوم تغذیـه، علـوم و صـنایع غـذایی (کلیـه گرایش ها)، علـوم آزمایشـگاهی، زیسـت شناسی عمومی، بهداشت عمومی؛ زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

علوم بهداشتی در تغذیه: کارشناسی یا بالاتر در رشته های: علوم تغذیه، رژیم شناسی، صنایع غذایی، بهداشت عمـومی، مامایی، پرسـتاری، داروسـازی، بهداشـت موادغـذایی (کلیـه گـرایش هـا بـه جـز گـرایش بـا منشـأ دامی)، کارشناسـی علـوم پزشـکی (science medical BS) ایـن رشـته در خـارج از ایـران وجـود دارد؛ زیست شناسی (جانوری)، زیست شناسـی سـلولی مولکـولی (گرایش های ژنتیک و بیوشیمی، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)، مهندسـی منـابع طبیعـی، دکتـری حرفـه ای دامپزشکی

تغذیه بالینی: کارشناسی در رشته علوم تغذیه.

تغذیه ورزشی: کارشناسی در رشته علوم تغذیه، دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)

بچه های زیست شناسی با گرایش های جانوری، عمومی، سلولی مولکولی (گرایش های ژنتیک و بیوشیمی) و زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی حق شرکت در کنکور ارشد تغذیه را دارند. بنابراین سایر گرایش ها مانند سال های پیشین نمی توانند در کنکور ارشد تغذیه شرکت نمایند.

کارشناسی ارشد تغذیه وزارت بهداشت، یکی از رشته های پرطرفدار و البته سخت برای قبولی است. بسیاری از کسانی که در کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته تغذیه موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنماییهای خوب کسانی که در سال های گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند. برای ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.