ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری

تعداد بازدید 10686 دفعه

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری به تفکیک گرایشها

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری را به تفکیک گرایشها، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94، ملاحظه فرمایید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری به تفکیک گرایشها
دانشگاه/ گرایش فيزيولوژي جانوري بيوسيستماتيك جانوري زيست شناسي سلولي تكويني بافت شناسي و جنين شناسي
دانشگاه اراك 5 5 12 0
دانشگاه اروميه 24 0 0 12
دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2 0 0 0
دانشگاه تبريز 10 0 0 0
دانشگاه تهران  6 6 0 0
دانشگاه خوارزمي 6 0 6 0
دانشگاه دامغان 10 0 0 9
دانشگاه رازي - كرمانشاه 4 16 5 6
دانشگاه شاهد - تهران 12 0 0 0
دانشگاه شهركرد 5 7 0 0
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7 10 0 0
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6 8 0 0
دانشگاه شهيد چمران - اهواز 4 6 0 4
دانشگاه شيراز 12 4 3 0
دانشگاه فردوسي مشهد 5 6 0 0
دانشگاه گلستان - گرگان 4 3 0 0
دانشگاه مازندران - بابلسر 11 0 0 0
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران شرق 20 20 20 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز بابل 20 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - واحد قشم 15 15 0 0
دانشگاه اصفهان 0 5 0 0
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 0 13 0 0
دانشگاه زنجان 0 10 0 0
دانشگاه گيلان - رشت 0 4 6 0
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 0 0 0 14
دانشگاه پيام نور استان اصفهان - مركز اصفهان 0 0 20 0
دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه - مركز كرمانشاه 0 0 0 20
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 0 0 10 0
مؤسسه غيرانتفاعي اروندان - خرمشهر 0 0 0 20
مجموع ظرفیت در گرایش 194 138 82 85

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc