ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری را به تفکیک گرایش های کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری، بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 94، ملاحظه فرمایید:

 

 

 

در ضمن توصیه می کنیم مطلب معرفی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری به تفکیک گرایش ها

 
دانشگاه/ گرایش فیزیولوژی جانوری بیوسیستماتیک جانوری زیست شناسی سلولی تکوینی بافت شناسی و جنین شناسی
دانشگاه اراک 5 5 12 0
دانشگاه ارومیه 24 0 0 12
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2 0 0 0
دانشگاه تبریز 10 0 0 0
دانشگاه تهران  6 6 0 0
دانشگاه خوارزمی 6 0 6 0
دانشگاه دامغان 10 0 0 9
دانشگاه رازی - کرمانشاه 4 16 5 6
دانشگاه شاهد - تهران 12 0 0 0
دانشگاه شهرکرد 5 7 0 0
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7 10 0 0
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 8 0 0
دانشگاه شهید چمران - اهواز 4 6 0 4
دانشگاه شیراز 12 4 3 0
دانشگاه فردوسی مشهد 5 6 0 0
دانشگاه گلستان - گرگان 4 3 0 0
دانشگاه مازندران - بابلسر 11 0 0 0
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 6 0 0 0
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 20 20 20 0
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل 20 0 0 0
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم 15 15 0 0
دانشگاه اصفهان 0 5 0 0
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 0 13 0 0
دانشگاه زنجان 0 10 0 0
دانشگاه گیلان - رشت 0 4 6 0
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 0 0 0 14
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 20 0
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 10 0
مؤسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر 0 0 0 20
مجموع ظرفیت در گرایش 194 138 82 85