کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

کارنامه قبول شدگان ارشد بیوشیمی بالینی 97

کارنامه قبول شدگان ارشد بیوشیمی بالینی 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد بیوشیمی بالینی 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد بیوشیمی بالینی 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.  

 

 

 

 

نمونه کارنامه ارشد بیوشیمی بالینی 97

رتبه بیوشیمی عمومی (ضریب6) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب2) شیمی آلی و عمومی (ضریب2) زبان عمومی (ضریب2)
12 90.278 12.121 59.42 65
31 56.944 21.212 28.986 36.667
78 65.278 1.515- 57.971 6.25

 

نمونه کارنامه ارشد بیوشیمی بالینی 96

رتبه بیوشیمی عمومی (ضریب6) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب2) شیمی آلی و عمومی (ضریب2) زبان عمومی (ضریب2)
8 87.6588 71.8284 94.8396 62.4342
13 86.0676 56.0286 68.0034 74.7354
18 79.167 52.174 34.783 55.833
20 72.222 45.58 76.812 35
21 48.8376 0 84.4764 57.1608
28 38.7906 98.4198 44.625 32.5278
33 66.9426 18.6762 57.2526 31.6506
42 63.889 59.42 56.522 35.833
47 53.1522 42.942 71.7264 18.462
60 74.9088 35.7918 37.3524 25.5
70 95.625 27.2952 46.5222 14.0658
97 73.3074 37.3524 55.4778 50.1228
106 71.7264 47.4096 5.3754 28.1418
130 52.778 34.783 49.275 56.667
196 56.944 21.739 53.623 26.667

کارنامه ارشد بیوشیمی بالینی 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داولب ارشد بیوشیمی بالینی دریافت می شود. این کارنامه ارشد بیوشیمی بالینی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد بیوشیمی بالینی 97 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 97

رتبه های قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 97

رتبه رشته محل قبولی 
12 بیوشیمی بالینی دانشگاه مشهد
31 بیوشیمی بالینی دانشگاه رفسنجان
78 بیوشیمی بالینی دانشگاه یزد

 

رتبه قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 96

رتبه رشته محل قبولی
1 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی تهران
5 بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی تهران
6 بیوشیمی بالینی دانشگاه تهران
7 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی تهران
8 بیوشیمی بالینی دانشگاه تهران
11 بیوشیمی بالینی دانشگاه تهران
13 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی ایران
14 بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
17 بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بشتی
20 بیوشیمی بالینی  علوم پزشکی مشهد
21 بیوشیمی بالینی دانشگاه کرمانشاه
25 بیوشیمی بالینی دانشگاه ایران
26 بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین
27 بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین
28 بیوشیمی بالینی دانشگاه همدان
30 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی مشهد
31 بیوشیمی بالینی دانشگاه ایران
35 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی ایران
36 بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
42 بیوشیمی بالینی دانشگاه کرمان
43 بیوشیمی بالینی دانشگاه یزد
44 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی یزد
58 بیوشیمی بالینی بین الملل شهید بهشتی
60 بیوشیمی بالینی دانشگاه اهواز
64 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی گرگان
66 بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران
75 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی بابل
82 بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریز
85 بیوشیمی بالینی دانشگاه سمنان
86 بیوشیمی بالینی دانشگاه شیراز
100 بیوشیمی بالینی دانشگاه زاهدان
104 بیوشیمی بالینی جندی شاپور اهواز
107 بیوشیمی بالینی تربیت مدرس تهران
110 بیوشیمی بالینی بین الملل مشهد
130 بیوشیمی بالینی دانشگاه سمنان
131 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی گلستان
160 بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران
166 بیوشیمی بالینی دانشگاه فسا
170 بیوشیمی بالینی جندی شاپور اهواز
176 بیوشیمی بالینی دانشگاه رفسنجان
191 بیوشیمی بالینی دانشگاه سمنان
194 بیوشیمی بالینی دانشگاه رفسنجان
196 بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین
241 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی بندرعباس
266 بیوشیمی بالینی علوم پزشکی بندرعباس