دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 86

دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 87

دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 89

دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 90

دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 91

دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 92

دفترچه آزمون ارشد پزشکی آمار زیستی سال 93