کد گروه 1133 مجموعه روانشناسی:

 کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی1 تنها یک دفترچه دارد و مدت پاسخگویی به سوالات آن در کنکور سال گذشته، 150 دقیقه بوده است. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی1 معمولاً در روز پنجشنبه نوبت عصر برگزار می گردد. لازم به ذکر است که داوطلبان تنها باید سؤالات مربوط به دروس گرایش مدنظر خود را پاسخ دهند، و در صورت علاقه می توانند دروس مربوط به سایر گرایشات را برای کسب رتبه در آن گرایش پاسخ دهند. به عنوان مثال فردی که می خواهد در گرایش روانشناسی بالینی شرکت نماید، فقط لازم است به دروس گرایش روانشناسی بالینی پاسخ دهد؛ اما در صورت تمایل می تواند سؤالات مربوط به درس روانشناسی عمومی را نیز پاسخ دهد تا شانس خود را در گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی و به ویژه گرایش عمومی از دست ندهد.

 

 

ضرایب و تعداد سؤالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

جدول ضرایب و تعداد سؤالات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

تعداد سؤالات

ضرایب

دروس

30 2 متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

1

علم النفس

20

1

آمار و روش تحقیق

20

2

روانشناسی رشد

20

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

3

روانشناسی بالینی

20

1

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

 

 

 

ضرایب و تعداد سؤالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

جدول ضرایب و تعداد سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

تعداد سوالات

ضرایب

دروس

30

2

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

1

علم النفس

20

1

آمار و روش تحقیق

20

2

روانشناسی رشد

20

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

2

روانشناسی عمومی

20

1

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

 

 

ضرایب و تعداد سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

 

جدول ضرایب و تعداد سوالات کارشناسی ارشد روانسنجی 

 

تعداد سوالات

ضرایب

دروس

30

2

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

2

آمار و روش تحقیق

20

2

روانشناسی رشد

20

1

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

1

روانشناسی عمومی

20

2

روانسنجی

20

2

آزمون های شناختی هوش و استعداد

 

 

ضرایب و تعداد سؤالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

جدول ضرایب و تعدا سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

تعداد سؤالات

ضرایب

دروس

30

2

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

2

روانشناسی اجتماعی

20

2

آمار و روش تحقیق

20

3

رفتار سازمانی

20

3

روانشناسی امور استخدامی

20

3

بالندگی سازمانی

20

2

روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

ضرایب و تعداد سؤالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

 

جدول ضرایب و تعداد سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

 

تعداد سؤالات

ضرایب

دروس

30

2

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

1

علم النفس

20

1

آمار و روش تحقیق

20

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

2

روانشناسی رشد

20 3 روانشناسی بالینی
20 1 روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

 

 

ضرایب و تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

جدول ضرایب و تعداد سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

تعداد سؤالات

ضرایب

دروس

30

2

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

1

علم النفس

20

1

آمار و روش تحقیق

20

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

2

روانشناسی رشد

20 3 روانشناسی بالینی
20 1 روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

 

 

ضرایب و تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی

 

جدول ضرایب و تعداد سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی- گرایش روانشناسی مثبت گرا

 

تعداد سؤالات

ضرایب

دروس

30

2

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

20

1

علم النفس

20

1

آمار و روش تحقیق

20

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

2

روانشناسی رشد

20 2 روانشناسی عمومی
20 1 روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان