مجلات علمی – پژوهشی در رشته روانشناسی1 و 2

 

در زیر به تعدادی از مجلات علمی – پژوهشی معتبر در گرایش های مختلف روانشناسی 1 و 2 اشاره شده است:

1.پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره سابق) – انجمن مشاوره ایران

علمی – پژوهشی

تاریخ تصویب آذر 1383

سردبیر: باقر ثنایی ذاکر

2.روانشناسی افراد استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی – با همکاری دانشگاه های دیگر

علمی – پژوهشی

تاریخ تصویب آبان 1389

سردبیر: مریم سیف نراقی

3.مشاوره کاربردی – دانشگاه شهید چمران اهواز

علمی – پژوهشی

تاریخ تصویب: فروردین 1390

سردبیر: غلامرضا رجبی

4.مشاوره و روان درمانی خانواده – دانشگاه کردستان – با همکاری دانشگاه های دیگر

تاریخ تصویب: تیر 1390

سردبیر: نجمه حمید

5.ناتوانی های یادگیری – دانشگاه محقق اردبیلی – انجمن پژوهش های آموزشی ایران

علمی- پژوهشی

تاریخ تصویب: آبان1390

سردبیر: غلامعلی افروز

6.فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران   فارسی ، انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران

مدیر مسئول: دکتر سید احمد واعظى

سردبیر: دکتر امیر شعبانی

محل انتشار: تهران (این نشریه قبلا با نام اندیشه و رفتار منتشر می شده است)

7.فصلنامه روانشناسی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر جواد اژه ای

سردبیر: دکتر محمدکریم خداپناهی

محل انتشار: تهران

8. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی

فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی ابری

سردبیر: دکتر اصغر آقایی

محل انتشار: اصفهان

9.روانشناسی بالینی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

مدیر مسئول: دکتر معصومه خسروی

سردبیر: دکتر پرویز آزاد فلاح

محل انتشار: سمنان

10. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مدیر مسئول: دکتر مهناز اخوان تفتی

سردبیر: دکتر طیبه ماهرو زاده

محل انتشار: تهران

11. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم تهران قطب علمی روانشناسی استرس

مدیر مسئول: دکتر محمد نقی فراهانی

سردبیر: دکتر علیرضا مرادی

محل انتشار: تهران

12. پژوهشهای کاربردی روانشناختی

دو  فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز

سردبیر: دکتر محمد خدایاری فرد

محل انتشار: تهران

13. فصلنامه اندیشه و رفتار

فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن

مدیر مسئول: دکتر فرخ لطفی کاشانی

سردبیر: دکتر شهرام وزیری

محل انتشار: رودهن

14. فصلنامه پژوهش های تربیتی و روانشناختی

فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان،‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مدیر مسئول: دکتر رضا هویدا

سردبیر: دکتر احمدرضا نصر

محل انتشار: اصفهان

15. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی   فارسی، انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر پریرخ دادستان

محل انتشار: تهران

16. فصلنامه روانشناسی شناختی

فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم تهران

مدیر مسئول: دکتر محمدنقی فراهانی

(این نشریه قبلا با نام روانشناسی و اطلاع رسانی منتشر می شده است.)

17. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

دو فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر شهریار شهیدی

سردبیر : دکتر محمدعلی بشارت

18. نشریه بین المللی روانشناسی  (انگلیسی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

سردبیر : دکتر حسین شکرکن

19. فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیار : دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

20. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر منصور بیرامی

سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهریار

21. فصلنامه روانشناسی کاربردی

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا پوراعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

22. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز

سردبیر: دکتر محمدعلی بشارت

محل انتشار: تهران

23. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی اجتماعی

مدیر مسئول: دکتر مجید صفاری نیا

سردبیر: دکتر محمود ایروانی

محل انتشار: تهران

24. (Iranian journal of Clinical Psychology (IJCP

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی

سردبیر: دکتر پروانه محمدخانی

محل انتشار: تهران