نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حقوق 98

 

برای مشاهده نمونه کارنامه های ارشد حقوق سال 1401 به لینک زیر مراجعه کنید :
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد حقوق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد حقوق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. می توانید برای اطلاعات بیشتر مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق را مطالعه کنید.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد حقوق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد حقوق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد حقوق- کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

 

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
27 29 8613 6.67 68.33 66.67 51.11 73.33
48 52 8281 0 76.67 64.44 51.11 18.33
51 56 8235 71.11 55 46.67 22.22 65
61 67 8126 -5.55 66.67 48.89 82.22 36.67
468 524 6722 2.22 58.33 53.33 24.44 30
475 533 6713 0 63.33 35.56 26.67 26.67
504 565 6668 0 60 20 46.67 21.67
556 624 6590 0 60 48.89 33.33 15
773 871 6300 0 58.33 40 51.11 3.33
780 879 6292 36.67 46.67 31.11 44.44 15
1063 1194 5989 0 46.67 91.11 6.67 -1.66
1923 2168 5388 17.78 40 26.67 31.11 0
2008 2265 5342 0 55 22.22 11.11 20
2386 2701 5152 20 46.67 15.56 11.11 13.33
2610 2951 5044 0 40 40 42.22 -3.32
2619 2964 5039 2.22 33.33 37.78 64.44 -26.66
2653 3003 5020 0 45 13.33 20 13.33
2843 3221 4938 0 26.67 53.33 17.78 28.33
3581 4046 4656 0 35 6.67 26.67 40
4554 5131 4342 0 31.67 17.78 26.67 10
5217 5868 4155 18.89 40 -4.43 -4.43 0
6299 7075 3875 1.11 38.33 0 6.67 -8.32
7672 8448 3635 0 23.33 22.22 17.78 0
8216 8992 3549 6.67 15 0 0 45
9024 9800 3434 0 35 0 0 -1.66
10505 11281 3248 6.67 25 4.44 11.11 -13.32
12665 13441 3023 0 6.67 11.11 11.11 33.33
13872 14648 2914 0 20 0 0 16.67
15461 16237 2793 2.22 16.67 -11.1 11.11 5
17864 18640 2626 0 8.33 0 -2.21 38.33
18717 19493 2573 0 6.67 -13.32 11.11 20
19743 20519 2510 0 1.67 22.22 13.33 -3.32
24383 25159 2266 0 0 0 0 18.33
31249 32025 1986 7.78 0 2.22 2.22 13.33
44366 45142 1604 0 6.67 -6.66 0 -3.32
56815 57591 992 0 -20 20 -6.66 -5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
53 661 6535 0 61.67 6.67 37.78 33.33
84 965 6215 0 55 17.78 42.22 15
168 1894 5531 24.44 33.33 11.11 35.56 31.67
173 1926 5514 0 50 17.78 44.44 18.33
366 3823 4724 0 46.67 6.67 0 18.33
7799 8575 3612 0 18.33 28.89 15.56 16.67
8074 8850 3571 0 30 20 -6.66 -13.32
8402 9178 3523 0 21.67 4.44 28.89 13.33
9495 10271 3368 0 18.33 2.22 28.89 15
11548 12324 3137 0 15 0 48.89 0
11560 12336 3136 0 18.33 11.11 4.44 5
12074 12850 3079 0 6.67 26.67 28.89 -5
16528 17304 2711 5.56 6.67 15.56 0 0
17760 18536 2631 0 6.67 0 -2.21 33.33
18590 19366 2580 27.78 8.33 -6.66 0 8.33
19306 20082 2536 0 10 -2.21 6.67 0
20488 21264 2467 0 6.67 6.67 -6.66 10
20703 21479 2456 36.67 0 0 0 3.33
23591 24367 2306 -5.55 6.67 -6.66 2.22 20
25037 25813 2237 0 0 0 -2.21 15
25568 26344 2213 5.56 0 0 0 26.67
25674 26450 2209 0 0 0 0 11.67
25726 26502 2207 0 0 0 0 20
30355 31131 2018 0 -5 37.78 -13.32 6.67
31936 32712 1962 0 0 0 0 23.33
32139 32915 1955 8.89 -6.66 20 0 0
32439 33215 1945 0 -5 0 6.67 10
33880 34656 1898 0 0 0 0 1.67
45822 46598 1566 0 3.33 0 -2.21 -1.66
46353 47129 1552 0 0 0 0 8.33
54805 55581 1222 0 -10 0 0 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
88 4533 4510 62.22 33.33 0 0 0
98 4924 4393 0 35 22.22 17.78 0
11825 12601 3107 0 18.33 -2.21 -2.21 18.33
13663 14439 2933 0 25 6.67 -2.21 0
16528 17304 2711 -4.43 -1.66 24.44 2.22 26.67
18194 18970 2605 54.44 -1.66 6.67 0 -6.66
19040 19816 2552 0 5 24.44 8.89 10
20488 21264 2467 7.78 0 0 0 28.33
25012 25788 2238 0 10 13.33 0 0
30958 31734 1997 -3.32 6.67 0 6.67 6.67
31470 32246 1978 0 0 0 0 10
33036 33812 1925 -1.1 0 0 0 6.67
34378 35154 1880 0 5 0 0 0
36524 37300 1817 0 5 0 0 0
39147 39923 1742 8.89 3.33 -2.21 0 -1.66
39665 40441 1727 0 3.33 0 0 0
49231 50007 1468 0 -6.66 0 17.78 -1.66
52098 52874 1368 0 -3.32 -6.66 0 0
57010 57786 955 0 -5 -4.43 -6.66 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
102 123 6170 68.89 20 0 0 55.56
215 257 5355 40 20 0 0 64.44
344 399 4781 65.56 0 0 0 35.56
491 565 4425 31.11 3.33 8.89 6.67 55.56
576 660 4284 71.11 0 0 0 0
743 848 4007 -1.1 28.33 0 0 35.56
765 876 3962 61.11 0 0 0 0
796 915 3903 62.22 0 0 0 0
894 1026 3777 0 13.33 4.44 22.22 31.11
1078 1248 3592 54.44 -6.66 11.11 6.67 2.22
1553 1792 3237 43.33 0 0 0 0
1887 2169 3086 6.67 16.67 -2.21 -8.88 24.44
2034 2348 3027 0 13.33 2.22 4.44 31.11
2111 2432 2996 0 0 6.67 24.44 22.22
2910 3327 2774 0 5 20 0 20
3819 4350 2599 17.78 0 0 0 0
4071 4625 2559 0 -6.66 2.22 31.11 42.22
5630 6420 2365 18.89 0 0 0 0
6320 7172 2305 0 0 4.44 15.56 0
7680 8533 2217 0 0 0 20 0
8995 9848 2143 0 0 0 2.22 13.33
9069 9922 2139 0 3.33 11.11 4.44 -2.21
9647 10500 2112 0 0 8.89 -4.43 15.56
10214 11067 2085 -6.66 15 11.11 -15.55 2.22
11621 12474 2023 -5.55 15 0 -2.21 -8.88
12227 13080 2000 0 0 0 0 0
12968 13821 1987 3.33 0 0 8.89 0
13305 14158 1978 0 0 0 6.67 0
14788 15641 1940 0 0 0 0 0
15316 16169 1929 0 -3.32 17.78 0 15.56
16254 17107 1911 7.78 -1.66 4.44 0 0
28507 29361 1724 0 0 0 -2.21 0
33296 34150 1662 0 0 2.22 0 0
37079 37934 1614 0 0 6.67 0 0
38752 39607 1593 0 0 0 0 0
40776 41631 1569 0 0 0 0 0
46095 46950 1500 0 0 -6.66 0 0
46825 47680 1490 0 -1.66 0 0 0
47545 48400 1480 0 0 0 0 2.22
55940 56795 1298 -6.66 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
59 744 4145 5.56 23.33 0 0 35.56
65 855 3996 0 20 57.78 0 0
68 869 3974 0 23.33 17.78 -8.88 31.11
129 1489 3398 8.89 20 0 0 11.11
148 1699 3288 27.78 8.33 4.44 4.44 2.22
186 2193 3079 36.67 0 0 0 0
195 2242 3063 0 10 15.56 2.22 40
242 2910 2863 0 13.33 -15.55 28.89 11.11
245 3003 2842 24.44 0 0 0 0
355 4726 2545 0 8.33 8.89 -4.43 6.67
12781 13634 1992 -2.21 0 46.67 -6.66 -6.66
13096 13949 1983 0 0 0 0 6.67
14360 15213 1950 0 0 0 -4.43 0
15977 16830 1916 0 0 0 0 0
16665 17518 1903 0 0 0 0 0
18913 19767 1862 0 0 0 -4.43 6.67
19702 20556 1849 0 0 0 0 0
20445 21299 1837 5.56 0 0 0 0
20964 21818 1829 0 0 0 0 0
30634 31488 1696 0 0 0 0 0
31257 32111 1688 0 0 0 -2.21 4.44
44195 45050 1526 0 -3.32 6.67 0 4.44
53562 54417 1376 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
22 471 4642 62.22 -1.66 0 13.33 28.89
37 759 4127 54.44 0 28.89 0 -2.21
143 2807 2888 0 5 48.89 4.44 6.67
275 5675 2437 0 0 0 28.89 0
9855 10708 2103 7.78 0 0 0 0
10513 11366 2071 0 3.33 -2.21 -2.21 24.44
14218 15071 1953 0 -1.66 6.67 0 0
15766 16619 1920 -1.1 0 0 6.67 0
19105 19959 1859 0 6.67 0 8.89 -2.21
22491 23345 1806 -4.43 0 0 0 0
22989 23843 1799 0 0 0 0 0
32633 33487 1671 8.89 0 4.44 0 -11.1
42196 43051 1551 0 0 0 0 0
42525 43380 1547 0 0 0 -4.43 -2.21
43920 44775 1529 0 0 0 0 0
44364 45219 1524 -3.32 -1.66 -2.21 6.67 6.67
48028 48883 1475 0 -3.32 0 6.67 -11.1
48583 49438 1467 0 0 0 0 0
55104 55959 1333 0 -1.66 -6.66 -4.43 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
21 23 8471 0 36.67 64.44 80 73.33
223 246 6447 0 16.67 33.33 60 73.33
285 319 6225 0 35 37.78 26.67 82.22
288 322 6212 0 18.33 42.22 41.67 66.67
324 367 6103 0 58.33 48.89 41.67 28.89
425 487 5824 0 36.67 42.22 55 31.11
647 739 5394 0 15 53.33 33.33 46.67
718 820 5275 0 0 40 35 46.67
781 894 5170 0 26.67 33.33 38.33 28.89
788 901 5158 0 18.33 51.11 38.33 22.22
970 1096 4926 0 38.33 26.67 45 20
1887 2136 4096 0 0 24.44 16.67 48.89
1942 2197 4059 2.22 38.33 24.44 23.33 13.33
1959 2218 4048 0 18.33 11.11 46.67 6.67
2501 2835 3726 0 1.67 -6.66 46.67 37.78
3562 4020 3321 1.11 -8.32 6.67 31.67 17.78
4035 4570 3185 0 -3.32 13.33 20 15.56
5078 5657 2982 0 35 6.67 15 -4.43
6729 7308 2750 0 0 22.22 -3.32 8.89
8671 9250 2565 2.22 5 11.11 21.67 -8.88
9863 10442 2480 0 26.67 2.22 10 2.22
10631 11210 2432 0 15 0 13.33 0
15342 15921 2208 0 8.33 0 21.67 0
17727 18306 2120 18.89 0 0 0 0
19619 20198 2059 0 13.33 0 0 0
23793 24372 1942 7.78 0 0 0 0
27467 28046 1857 -1.1 0 0 0 0
29886 30465 1805 0 -6.66 0 0 0
32802 33381 1747 0 6.67 -6.66 0 4.44
35351 35930 1699 3.33 -1.66 -17.77 20 0
41096 41675 1589 0 21.67 6.67 -6.66 -13.32
53173 53752 1274 0 6.67 -15.55 3.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
10 129 7096 0 20 51.11 65 60
24 309 6242 0 15 33.33 55 55.56
93 974 5073 0 0 44.44 36.67 40
97 1023 5012 0 11.67 15.56 23.33 64.44
122 1375 4679 0 50 13.33 35 31.11
150 1652 4433 5.56 26.67 26.67 43.33 11.11
171 1830 4300 0 0 46.67 33.33 6.67
174 1847 4287 0 23.33 31.11 16.67 37.78
207 2139 4095 0 0 24.44 35 37.78
221 2258 4021 0 0 8.89 43.33 37.78
391 4122 3292 0 -13.32 17.78 25 11.11
437 4514 3199 0 0 2.22 45 8.89
442 4559 3186 0 15 13.33 20 0
6781 7360 2743 0 1.67 6.67 25 -2.21
7064 7643 2715 36.67 3.33 2.22 8.33 2.22
8584 9163 2573 0 10 -4.43 23.33 0
11093 11672 2405 0 33.33 0 0 0
12289 12868 2341 0 16.67 17.78 0 0
14234 14813 2252 0 26.67 0 0 0
15315 15894 2209 0 0 2.22 23.33 2.22
18392 18971 2098 0 0 -11.1 -25 40
19369 19948 2067 0 10 0 0 0
26931 27510 1869 8.89 0 0 0 0
29112 29691 1821 0 -6.66 6.67 16.67 -15.55
29503 30082 1813 0 15 0 0 0
29656 30235 1810 0 -5 -4.43 5 0
31776 32355 1767 0 33.33 -13.32 -5 0
40455 41034 1602 0 -3.32 11.11 -6.66 0
47607 48186 1451 -2.21 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
18 755 5364 7.78 28.33 13.33 33.33 62.22
23 857 5228 0 10 35.56 18.33 64.44
5278 5857 2951 54.44 -6.66 11.11 -6.66 13.33
6859 7438 2736 0 18.33 2.22 18.33 0
8387 8966 2589 62.22 0 0 0 0
8685 9264 2564 0 0 2.22 16.67 6.67
12303 12882 2340 0 0 2.22 20 6.67
14210 14789 2253 -4.43 26.67 0 0 0
22094 22673 1987 0 0 13.33 1.67 0
23793 24372 1942 0 0 13.33 0 0
24829 25408 1917 0 10 0 8.33 0
24958 25537 1914 0 0 13.33 1.67 0
25525 26104 1901 0 0 0 10 0
37540 38119 1657 -1.1 6.67 -11.1 -5 4.44
45330 45909 1503 0 0 -2.21 1.67 -2.21
47568 48147 1452 0 -1.66 0 0 0
50879 51458 1360 8.89 -1.66 0 0 -8.88
51184 51763 1351 -3.32 6.67 0 -5 -2.21
56244 56823 1067 0 -6.66 4.44 0 -13.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
152 175 5078 0 13.33 0 48.89 42.22
209 238 4691 0 18.33 3.33 62.22 6.67
246 283 4443 0 13.33 6.67 46.67 13.33
321 371 4212 18.89 21.67 1.67 13.33 37.78
370 424 4121 71.11 65 0 0 0
521 603 3786 7.78 13.33 -1.66 11.11 46.67
755 873 3492 0 21.67 13.33 17.78 4.44
827 955 3439 0 8.33 0 24.44 20
920 1064 3374 0 0 3.33 33.33 13.33
956 1104 3354 0 11.67 5 15.56 20
1516 1762 3080 7.78 8.33 -1.66 28.89 4.44
2502 2883 2816 40 0 20 -2.21 0
2867 3304 2747 0 11.67 3.33 8.89 13.33
3490 4016 2657 4.44 15 1.67 4.44 4.44
4132 4734 2574 42.22 -6.66 0 0 0
4486 5136 2534 -1.1 0 28.33 0 0
5621 6451 2428 43.33 0 0 0 0
6746 7713 2347 0 -3.32 3.33 17.78 -6.66
7051 8056 2327 0 35 0 0 0
8723 9971 2233 0 15 0 0 0
9089 10383 2215 0 38.33 0 0 0
10737 12153 2149 22.22 1.67 -6.66 0 0
11977 13393 2106 0 18.33 0 0 0
12050 13466 2103 0 16.67 0 0 0
13632 15049 2054 0 26.67 0 0 0
16795 18213 1973 7.78 0 0 -2.21 2.22
17919 19337 1948 0 16.67 0 0 0
18830 20248 1929 5.56 8.33 -5 -2.21 0
19894 21312 1908 0 10 0 0 0
27595 29013 1777 13.33 5 0 0 0
34258 35676 1680 0 16.67 0 0 -6.66
47544 48962 1482 0 0 -3.32 -33.32 20
54645 56063 1306 0 5 0 -4.43 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
4 61 6433 0 26.67 20 46.67 57.78
86 1116 3344 0 15 0 28.89 0
91 1148 3327 0 -13.32 23.33 11.11 17.78
180 2211 2953 24.44 31.67 0 0 0
189 2370 2918 -2.21 0 0 0 46.67
278 3657 2703 5.56 0 23.33 0 0
336 4455 2605 0 50 0 0 0
412 5515 2499 0 33.33 0 0 0
431 5674 2485 0 10 8.33 -2.21 8.89
461 6039 2456 0 16.67 0 4.44 13.33
464 6065 2455 36.67 3.33 0 0 0
570 7475 2360 8.89 0 20 -2.21 0
675 8853 2286 -5.55 20 13.33 11.11 -15.55
694 9168 2269 0 15 0 0 0
742 9745 2242 0 0 10 0 15.56
796 10477 2211 5.56 26.67 0 0 0
801 10534 2209 0 11.67 0 0 0
807 10636 2206 0 20 0 0 0
10239 11655 2168 0 33.33 0 0 -4.43
11043 12459 2139 0 18.33 0 0 0
12282 13698 2095 0 10 0 0 0
13361 14778 2061 27.78 8.33 8.33 -20 4.44
16757 18175 1974 0 0 0 4.44 0
17341 18759 1961 0 23.33 0 0 0
19091 20509 1924 0 0 0 0 0
22683 24101 1857 0 15 0 0 0
33100 34518 1696 0 0 0 0 0
42052 43470 1570 0 -6.66 0 0 0
52616 54034 1376 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
146 2583 2876 0 0 5 -13.32 48.89
191 3446 2730 62.22 0 -1.66 0 0
250 4673 2581 54.44 -6.66 0 -33.32 28.89
259 4845 2563 0 18.33 -1.66 4.44 6.67
320 5922 2466 7.78 28.33 0 0 0
407 8241 2317 -4.43 26.67 0 0 0
16225 17643 1987 8.89 -1.66 0 6.67 4.44
16582 18000 1978 0 10 0 0 0
19091 20509 1924 -1.1 6.67 0 0 0
23289 24707 1847 0 0 0 0 0
32281 33699 1708 0 10 0 0 0
38818 40236 1616 0 0 0 0 0
43311 44729 1551 0 0 0 0 0
43688 45106 1545 0 0 3.33 0 -2.21
49436 50854 1449 0 -1.66 0 0 0
51740 53158 1399 -3.32 6.67 -1.66 -2.21 -2.21
52097 53515 1390 0 0 -3.32 -6.66 0
55669 57087 1246 0 0 -1.66 -2.21 -6.66
56063 57481 1209 0 -6.66 6.67 -8.88 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
351 406 4311 68.89 20 0 0 0 -2.21
589 679 3874 -11.1 13.33 17.78 0 20 20
615 708 3829 18.89 1.67 37.78 0 0 0
687 790 3748 7.78 -1.66 46.67 20 -15.55 2.22
747 860 3686 71.11 0 0 0 0 0
800 922 3628 40 20 0 0 0 0
811 935 3617 65.56 0 0 0 0 0
822 946 3610 0 16.67 24.44 15.56 8.89 -2.21
872 1000 3562 0 3.33 28.89 20 0 13.33
901 1033 3537 14.44 3.33 22.22 2.22 13.33 0
1121 1290 3380 62.22 0 0 0 0 0
1203 1386 3323 0 0 42.22 0 0 0
1370 1574 3228 0 13.33 4.44 22.22 13.33 0
1759 2020 3063 0 5 20 0 13.33 2.22
1952 2234 2996 0 0 0 11.11 66.67 0
2652 3033 2810 0 0 22.22 -4.43 15.56 0
3759 4274 2614 36.67 0 0 0 0 0
4054 4601 2575 0 0 0 0 48.89 0
4810 5474 2486 4.44 1.67 4.44 0 0 4.44
5727 6486 2398 16.67 0 0 0 0 0
6793 7552 2325 0 0 4.44 15.56 0 0
7161 7920 2304 -6.66 15 11.11 -15.55 11.11 -2.21
7922 8681 2258 0 0 20 0 0 0
8429 9188 2232 0 0 6.67 0 0 0
9020 9779 2203 0 0 0 0 31.11 0
12060 12820 2080 15.56 0 0 0 0 0
13099 13860 2045 0 0 0 11.11 13.33 0
14475 15236 2000 18.89 0 0 0 0 0
15965 16727 1969 0 0 0 0 37.78 0
16442 17204 1958 6.67 0 0 0 0 0
17782 18544 1928 0 0 0 0 28.89 0
18515 19277 1914 0 8.33 0 4.44 11.11 -11.1
27600 28362 1771 13.33 0 0 0 -4.43 0
36753 37515 1648 0 0 0 0 6.67 0
43601 44363 1555 0 0 0 0 11.11 0
58101 58863 874 2.22 -6.66 -6.66 -15.55 11.11 -15.55

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
22 222 4980 0 20 57.78 0 0 0
54 662 3889 0 23.33 17.78 -8.88 20 2.22
124 1704 3171 -2.21 0 46.67 -6.66 0 0
129 1735 3159 5.56 23.33 0 0 0 0
146 1951 3086 0 8.33 8.89 -4.43 28.89 4.44
162 2315 2975 27.78 8.33 4.44 4.44 0 0
198 2832 2852 8.89 20 0 0 0 0
202 2864 2845 0 0 0 -4.43 64.44 0
213 3026 2812 0 0 0 0 82.22 0
236 3372 2744 36.67 0 0 0 -2.21 0
281 4101 2636 24.44 0 0 0 0 0
319 4724 2563 0 10 15.56 2.22 0 0
449 6233 2419 0 0 0 0 64.44 0
6884 7643 2320 0 0 0 0 55.56 0
8824 9583 2213 0 0 0 0 60 0
11740 12500 2092 0 0 13.33 0 0 0
12060 12820 2080 0 13.33 -15.55 28.89 0 2.22
14475 15236 2000 0 0 0 0 0 0
15709 16470 1975 0 0 0 0 -4.43 0
18402 19164 1916 0 0 0 0 0 0
19097 19859 1903 0 0 0 0 0 0
22287 23049 1849 0 0 0 0 0 0
35275 36037 1668 0 0 0 0 17.78 0
41196 41958 1588 0 0 0 0 0 0
51312 52074 1437 -5.55 13.33 -15.55 -22.21 -6.66 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
17 322 4496 54.44 0 28.89 0 -6.66 6.67
37 700 3843 0 5 48.89 4.44 6.67 0
50 997 3564 62.22 -1.66 0 13.33 0 0
5880 6639 2386 0 0 0 28.89 6.67 0
8453 9212 2231 0 -1.66 6.67 0 8.89 0
8936 9695 2207 -1.1 0 0 6.67 22.22 0
13304 14065 2038 7.78 0 0 0 0 0
17460 18222 1935 0 6.67 0 8.89 15.56 -2.21
21927 22689 1855 -4.43 0 0 0 0 0
24314 25076 1817 8.89 0 4.44 0 -2.21 -2.21
25519 26281 1799 0 0 0 0 0 0
35507 36269 1665 0 3.33 -2.21 -2.21 -4.43 4.44
38877 39639 1619 0 -3.32 0 6.67 6.67 -4.43
40795 41557 1593 0 0 0 -4.43 0 0
43890 44652 1551 0 0 0 0 0 0
45456 46218 1529 0 0 0 0 0 0
49594 50356 1467 0 0 0 0 0 0
54707 55469 1361 -3.32 -1.66 -2.21 6.67 -2.21 -4.43
55983 56745 1316 0 -1.66 -6.66 -4.43 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
6 8 8934 71.11 55 46.67 65
63 70 7444 6.67 68.33 66.67 73.33
113 125 7066 0 76.67 64.44 18.33
322 364 6234 0 46.67 91.11 -1.66
333 377 6208 68.89 28.33 28.89 0
367 417 6143 -5.55 66.67 48.89 36.67
406 457 6076 2.22 58.33 53.33 30
448 509 6009 36.67 46.67 31.11 15
592 673 5763 0 63.33 35.56 26.67
612 695 5738 0 60 48.89 15
784 892 5517 65.56 28.33 0 0
1541 1733 4947 20 46.67 15.56 13.33
2461 2792 4496 -2.21 35 40 13.33
3772 4280 4061 0 38.33 13.33 21.67
5825 6585 3596 8.89 21.67 20 -3.32
6101 6878 3550 0 25 44.44 0
6821 7598 3438 0 23.33 13.33 10
8856 9633 3178 0 35 -4.43 -3.32
10223 11000 3036 0 35 0 -1.66
10665 11442 2993 6.67 25 4.44 -13.32
13336 14113 2778 0 16.67 17.78 6.67
14023 14800 2730 0 6.67 11.11 33.33
15242 16019 2646 0 20 -2.21 1.67
17851 18628 2493 10 6.67 11.11 0
18428 19205 2462 2.22 6.67 4.44 5
23275 24052 2238 14.44 1.67 0 6.67
32545 33322 1911 2.22 0 0 10
42270 43047 1655 -5.55 -6.66 0 0
54795 55572 1260 0 -3.32 -8.88 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
122 1455 5102 0 61.67 6.67 33.33
132 1567 5033 24.44 33.33 11.11 31.67
146 1702 4961 0 55 17.78 15
339 3540 4266 0 50 17.78 18.33
372 3849 4180 0 46.67 6.67 18.33
6047 6824 3558 0 30 20 -13.32
7460 8237 3348 0 18.33 28.89 16.67
8454 9231 3225 36.67 0 0 3.33
10706 11483 2990 27.78 8.33 -6.66 8.33
11317 12094 2936 0 18.33 11.11 5
13570 14347 2761 0 21.67 4.44 13.33
15904 16681 2602 0 -5 37.78 6.67
17458 18235 2513 0 6.67 6.67 10
18552 19329 2455 0 6.67 0 33.33
19588 20365 2402 8.89 -6.66 20 0
25988 26765 2130 0 0 0 20
31596 32373 1939 -5.55 6.67 -6.66 20
48901 49678 1486 0 0 0 0
53789 54566 1318 0 -10 0 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
31 974 5453 62.22 33.33 0 0
111 5027 3898 0 35 22.22 0
118 5175 3868 54.44 -1.66 6.67 -6.66
12531 13308 2838 0 18.33 -2.21 18.33
13843 14620 2742 0 25 6.67 0
14044 14821 2729 -4.43 -1.66 24.44 26.67
16937 17714 2541 0 5 24.44 10
17279 18056 2523 7.78 0 0 28.33
22894 23671 2253 0 10 13.33 0
31596 32373 1939 0 0 0 10
33545 34322 1880 8.89 3.33 -2.21 -1.66
33721 34498 1875 -1.1 0 0 6.67
35628 36405 1822 0 5 0 0
38085 38862 1759 0 5 0 0
40149 40926 1706 -3.32 6.67 0 6.67
40854 41631 1688 0 3.33 0 0
53054 53831 1351 0 -3.32 -6.66 0
54558 55335 1275 0 -6.66 0 -1.66
56755 57532 1061 0 -5 -4.43 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
94 108 6275 68.89 0 20 0
147 174 5909 62.22 28.33 0 0
269 311 5412 71.11 0 0 0
343 392 5208 65.56 0 0 0
449 513 4932 61.11 0 0 0
525 600 4786 40 0 20 -2.21
593 672 4677 0 80 0 0
700 797 4512 0 3.33 3.33 62.22
833 954 4356 0 26.67 13.33 17.78
977 1124 4222 16.67 40 0 0
1570 1810 3820 36.67 0 0 0
1696 1953 3760 34.44 0 10 0
1795 2063 3714 0 60 0 0
1953 2246 3656 6.67 13.33 16.67 6.67
2035 2340 3618 0 55 0 0
2726 3123 3407 7.78 8.33 -1.66 28.89
2993 3430 3335 0 41.67 0 0
3459 3969 3236 0 41.67 0 0
4731 5409 3018 0 30 0 0
5735 6557 2881 17.78 0 0 0
6444 7356 2803 16.67 0 0 0
7540 8552 2700 1.11 33.33 0 0
8137 9149 2655 0 30 0 0
9802 10814 2537 0 0 0 26.67
10902 11914 2467 0 -1.66 10 0
13439 14452 2335 5.56 11.67 -5 -2.21
14255 15268 2295 0 1.67 3.33 8.89
15986 16999 2214 14.44 -1.66 0 0
16207 17220 2204 0 16.67 0 0
18341 19354 2120 6.67 0 0 0
19915 20928 2058 6.67 -13.32 -6.66 22.22
27392 28406 1859 0 5 0 0
34545 35559 1725 0 0 0 0
40430 41444 1628 0 0 3.33 -2.21
57615 58629 1062 16.67 -20 1.67 -33.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
32 428 5119 0 55 0 28.89
45 577 4825 0 0 20 46.67
56 755 4565 0 25 23.33 11.11
105 1174 4187 0 65 0 0
133 1515 3961 36.67 8.33 0 0
225 2463 3584 5.56 0 23.33 0
257 2839 3484 5.56 43.33 0 0
336 3852 3255 8.89 0 20 -2.21
349 3996 3231 24.44 0 0 0
349 3996 3231 0 45 0 0
368 4297 3182 0 33.33 0 4.44
394 4662 3124 27.78 5 8.33 -20
406 4798 3105 0 23.33 8.33 -2.21
418 5001 3077 0 43.33 0 0
478 5738 2981 0 36.67 0 0
486 5842 2967 0 35 0 0
507 6064 2937 0 41.67 0 0
587 6991 2838 0 23.33 0 0
632 7738 2767 0 25 0 0
7290 8302 2719 0 20 0 0
8429 9441 2634 0 35 0 0
10504 11516 2490 -5.55 -5 13.33 11.11
13126 14139 2351 0 15 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
27 556 4860 62.22 0 -1.66 0
118 3055 3426 7.78 33.33 0 0
126 3245 3379 54.44 -6.66 0 -33.32
7862 8874 2675 0 18.33 -1.66 4.44
11092 12104 2457 0 18.33 0 0
11282 12294 2446 0 16.67 0 0
11559 12572 2432 0 20 3.33 0
16508 17521 2192 8.89 0 0 6.67
22526 23539 1975 0 10 0 0
28873 29887 1828 0 8.33 0 0
29680 30694 1813 -4.43 0 0 0
34210 35224 1731 -1.1 -5 0 0
41388 42402 1611 0 1.67 0 0
47170 48184 1511 0 0 5 -13.32
49162 50176 1474 0 1.67 -3.32 -6.66
49528 50542 1467 0 0 0 0
49715 50729 1463 0 1.67 -1.66 -2.21
50212 51226 1453 0 0 6.67 -8.88
55958 56972 1278 -3.32 -5 -1.66 -2.21

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
63 74 6553 71.11 55 46.67 0 0
71 82 6494 68.89 28.33 28.89 20 55.56
219 249 5492 0 76.67 64.44 0 0
266 301 5342 65.56 28.33 0 0 35.56
349 398 5092 6.67 68.33 66.67 0 0
363 413 5066 0 60 20 13.33 31.11
460 522 4890 0 46.67 91.11 0 0
499 565 4817 36.67 46.67 31.11 0 0
502 570 4814 40 3.33 20 20 64.44
677 777 4600 -5.55 66.67 48.89 0 0
690 791 4590 2.22 58.33 53.33 0 0
765 883 4513 0 60 48.89 0 0
791 910 4492 0 63.33 35.56 0 0
1008 1157 4339 8.89 21.67 20 6.67 66.67
1315 1505 4165 0 58.33 40 0 0
1499 1705 4073 -1.1 13.33 37.78 28.33 35.56
1737 1978 3977 0 43.33 66.67 0 0
2580 2929 3703 18.89 40 -4.43 0 0
2755 3127 3661 16.67 31.67 8.89 0 0
4506 5097 3303 0 38.33 13.33 0 0
5233 5912 3193 42.22 -6.66 6.67 0 0
7235 8181 2944 0 23.33 22.22 0 6.67
10785 11961 2651 -13.32 26.67 46.67 -3.32 6.67
12724 13900 2535 18.89 3.33 8.89 0 0
13777 14953 2480 0 20 -2.21 0 0
14548 15725 2442 0 20 11.11 0 0
16492 17670 2356 0 16.67 -2.21 3.33 8.89
17450 18628 2315 0 21.67 -2.21 0 0
18754 19932 2261 6.67 8.33 0 0 0
23641 24819 2085 0 -3.32 22.22 0 0
34253 35431 1805 0 0 0 -6.66 0
42733 43911 1627 0 0 0 -3.32 15.56
51215 52393 1429 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
115 1239 4292 0 30 20 23.33 31.11
144 1610 4113 0 55 17.78 0 0
153 1739 4062 0 61.67 6.67 0 0
166 1860 4020 24.44 33.33 11.11 0 0
254 2738 3757 5.56 6.67 15.56 23.33 35.56
329 3537 3572 0 46.67 6.67 0 6.67
421 4434 3411 0 50 17.78 0 0
749 8515 2912 36.67 0 0 0 0
752 8587 2904 27.78 8.33 -6.66 8.33 2.22
824 9441 2830 8.89 -6.66 20 20 11.11
10751 11927 2653 0 18.33 28.89 0 0
11629 12805 2598 0 18.33 11.11 0 0
13632 14808 2488 0 6.67 26.67 0 0
16651 17829 2349 0 0 0 20 0
17024 18202 2333 0 0 0 10 40
19135 20313 2246 0 6.67 6.67 0 0
26718 27896 1991 0 15 0 0 0
34959 36137 1790 0 -6.66 24.44 0 0
43341 44519 1614 0 0 0 0 0
54021 55199 1327 -2.21 0 0 0 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
17 373 5147 62.22 33.33 0 -1.66 28.89
102 4181 3450 54.44 -1.66 6.67 0 -2.21
112 4664 3374 0 35 22.22 0 0
244 8471 2916 0 25 6.67 3.33 24.44
14671 15848 2437 0 18.33 -2.21 -1.66 0
22199 23377 2134 -4.43 -1.66 24.44 0 0
23315 24493 2096 0 5 24.44 0 0
24138 25316 2068 7.78 0 0 0 0
25850 27028 2014 0 10 13.33 -1.66 0
28429 29607 1943 0 5 0 5 6.67
34524 35702 1799 0 0 0 0 0
34734 35912 1795 -1.1 0 0 0 0
36905 38083 1748 0 5 0 0 -2.21
40744 41922 1668 -3.32 6.67 0 -1.66 6.67
41066 42244 1661 0 3.33 0 0 0
41100 42278 1660 8.89 3.33 -2.21 0 -11.1
54428 55606 1305 0 -6.66 0 0 0
54857 56035 1278 0 -5 -4.43 6.67 -2.21
55639 56817 1218 0 -3.32 -6.66 -3.32 -11.1

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
66 78 6030 0 26.67 48.89 32.38
110 127 5366 0 0 66.67 29.52
161 187 4902 71.11 65 0 0
269 309 4398 0 58.33 48.89 0
424 485 4021 0 36.67 64.44 0
494 563 3915 0 18.33 91.11 0
561 642 3830 1.11 15 0 20
635 721 3746 6.67 73.33 0 0
639 725 3744 36.67 40 0 0
695 785 3700 0 38.33 46.67 0
966 1092 3511 0 35 44.44 0
1486 1689 3277 0 35 17.78 0
1568 1779 3248 6.67 45 0 0
2110 2375 3081 0 16.67 35.56 4.76
2387 2679 3017 65.56 0 0 0
3527 3975 2810 0 21.67 13.33 0
4132 4657 2729 18.89 21.67 0 0
5376 6092 2593 0 36.67 0 0
6050 6800 2539 0 5 33.33 0
7700 8450 2435 0 20 0 0
8207 8957 2408 54.44 0 0 0
10938 11688 2278 0 15 0 0
11880 12630 2240 0 13.33 0 0
16862 17612 2073 0 16.67 0 0
17750 18500 2049 34.44 0 0 0
18249 18999 2035 0 16.67 0 0
24584 25334 1890 0 1.67 0 0
30498 31248 1779 0 0 6.67 0
41796 42546 1598 0 -1.66 8.89 0
56846 57596 1215 2.22 -11.66 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
27 224 4693 0 0 0 39.05
109 1196 3462 0 15 64.44 -2.85
142 1561 3322 24.44 31.67 0 0
162 1864 3220 0 23.33 55.56 0
175 2097 3152 0 0 82.22 0
180 2130 3145 0 50 0 0
317 3608 2861 0 33.33 0 0
384 4479 2747 5.56 26.67 13.33 0
438 5065 2686 0 0 64.44 0
454 5229 2670 0 33.33 0 0
508 5826 2617 0 26.67 0 0
6599 7349 2501 0 10 28.89 -3.8
7194 7944 2463 0 0 60 0
9590 10340 2339 0 18.33 0 0
11902 12652 2239 0 1.67 17.78 0
13900 14650 2165 0 0 13.33 0
14015 14765 2161 0 10 0 -0.94
16213 16963 2092 0 -1.66 37.78 0
17787 18537 2048 0 16.67 0 0
18875 19625 2019 0 15 0 0
24326 25076 1895 0 0 15.56 0
32236 32986 1750 0 -13.32 20 -6.66
42683 43433 1584 0 0 0 0
50265 51015 1450 -2.21 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
68 2415 3072 0 18.33 8.89 6.67
108 3936 2813 62.22 0 0 0
119 4192 2781 7.78 28.33 0 0
184 6008 2601 -4.43 26.67 0 0
8381 9131 2398 -1.1 6.67 22.22 0
9864 10614 2327 54.44 -6.66 -6.66 -2.85
13357 14107 2186 0 0 6.67 2.86
16425 17175 2086 0 10 0 0
28460 29210 1816 0 10 0 0
32078 32828 1753 0 0 6.67 0.95
36964 37714 1673 0 0 6.67 0
39660 40410 1631 8.89 -1.66 -2.21 0.95
40631 41381 1616 0 0 0 0
44746 45496 1551 0 0 0 0
48803 49553 1478 0 0 0 0
48997 49747 1475 -3.32 6.67 -2.21 -1.89
50649 51399 1442 0 -1.66 0 0
51717 52467 1418 0 0 -4.43 -1.89
56499 57249 1244 0 -6.66 15.56 -5.7

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
487 555 3885 68.89 20 0 0 0 0
521 596 3838 0 0 0 0 91.11 0
606 698 3711 0 0 0 11.11 66.67 0
761 873 3595 0 16.67 24.44 15.56 8.89 0
810 927 3554 0 0 0 0 73.33 0
935 1067 3471 18.89 1.67 37.78 0 0 0
992 1130 3439 0 13.33 4.44 22.22 13.33 0
997 1135 3436 14.44 3.33 22.22 2.22 13.33 0
1151 1313 3361 71.11 0 0 0 0 0
1285 1461 3293 40 20 0 0 0 0
1315 1493 3282 -11.1 13.33 17.78 0 20 2.22
1888 2149 3096 62.22 0 0 0 0 0
2416 2739 2963 0 0 0 0 48.89 0
3160 3590 2823 0 0 0 17.78 28.89 0
4091 4639 2690 0 0 0 37.78 0 0
5643 6398 2526 0 6.67 13.33 0 0 0
5905 6691 2503 0 0 15.56 0 20 0
6563 7431 2449 0 0 4.44 15.56 0 0
7761 8662 2368 17.78 0 0 0 0 0
8754 9655 2312 0 0 0 0 37.78 0
9813 10714 2258 0 0 0 0 28.89 0
10069 10970 2245 0 3.33 13.33 0 0 0
11361 12263 2186 0 0 6.67 0 0 0
12450 13352 2143 0 -1.66 26.67 0 -11.1 0
13246 14148 2112 2.22 11.67 0 8.89 6.67 0
14129 15032 2079 0 0 0 0 22.22 0
15916 16819 2020 -6.66 0 0 0 6.67 11.11
17339 18242 1986 6.67 0 0 0 0 0
18289 19192 1962 0 0 0 -4.43 0 0
19615 20518 1932 0 0 0 0 0 0
24912 25815 1835 0 0 0 6.67 0 0
36180 37083 1670 6.67 0 0 0 0 0
43240 44143 1570 0 0 0 0 0 0
55788 56691 1328 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
16 205 4629 0 23.33 17.78 -8.88 20 20
22 263 4431 0 20 57.78 0 0 0
72 925 3556 0 0 0 0 82.22 0
98 1229 3397 0 0 0 -4.43 64.44 0
177 2380 3035 0 8.33 8.89 -4.43 28.89 0
189 2532 3003 0 0 0 0 64.44 0
208 2776 2955 5.56 23.33 0 0 0 0
268 3590 2823 0 0 0 0 55.56 0
274 3661 2812 -2.21 0 46.67 -6.66 0 0
282 3746 2798 27.78 8.33 4.44 4.44 0 0
303 4050 2758 0 0 0 0 60 0
367 4951 2658 8.89 20 0 0 0 0
455 6031 2558 36.67 0 0 0 -2.21 0
481 6416 2525 24.44 0 0 0 0 0
532 7078 2473 0 0 0 0 28.89 0
7200 8101 2402 0 10 15.56 2.22 0 0
9400 10301 2278 0 0 0 0 17.78 0
10363 11264 2231 0 0 0 0 13.33 0
14332 15235 2072 5.56 0 0 0 13.33 0
16105 17008 2014 0 0 0 -2.21 17.78 0
17683 18586 1977 0 0 0 6.67 0 0
18289 19192 1962 0 0 0 0 -4.43 0
24073 24976 1849 0 0 0 0 0 0
25255 26158 1829 0 0 0 0 17.78 0
34303 35206 1696 0 0 0 0 0 0
43303 44206 1569 0 0 0 0 0 0
51500 52403 1439 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
29 626 3797 0 5 48.89 4.44 6.67 4.44
32 663 3759 54.44 0 28.89 0 -6.66 0
56 1183 3417 62.22 -1.66 0 13.33 0 0
183 3962 2771 8.89 0 4.44 0 -2.21 20
193 4238 2736 0 0 0 28.89 6.67 0
303 6992 2480 -1.1 0 0 6.67 22.22 0
9527 10428 2271 0 -1.66 6.67 0 8.89 0
12077 12979 2156 0 6.67 0 8.89 15.56 0
16412 17315 2003 7.78 0 0 0 0 0
22859 23762 1869 -4.43 0 0 0 0 0
22974 23877 1867 -3.32 -1.66 -2.21 6.67 -2.21 8.89
24682 25585 1839 0 -3.32 0 6.67 6.67 0
27164 28067 1799 0 0 0 0 0 0
36263 37166 1669 0 3.33 -2.21 -2.21 -4.43 4.44
42382 43285 1582 0 0 0 -4.43 0 0
44480 45383 1551 0 0 0 0 0 0
45939 46842 1529 0 0 0 0 0 0
50005 50908 1467 0 0 0 0 0 0
55480 56383 1340 0 -1.66 -6.66 -4.43 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
76 92 5626 71.11 46.67 65 0 0
123 150 5251 0 64.44 18.33 44.44 0
125 152 5245 68.89 28.89 0 0 55.56
406 470 4442 0 64.44 23.33 15.56 0
415 479 4427 40 20 0 0 64.44
419 485 4414 0 91.11 -1.66 0 0
505 575 4305 6.67 66.67 73.33 0 0
570 648 4215 65.56 0 0 0 35.56
595 675 4189 8.89 20 -3.32 13.33 66.67
792 896 3997 43.33 40 0 0 0
858 971 3940 0 20 21.67 22.22 31.11
914 1033 3895 0 13.33 21.67 48.89 0
938 1061 3879 31.11 0 0 6.67 55.56
998 1125 3834 0 28.89 13.33 37.78 0
1358 1523 3634 36.67 31.11 15 0 0
1509 1683 3572 2.22 53.33 30 0 0
1862 2079 3434 61.11 0 0 0 0
2529 2836 3250 0 48.89 15 0 0
3504 3948 3041 0 20 6.67 2.22 37.78
4396 4955 2905 0 46.67 15 0 0
5866 6625 2737 0 40 3.33 0 0
6228 7026 2701 34.44 0 0 0 20
7811 8824 2568 0 44.44 0 0 0
8290 9363 2535 0 -2.21 16.67 13.33 8.89
9504 10592 2457 10 11.11 0 11.11 0
12274 13363 2319 0 22.22 20 0 0
13096 14185 2284 10 -8.88 20 6.67 4.44
15309 16398 2199 17.78 0 8.33 0 0
16952 18041 2144 12.22 0 0 0 0
17795 18884 2116 0 0 18.33 0 0
19227 20316 2074 7.78 -4.43 8.33 0 0
25010 26099 1926 0 0 1.67 0 11.11

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
223 2813 3255 24.44 11.11 31.67 0 0
253 3087 3197 5.56 15.56 0 0 35.56
500 5984 2794 36.67 0 3.33 0 0
542 6597 2739 8.89 20 0 0 11.11
547 6636 2736 0 37.78 6.67 -2.21 0
551 6713 2728 0 20 -13.32 -8.88 31.11
620 7572 2659 0 0 0 28.89 11.11
742 9084 2552 0 28.89 16.67 0 0
749 9142 2547 0 17.78 15 -4.43 0
749 9142 2547 0 26.67 -5 0 0
9412 10500 2463 27.78 -6.66 8.33 4.44 2.22
10277 11365 2416 0 6.67 33.33 0 0
11060 12148 2374 0 11.11 5 6.67 0
14103 15192 2242 0 0 0 2.22 40
15339 16428 2198 0 6.67 18.33 -4.43 6.67
16900 17989 2146 0 0 15 0 0
17047 18136 2141 0 17.78 18.33 0 0
22035 23124 1997 0 6.67 0 0 0
32782 33871 1771 0 0 23.33 0 0
44312 45401 1561 0 0 8.33 0 4.44
52238 53327 1376 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد حقوق- کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق خصوصی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق عمومی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق بشر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق ارتباطات

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 97

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق  97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
40 7867 5.56 78.33 40 73.33 71.67
107 7290 4.44 66.67 37.78 53.33 73.33
280 6713 0 65 20 62.22 53.33
366 6541 5.56 55 51.11 68.89 25
530 6307 16.67 53.33 71.11 44.44 28.33
1199 5701 0 48.33 42.22 57.78 26.67
1445 5532 0 46.67 42.22 46.67 20
1975 5264 0 40 31.11 40 33.33
2043 5236 13.33 46.67 31.11 44.44 0
2743 4961 0 48.33 42.22 48.89 0
3526 4698 0 38.33 22.22 20 48.33
4519 4435 0 55 0 0 6.67
6721 4022 0 26.67 33.33 24.44 21.67
7877 3866 23.33 20 -4.43 24.44 31.67
9936 3622 0 35 -2.21 4.44 0
10659 3551 65.56 18.33 8.89 -2.21 0
11831 3441 0 30 -2.21 -6.66 28.33
12721 3365 0 33.33 11.11 20 -13.32
13804 3282 0 33.33 11.11 -4.43 0
15260 3178 0 30 0 4.44 3.33
19360 2936 -4.43 28.33 -6.66 20 5
20860 2858 0 21.67 0 11.11 3.33
21599 2820 13.33 28.33 -6.66 0 0
22644 2772 0 23.33 15.56 0 6.67
23938 2714 4.44 30 -15.55 -2.21 0
26300 2609 0 0 0 0 48.33
27336 2568 0 23.33 -4.43 8.89 -1.66
30837 2428 -2.21 18.33 -6.66 -2.21 -3.32
34343 2299 0 16.67 8.89 -2.21 -1.66
35726 2251 0 0 0 0 21.67
36234 2233 0 0 0 0 45
37618 2183 10 0 0 0 15
37978 2169 0 16.67 -13.32 13.33 0
39224 2127 0 1.67 2.22 -2.21 25
39470 2119 0 13.33 4.44 0 0
40277 2091 1.11 6.67 0 -4.43 11.67
41716 2042 -12.21 -3.32 20 22.22 11.67
43318 1991 0 16.67 -8.88 -2.21 0
45395 1922 3.33 3.33 -4.43 2.22 -3.32
47301 1865 0 0 0 0 0
50084 1780 0 1.67 0 15.56 0
55827 1605 0 0 0 0 0
59895 1474 0 0 0 0 -6.66
62027 1388 0 -1.66 0 0 0
63298 1316 -1.1 1.67 0 0 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
56 691 6193 50 33.33 35.56 33.33 80
79 888 6007 6.67 66.67 24.44 55.56 21.67
6425 7012 4065 5.56 36.67 4.44 20 18.33
7652 8239 3895 -11.1 28.33 17.78 22.22 23.33
9309 9896 3691 0 41.67 13.33 0 0
10851 11438 3533 1.11 26.67 -6.66 4.44 36.67
15562 16149 3159 0 25 0 11.11 0
18780 19367 2966 21.11 13.33 8.89 4.44 11.67
20340 20927 2884 22.22 21.67 -6.66 -6.66 20
22729 23316 2768 -3.32 18.33 8.89 -6.66 28.33
23275 23862 2742 -1.1 13.33 -6.66 28.89 16.67
23432 24019 2735 0 20 0 0 0
23887 24474 2716 11.11 6.67 13.33 -4.43 10
27129 27716 2576 0 0 28.89 0 48.33
27401 27988 2565 0 8.33 0 17.78 6.67
36622 37209 2218 0 0 0 0 20
41035 41622 2065 0 15 -2.21 -2.21 0
43484 44071 1986 0 -10 0 13.33 23.33
44020 44607 1968 0 -1.66 0 -2.21 30
45113 45700 1931 0 0 0 0 0
46116 46703 1900 0 8.33 11.11 2.22 0
46186 46773 1898 3.33 -5 8.89 11.11 5
59303 59890 1493 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
32 1600 5546 0 45 17.78 42.22 46.67
13097 13684 3335 0 31.67 -2.21 22.22 3.33
14616 15203 3223 0 20 0 11.11 40
33307 33894 2337 3.33 0 0 0 45
44047 44634 1967 3.33 0 0 0 26.67
45424 46011 1921 0 0 0 0 25
45458 46045 1920 0 6.67 -8.88 8.89 0
50555 51142 1766 6.67 0 -6.66 11.11 13.33
58159 58746 1532 0 -3.32 0 0 0
59026 59613 1502 -2.21 0 0 0 0
66285 66872 832 0 -5 0 -24.43 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
386 4486 0 20 42.22 33.33 48.89
515 4149 84.44 0 0 0 0
551 4094 11.11 40 0 0 40
637 3960 72.22 -3.32 0 0 22.22
670 3915 20 11.67 6.67 44.44 33.33
742 3809 41.11 13.33 17.78 0 0
836 3688 2.22 31.67 -11.1 20 48.89
881 3635 65.56 0 0 0 0
964 3553 0 23.33 0 60 4.44
1016 3499 45.56 1.67 0 0 11.11
1140 3397 51.11 -3.32 11.11 0 -2.21
1165 3375 16.67 0 11.11 28.89 37.78
1168 3372 0 30 22.22 0 8.89
1223 3336 0 20 46.67 0 0
1307 3269 13.33 0 0 68.89 0
1516 3158 46.67 0 0 0 0
2128 2902 0 0 0 68.89 0
3462 2624 -2.21 0 13.33 37.78 0
4127 2531 24.44 0 0 0 0
5580 2374 -2.21 13.33 2.22 11.11 11.11
6525 2308 23.33 0 -2.21 0 0
8689 2180 0 -1.66 0 24.44 6.67
9528 2138 10 0 0 0 0
10629 2089 0 0 0 24.44 0
13056 2000 0 0 0 0 0
14703 1966 0 0 0 0 4.44
16515 1926 0 0 0 0 0
18210 1894 3.33 0 0 0 0
21254 1843 0 0 0 0 0
22606 1824 0 0 0 0 0
25395 1786 0 0 6.67 0 -2.21
26285 1774 6.67 0 0 0 0
27351 1760 0 0 0 0 0
31398 1712 3.33 -11.66 11.11 0 13.33
31913 1706 0 0 0 0 0
36363 1658 4.44 0 0 0 0
38826 1631 0 0 0 0 0
40689 1611 0 0 0 0 0
44033 1577 0 -1.66 6.67 -2.21 0
44723 1570 0 0 0 0 0
48908 1526 0 0 0 0 0
56278 1439 -2.21 -3.32 -6.66 0 6.67
59573 1390 0 -1.66 -2.21 2.22 2.22

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
110 1443 3286 50 0 0 0 0
6265 6881 2325 21.11 0 0 0 0
6615 7231 2302 11.11 0 0 0 0
9473 10089 2141 22.22 0 0 0 0
16000 16617 1937 0 0 0 0 0
16281 16898 1931 0 0 0 0 0
18374 18991 1891 0 11.67 -4.43 0 0
20272 20889 1858 5.56 0 0 0 0
20326 20943 1857 0 0 0 0 0
20784 21401 1850 0 0 0 13.33 0
20988 21605 1847 1.11 0 0 0 0
20988 21605 1847 0 0 0 0 0
22106 22723 1831 0 0 0 0 0
22787 23404 1821 0 0 0 0 0
23891 24508 1805 -11.1 1.67 6.67 0 6.67
26515 27132 1771 3.33 0 0 0 0
41162 41780 1606 0 0 0 0 0
45298 45916 1564 6.67 0 0 0 0
48297 48915 1533 -1.1 0 0 0 0
54741 55359 1460 0 0 0 0 0
55558 56176 1449 -3.32 0 0 0 0
57908 58526 1417 0 0 0 -2.21 0
65987 66605 1085 0 -8.32 -2.21 0 -2.21

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
59 1686 3167 0 0 0 68.89 8.89
81 2307 2923 -2.21 26.67 20 -6.66 11.11
11859 12476 2042 0 0 0 28.89 0
25975 26592 1778 0 6.67 0 0 -4.43
27652 28269 1756 3.33 0 0 0 0
28780 29397 1743 0 0 0 2.22 22.22
35793 36410 1664 0 0 0 0 0
37709 38327 1643 3.33 0 0 0 0
44315 44933 1574 0 -1.66 6.67 0 -4.43
44723 45341 1570 0 0 0 0 0
64398 65016 1258 6.67 0 -15.55 -6.66 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
173 7137 0 21.67 46.67 81.67 64.44
566 6046 11.11 61.67 51.11 56.67 37.78
721 5788 0 0 60 45 51.11
1174 5237 10 21.67 42.22 66.67 6.67
1401 5028 6.67 10 33.33 48.33 40
1647 4833 0 48.33 20 43.33 26.67
2255 4425 0 43.33 46.67 20 28.89
2788 4155 3.33 58.33 28.89 41.67 2.22
3183 4010 0 51.67 11.11 28.33 26.67
3913 3779 -3.32 18.33 8.89 36.67 15.56
4208 3712 0 0 8.89 36.67 33.33
4905 3557 2.22 11.67 20 13.33 28.89
6158 3342 0 8.33 20 48.33 0
6791 3259 0 0 8.89 25 28.89
7576 3169 0 0 28.89 26.67 0
8815 3052 4.44 23.33 17.78 25 4.44
11889 2825 0 0 20 16.67 2.22
12707 2777 0 15 13.33 21.67 0
13642 2727 4.44 73.33 0 0 0
16153 2608 0 11.67 26.67 28.33 -15.55
19775 2467 0 10 4.44 18.33 0
21363 2414 0 13.33 17.78 -6.66 2.22
22923 2362 0 23.33 13.33 -5 0
24198 2324 0 -1.66 11.11 16.67 6.67
26377 2261 -2.21 15 4.44 16.67 0
28334 2208 0 1.67 -6.66 30 0
30461 2152 0 0 6.67 20 0
33835 2070 0 0 6.67 18.33 -4.43
35297 2036 0 5 0 25 0
36986 1997 0 26.67 -11.1 20 6.67
39881 1933 0 26.67 0 0 0
45246 1817 0 6.67 4.44 0 -2.21
46907 1782 0 3.33 0 0 0
49893 1720 0 0 0 25 -20
55014 1605 0 31.67 0 -11.66 0
58387 1521 0 0 0 0 0
60975 1443 0 -1.66 0 0 0
64886 1235 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
206 2493 4435 0 48.33 2.22 28.33 64.44
4904 5249 3558 5.56 18.33 13.33 30 17.78
5892 6237 3379 50 80 0 0 0
6254 6599 3330 0 20 28.89 6.67 11.11
7011 7356 3230 0 0 24.44 20 20
8114 8459 3116 0 0 26.67 23.33 0
16501 16846 2594 1.11 36.67 13.33 0 0
16688 17033 2586 0 23.33 0 16.67 0
18739 19084 2504 0 30 6.67 18.33 -6.66
22630 22975 2371 0 0 -17.77 20 13.33
27535 27880 2229 11.11 10 0 0 0
28861 29206 2194 0 0 17.78 11.67 0
31714 32059 2121 22.22 20 11.11 -6.66 0
31974 32319 2115 -1.1 16.67 0 13.33 0
32607 32952 2099 -11.1 23.33 -13.32 8.33 8.89
32699 33044 2097 21.11 11.67 0 0 0
38155 38500 1970 0 0 2.22 21.67 0
41330 41675 1901 0 6.67 0 0 0
43340 43685 1857 0 0 0 0 0
44050 44395 1842 -3.32 28.33 0 0 0
47342 47687 1773 3.33 5 0 0 0
50453 50798 1708 6.67 21.67 0 0 0
59300 59645 1496 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
28 1664 4951 3.33 45 31.11 51.67 22.22
8090 8435 3118 3.33 26.67 -2.21 50 -4.43
9636 9981 2984 0 0 4.44 38.33 6.67
15771 16116 2624 0 0 22.22 26.67 0
18909 19254 2498 0 46.67 0 0 0
19554 19899 2475 0 25 15.56 20 -13.32
22454 22799 2377 0 0 11.11 16.67 2.22
25868 26213 2275 0 3.33 8.89 23.33 -6.66
41373 41718 1900 6.67 13.33 2.22 13.33 -6.66
41608 41953 1895 0 40 -24.43 13.33 2.22
58930 59275 1506 -2.21 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
37 6057 0 30 20 71.11 46.67
113 4772 41.11 63.33 13.33 28.89 17.78
326 3791 0 25 30 17.78 22.22
614 3419 0 0 20 0 42.22
650 3386 -3.32 0 16.67 22.22 37.78
979 3155 26.67 0 20 26.67 -2.21
1260 3046 51.11 0 -3.32 8.89 11.11
1422 2996 -1.1 0 20 0 26.67
2219 2813 0 68.33 0 0 0
2798 2728 0 51.67 -1.66 13.33 0
3453 2652 -2.21 20 13.33 20 2.22
4464 2557 0 48.33 0 0 0
5762 2460 11.11 0 40 0 0
6201 2434 6.67 6.67 -8.32 26.67 4.44
7204 2375 0 -1.66 8.33 15.56 13.33
9029 2293 0 23.33 0 4.44 0
11412 2212 20 0 11.67 0 6.67
13107 2162 0 20 0 0 0
14827 2117 3.33 38.33 0 0 0
16234 2083 0 13.33 0 0 0
18424 2032 0 20 0 0 0
20115 1999 0 8.33 0 0 0
23262 1942 6.67 10 0 0 0
25798 1899 0 20 0 0 0
28097 1864 0 20 0 0 0
31254 1819 0 25 0 0 0
33684 1785 20 -3.32 0 0 0
35078 1766 0 5 0 0 0
38141 1725 -3.32 3.33 6.67 -6.66 11.11
41700 1680 0 -1.66 0 0 8.89
44136 1648 0 18.33 0 0 0
48815 1587 0 -1.66 -1.66 8.89 -4.43
49986 1571 0 0 3.33 0 0
53338 1523 13.33 0 -8.32 0 0
55840 1484 -1.1 3.33 0 0 0
58513 1438 0 -1.66 0 0 0
62670 1335 0 -6.66 0 0 0
65983 944 0 -10 0 -6.66 -13.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
43 598 3494 50 80 0 0 0
276 4111 2632 -11.1 23.33 1.67 13.33 6.67
467 7227 2419 0 -1.66 11.67 28.89 -4.43
473 7401 2409 0 30 0 13.33 0
8700 9678 2305 1.11 36.67 0 0 0
10285 11263 2248 11.11 10 0 0 0
11898 12876 2197 0 20 0 0 0
13585 14564 2149 0 23.33 0 0 0
14496 15475 2125 21.11 11.67 0 0 0
16074 17053 2087 0 48.33 0 0 0
18463 19443 2031 22.22 20 0 0 0
19241 20222 2015 0 0 -8.32 28.89 -2.21
19801 20782 2004 5.56 18.33 0 0 0
23872 24853 1931 0 0 0 0 0
25285 26266 1907 0 6.67 0 0 0
28176 29157 1863 -3.32 28.33 0 0 0
28595 29576 1857 0 0 0 0 0
30374 31355 1831 0 0 0 0 0
33990 34971 1781 3.33 5 0 0 0
35389 36371 1762 -1.1 16.67 0 0 0
37476 38459 1734 6.67 21.67 0 0 0
47317 48300 1606 0 0 0 0 0
58217 59200 1444 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
198 4061 2637 -2.21 0 26.67 0 20
260 5257 2540 0 46.67 0 0 0
8607 9585 2309 0 3.33 -1.66 17.78 6.67
9222 10200 2285 3.33 45 0 0 0
13647 14626 2147 0 0 6.67 15.56 0
15412 16391 2103 0 40 0 0 0
23635 24616 1935 3.33 26.67 0 0 0
26125 27106 1894 0 25 0 0 0
42902 43885 1664 0 0 0 0 0
62062 63045 1356 0 0 0 0 0
66046 67029 913 6.67 13.33 0 -15.55 -15.55

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
161 5450 0 20 42.22 33.33 0 15.56
302 4686 0 20 46.67 0 0 0
358 4509 -3.32 16.67 37.78 0 26.67 15.56
386 4439 -1.1 13.33 26.67 11.11 2.22 22.22
544 4109 41.11 13.33 17.78 0 0 0
668 3939 0 23.33 0 60 57.78 0
839 3772 84.44 0 0 0 0 0
843 3768 -1.1 20 26.67 4.44 0 0
1117 3563 0 21.67 22.22 28.89 0 -6.66
1367 3408 -2.21 0 20 -24.43 2.22 28.89
2630 2979 -2.21 6.67 20 37.78 11.11 -15.55
2741 2951 46.67 0 0 0 0 0
3267 2853 0 0 0 0 73.33 0
4059 2738 0 0 0 68.89 0 0
6383 2531 0 0 0 20 40 0
8718 2394 0 0 0 0 40 0
11665 2263 0 0 0 57.78 0 0
12754 2224 8.89 0 0 0 0 0
14441 2167 23.33 0 -2.21 0 0 0
16793 2096 0 0 0 17.78 0 0
18434 2051 0 0 0 0 46.67 0
19190 2031 0 0 0 24.44 0 0
21411 1984 0 0 0 6.67 15.56 0
23544 1943 0 0 0 0 22.22 0
25085 1916 0 -13.32 -15.55 62.22 4.44 2.22
27494 1877 0 0 0 0 0 0
30896 1825 18.89 0 -2.21 -4.43 0 0
33618 1788 0 0 0 0 6.67 0
36715 1745 0 0 0 0 0 0
44979 1640 5.56 0 0 0 0 0
47845 1604 0 0 0 0 0 0
54056 1526 0 0 0 0 0 0
55366 1507 -2.21 0 -6.66 -6.66 11.11 2.22
60577 1424 0 0 0 -6.66 0 0
63178 1368 -4.43 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
168 2562 3062 50 0 0 0 0 0
10724 11211 2303 0 0 0 0 35.56 0
11931 12418 2253 11.11 0 0 0 0 0
12554 13041 2231 21.11 0 0 0 0 0
15806 16293 2126 0 0 0 13.33 24.44 0
18803 19290 2042 22.22 0 0 0 0 0
19382 19869 2026 0 0 0 0 15.56 0
22157 22644 1969 0 0 0 0 28.89 0
23491 23978 1944 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
23879 24366 1937 0 0 0 0 0 0
24207 24694 1931 0 0 0 0 0 0
29375 29862 1847 0 0 0 0 0 0
29795 30282 1841 1.11 0 0 0 0 0
30318 30805 1833 5.56 0 0 0 0 0
31176 31663 1821 0 0 0 0 0 0
35842 36329 1757 3.33 0 0 0 0 0
36165 36652 1752 0 11.67 -4.43 0 0 0
52352 52839 1548 -1.1 0 0 0 0 0
53545 54032 1533 6.67 0 0 0 0 0
56091 56578 1497 -3.32 0 0 0 0 0
58592 59079 1460 0 0 0 0 0 0
60191 60678 1431 0 0 0 -2.21 0 0
65909 66396 1242 0 -8.32 -2.21 0 8.89 -2.21

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
15 454 4378 -2.21 26.67 20 -6.66 0 28.89
148 3600 2862 0 0 0 68.89 0 0
12754 13241 2224 0 0 0 28.89 20 0
14727 15214 2158 0 -1.66 6.67 0 24.44 0
22544 23031 1961 0 0 0 0 31.11 0
23544 24031 1943 0 0 0 0 22.22 0
32546 33033 1802 0 6.67 0 0 0 0
36941 37428 1742 3.33 0 0 0 0 0
39318 39805 1712 3.33 0 0 0 6.67 0
59639 60126 1441 0 0 0 2.22 4.44 0
66335 66822 1183 6.67 0 -15.55 -6.66 2.22 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
204 6014 5.56 78.33 40 71.67
275 5833 4.44 66.67 37.78 73.33
308 5765 16.67 53.33 71.11 28.33
800 5143 4.44 43.33 57.78 58.33
2296 4389 0 60 26.67 0
3487 4051 0 45 -6.66 68.33
4536 3828 0 26.67 33.33 36.67
5079 3728 41.11 0 0 63.33
6285 3539 23.33 20 -4.43 31.67
7798 3373 46.67 3.33 0 0
9254 3232 48.89 0 0 0
10560 3121 0 25 28.89 8.33
12661 2973 0 20 8.89 23.33
16453 2755 0 10 13.33 23.33
18445 2660 0 20 6.67 16.67
20971 2553 0 15 8.89 8.33
22235 2502 -1.1 20 11.11 -3.32
24989 2404 18.89 10 0 0
31262 2205 10 3.33 0 23.33
34164 2123 0 3.33 6.67 3.33
36025 2071 20 -3.32 0 -3.32
38853 1994 0 8.33 0 0
41461 1924 0 -1.66 0 31.67
43486 1873 0 5 0 0
46760 1791 0 5 8.89 0
49332 1729 0 10 6.67 -1.66
56444 1545 0 0 0 11.67
57486 1514 0 0 0 0
62021 1358 0 -5 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
17 174 6186 50 33.33 35.56 80
161 1859 4634 6.67 66.67 24.44 21.67
7393 8001 3414 5.56 36.67 4.44 18.33
8224 8832 3327 0 41.67 13.33 0
10219 10827 3150 21.11 13.33 8.89 11.67
10953 11561 3093 -11.1 28.33 17.78 23.33
11992 12600 3015 1.11 26.67 -6.66 36.67
12103 12711 3008 22.22 21.67 -6.66 20
12799 13407 2963 11.11 6.67 13.33 10
17434 18042 2708 0 25 0 0
19198 19806 2628 0 0 28.89 48.33
20822 21430 2559 -3.32 18.33 8.89 28.33
21990 22598 2512 0 20 0 0
32313 32921 2174 0 8.33 0 6.67
33260 33868 2148 0 0 0 20
37727 38335 2025 -1.1 13.33 -6.66 16.67
41195 41803 1931 0 0 0 0
41991 42599 1911 0 15 -2.21 0
42111 42719 1908 0 -1.66 0 30
43007 43615 1885 3.33 -5 8.89 5
44064 44672 1858 0 8.33 11.11 0
46643 47251 1794 0 -10 0 23.33
58010 58618 1499 0 0 0 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
55 2625 4365 0 45 17.78 46.67
17851 18459 2688 0 20 0 40
19588 20196 2611 0 31.67 -2.21 3.33
30109 30717 2240 3.33 0 0 45
41098 41706 1933 3.33 0 0 26.67
45032 45640 1835 0 0 0 25
52509 53117 1649 0 6.67 -8.88 0
53559 54167 1622 6.67 0 -6.66 13.33
55965 56573 1558 0 -3.32 0 0
59455 60063 1457 -2.21 0 0 0
64353 64961 1195 0 -5 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
312 5731 84.44 0 0 2.22
515 5219 41.11 0 13.33 28.89
617 5032 61.11 16.67 0 4.44
712 4910 0 0 20 71.11
729 4889 72.22 0 -3.32 0
740 4871 0 81.67 0 0
792 4804 65.56 0 0 0
848 4737 26.67 0 20 26.67
872 4703 10 66.67 0 0
1276 4360 23.33 45 0 0
1993 4015 11.11 56.67 0 0
2045 3994 11.11 26.67 13.33 11.11
2879 3767 0 55 5 0
3648 3619 0 46.67 0 0
4067 3562 0 40 5 0
4769 3473 6.67 28.33 -8.32 26.67
5846 3354 0 18.33 0 31.11
8073 3167 -2.21 20 0 28.89
8616 3128 0 28.33 -1.66 13.33
10059 3036 0 40 0 0
11845 2935 0 33.33 0 0
14126 2824 0 33.33 0 0
16270 2726 0 23.33 0 0
22502 2487 0 31.67 0 0
24439 2420 0 0 -1.66 22.22
26860 2337 0 10 0 0
29249 2258 0 20 -1.66 0
35544 2052 0 10 0 0
38553 1964 0 0 0 15.56
41656 1885 0 8.33 0 0
45682 1794 1.11 13.33 3.33 -6.66
47996 1742 -2.21 0 0 0
53342 1631 0 0 0 0
58691 1521 0 0 0 0
63573 1390 3.33 0 -11.66 0
65576 1285 0 -6.66 -13.32 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
141 1791 4177 50 0 0 0
10126 10554 3032 5.56 30 0 0
11192 11620 2970 0 0 11.67 28.89
12803 13231 2886 0 21.67 -8.32 28.89
15536 15964 2757 0 18.33 0 13.33
16851 17279 2702 21.11 0 0 0
17760 18188 2666 0 23.33 0 0
18237 18665 2647 0 20 0 0
22158 22586 2500 11.11 0 0 0
22854 23282 2474 0 28.33 0 0
23724 24152 2443 0 16.67 0 0
26433 26861 2351 22.22 -6.66 0 0
27311 27739 2322 0 20 0 0
31721 32149 2176 0 6.67 0 0
33273 33701 2128 -11.1 8.33 1.67 13.33
37768 38196 1986 -1.1 13.33 0 0
42427 42855 1866 1.11 0 0 0
42606 43034 1862 0 11.67 0 0
42824 43252 1857 0 0 0 0
43961 44389 1831 3.33 0 0 0
44390 44818 1821 0 0 0 0
50884 51312 1682 6.67 0 0 0
61203 61631 1462 -3.32 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
3346 3774 3666 3.33 51.67 0 0
4606 5034 3493 3.33 50 0 0
10059 10487 3036 0 38.33 0 0
10802 11230 2993 0 16.67 6.67 15.56
11546 11974 2950 0 23.33 -1.66 17.78
23205 23633 2461 -2.21 0 26.67 0
27635 28063 2311 0 26.67 0 0
28424 28852 2286 0 20 0 0
35308 35736 2060 0 13.33 0 0
39738 40166 1934 0 0 0 0
47808 48236 1746 6.67 13.33 0 -15.55

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
382 5203 72.22 26.67 11.11 -3.32 22.22
526 4989 16.67 53.33 71.11 0 0
559 4956 5.56 78.33 40 0 0
749 4780 4.44 66.67 37.78 0 0
884 4650 5.56 55 51.11 0 0
1078 4496 65.56 18.33 8.89 0 0
1497 4274 13.33 46.67 31.11 0 0
1819 4144 4.44 43.33 57.78 0 0
2405 3955 0 43.33 40 0 0
3343 3734 11.11 8.33 0 40 40
4320 3549 45.56 0 0 1.67 11.11
5492 3381 0 46.67 17.78 5 0
5907 3331 0 45 -6.66 0 0
7166 3201 48.89 0 0 0 0
8573 3074 0 43.33 13.33 0 0
9156 3027 16.67 8.33 0 0 37.78
10093 2957 -2.21 35 2.22 0 0
11497 2865 0 33.33 11.11 0 0
12770 2794 0 26.67 0 0 0
16014 2638 0 36.67 -11.1 0 0
18762 2525 -1.1 30 4.44 0 0
21408 2427 0 23.33 15.56 0 0
26870 2249 0 26.67 0 8.33 -2.21
30128 2153 10 0 0 0 0
35211 2012 0 1.67 22.22 0 0
39285 1908 2.22 0 0 0 0
42890 1821 0 0 0 0 0
46810 1734 0 5 8.89 0 0
53771 1581 0 1.67 -4.43 0 0
60365 1417 -12.21 -3.32 20 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
46 537 5068 50 33.33 35.56 0 0
153 1861 4206 6.67 66.67 24.44 0 0
530 7733 3218 0 41.67 13.33 0 0
564 8312 3165 5.56 36.67 4.44 0 0
715 11248 2950 21.11 13.33 8.89 0 0
11425 12530 2869 -11.1 28.33 17.78 1.67 6.67
12653 13758 2801 22.22 21.67 -6.66 0 0
13333 14438 2764 11.11 6.67 13.33 0 0
14852 15957 2691 0 25 0 0 0
15950 17055 2641 1.11 26.67 -6.66 0 0
19429 20535 2498 0 20 0 0 0
28662 29768 2195 -3.32 18.33 8.89 0 0
32051 33157 2099 0 8.33 0 0 0
37934 39040 1942 0 0 28.89 0 0
38122 39228 1937 0 0 0 0 0
38365 39471 1931 0 0 0 0 0
39116 40222 1912 0 15 -2.21 0 0
40598 41704 1875 -1.1 13.33 -6.66 0 0
44802 45908 1779 3.33 -5 8.89 0 0
46606 47712 1738 0 0 0 11.67 0
50824 51930 1646 0 8.33 11.11 -8.32 -2.21
52663 53769 1604 0 -10 0 0 0
52869 53975 1600 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
73 2993 3881 0 45 17.78 0 8.89
19907 21013 2481 0 31.67 -2.21 -1.66 -4.43
26797 27903 2251 0 20 0 0 0
29988 31094 2157 -2.21 0 0 26.67 11.11
45615 46721 1761 3.33 0 0 0 0
45955 47061 1753 0 6.67 -8.88 6.67 -4.43
50731 51837 1648 3.33 0 0 0 0
53596 54702 1585 0 -3.32 0 0 0
53771 54877 1581 0 -5 0 0 22.22
54237 55343 1570 0 0 0 0 0
60426 61532 1415 6.67 0 -6.66 0 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
489 4341 0 45 0 25.71
600 4215 0 48.33 73.33 0
984 3883 41.11 63.33 0 0
1105 3816 2.22 26.67 46.67 12.38
1392 3669 0 10 0 21.9
1767 3532 0 68.33 0 0
2812 3273 5.56 71.67 0 0
4049 3083 11.11 61.67 0 0
5005 2971 84.44 0 0 0
6514 2822 0 0 40 6.67
7011 2782 13.33 41.67 0 0
8448 2682 0 33.33 0 0
10032 2590 0 0 57.78 0
11907 2500 0 6.67 51.11 0
13177 2443 48.89 0 0 0
15187 2367 6.67 6.67 31.11 2.86
17961 2272 11.11 25 0 0
20823 2190 26.67 0 0 0
25334 2074 0 20 0 0
27125 2033 0 26.67 0 0
30098 1970 0 10 0 0
32854 1916 0 1.67 0 0
37458 1831 0 0 0 0
42821 1739 0 5 0 0
45305 1698 0 -5 0 0
52246 1583 0 0 2.22 0
55826 1519 0 0 4.44 0
60707 1419 0 0 0 0
66001 1190 -1.1 -10 0 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
42 455 4470 50 80 0 0
7747 7795 2727 0 30 24.44 0
7780 7828 2725 0 6.67 0 11.43
8267 8315 2694 1.11 36.67 0 0
9934 9982 2596 0 48.33 0 0
13924 13972 2414 0 0 35.56 0
14104 14152 2407 0 20 0 0
14408 14456 2395 0 23.33 0 0
14742 14790 2383 11.11 10 0 0
17015 17063 2305 21.11 11.67 0 0
18402 18450 2258 22.22 20 0 -0.94
20044 20092 2211 5.56 18.33 0 0
20291 20339 2204 -11.1 23.33 0 0
22158 22206 2153 -3.32 28.33 0 0
25334 25382 2074 0 0 15.56 0
25962 26010 2059 0 0 28.89 0
29613 29661 1980 6.67 21.67 0 0
31804 31852 1936 -1.1 16.67 0 0
32074 32122 1931 0 0 0 0
36801 36849 1843 3.33 5 0 0
57606 57654 1485 0 -1.66 0 0
60760 60808 1418 0 0 8.89 -0.94
62377 62425 1373 0 0 0 -1.89

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
4470 4518 3031 0 46.67 0 0
6323 6371 2838 0 40 20 0
7203 7251 2768 3.33 45 0 0
7425 7473 2750 0 3.33 24.44 11.43
9075 9123 2645 0 25 31.11 0
20549 20597 2197 3.33 26.67 6.67 -2.85
28125 28173 2011 0 0 22.22 0
43808 43856 1723 6.67 13.33 2.22 -2.85
50486 50534 1612 0 0 4.44 2.86
51345 51393 1598 0 0 0 0
56587 56635 1505 -2.21 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
115 5727 2.22 -26.66 20 11.11 46.67 37.78
205 5167 0 23.33 0 60 57.78 0
241 4993 0 20 42.22 33.33 0 0
352 4656 -3.32 16.67 37.78 0 26.67 11.11
417 4497 0 30 22.22 0 33.33 2.22
452 4439 0 20 46.67 0 0 0
940 3918 41.11 13.33 17.78 0 0 0
1074 3844 -1.1 13.33 26.67 11.11 2.22 4.44
1591 3603 11.11 13.33 11.11 -15.55 -24.43 28.89
2253 3414 51.11 -3.32 11.11 0 0 0
2860 3280 20 5 0 0 42.22 0
3466 3178 0 0 0 20 40 0
4093 3083 0 0 0 0 51.11 0
5811 2898 26.67 20 -2.21 0 0 0
6301 2856 46.67 0 0 0 0 0
8584 2686 0 0 0 0 42.22 0
10229 2586 0 3.33 0 0 24.44 0
14815 2368 0 6.67 4.44 -2.21 6.67 0
17430 2265 6.67 -8.32 4.44 -2.21 31.11 -2.21
19120 2205 8.89 0 0 0 0 0
23661 2063 10 0 0 0 0 0
25611 2006 0 -3.32 2.22 0 -2.21 6.67
27877 1958 0 -1.66 0 0 8.89 0
30468 1905 0 0 0 0 0 0
33148 1855 0 0 0 2.22 0 0
38174 1772 0 0 0 0 0 0
40198 1741 0 -3.32 0 0 0 0
45817 1658 0 0 0 8.89 0 0
49838 1601 0 0 0 8.89 0 0
55068 1528 0 0 0 0 0 0
58439 1475 0 0 0 0 8.89 0
61616 1415 0 0 2.22 0 0 -6.66
65706 1283 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
5205 5654 2960 50 0 0 0 0 0
8694 9143 2679 0 0 0 0 35.56 0
11289 11738 2533 0 0 0 13.33 24.44 0
17198 17647 2274 0 0 0 0 28.89 0
18385 18834 2231 11.11 0 0 0 0 0
19570 20019 2190 0 0 0 0 15.56 0
19633 20082 2188 21.11 0 0 0 0 0
26247 26696 1995 22.22 0 0 0 0 0
28863 29312 1937 0 0 0 0 0 0
28955 29404 1935 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
29154 29603 1931 0 0 0 0 0 0
33587 34036 1847 0 0 0 0 0 0
34058 34507 1839 1.11 0 0 0 0 0
35100 35549 1821 5.56 0 0 0 0 0
35100 35549 1821 0 0 0 0 0 0
39552 40001 1750 3.33 0 0 0 0 0
40642 41091 1734 0 11.67 -4.43 0 0 0
53355 53804 1552 -1.1 0 0 0 0 0
55593 56042 1519 6.67 0 0 0 0 0
56106 56555 1511 -3.32 0 0 0 0 0
59323 59772 1460 0 0 0 0 0 0
61045 61494 1427 0 0 0 -2.21 0 0
65645 66094 1287 0 -8.32 -2.21 0 8.89 -4.43

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
55 1670 3639 0 0 0 68.89 0 0
4460 4909 3039 -2.21 26.67 20 -6.66 0 0
7503 7952 2761 0 0 0 28.89 20 0
14310 14759 2390 0 -1.66 6.67 0 24.44 0
16826 17275 2288 0 0 0 0 31.11 0
17357 17806 2268 6.67 0 -15.55 -6.66 2.22 20
19976 20425 2176 0 0 0 0 22.22 0
37267 37716 1787 0 6.67 0 0 0 0
37916 38365 1776 3.33 0 0 0 6.67 0
40571 41020 1735 3.33 0 0 0 0 0
56042 56491 1512 0 0 0 2.22 4.44 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
351 4874 13.33 31.11 0 68.89 0
420 4741 0 22.22 48.33 62.22 20
591 4515 0 40 0 60 4.44
899 4214 0 17.78 0 68.89 0
935 4190 0 8.89 28.33 68.89 0
1012 4128 16.67 71.11 28.33 0 0
1208 3998 84.44 6.67 0 0 0
1671 3765 0 20 16.67 57.78 0
1914 3671 0 33.33 16.67 37.78 0
2238 3549 5.56 51.11 25 0 0
3014 3347 41.11 0 63.33 0 0
4571 3063 0 15.56 10 6.67 20
5228 2977 -2.21 2.22 13.33 37.78 0
6465 2837 0 0 15 28.89 0
7519 2732 0 33.33 21.67 0 0
8695 2636 0 11.11 -5 24.44 0
9368 2588 13.33 8.89 0 11.11 0
9874 2554 0 22.22 20 0 0
11603 2448 0 -2.21 31.67 28.89 -2.21
13588 2343 0 0 48.33 0 0
14992 2282 0 22.22 10 0 0
17246 2194 0 6.67 10 -2.21 0
21066 2073 0 0 20 0 0
24493 1984 0 0 45 0 0
26467 1937 0 0 0 0 0
29308 1875 0 0 6.67 0 0
34261 1785 0 0 0 0 4.44
37365 1732 -5.55 -6.66 6.67 6.67 11.11
42620 1648 0 2.22 3.33 0 0
49294 1542 0 0 1.67 0 0
51280 1509 0 0 0 0 0
57333 1397 0 -20 13.33 6.67 0
63627 1179 0 -13.32 0 2.22 2.22

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
48 473 4750 50 35.56 80 0 0
7757 8236 2711 11.11 13.33 10 0 0
8260 8739 2668 0 28.89 48.33 0 0
9419 9898 2585 21.11 8.89 11.67 0 0
12575 13054 2394 6.67 24.44 21.67 0 0
13328 13807 2355 -11.1 17.78 23.33 0 6.67
15489 15968 2262 0 0 30 13.33 0
19636 20115 2115 5.56 4.44 18.33 0 0
19857 20336 2108 0 0 20 0 0
21328 21807 2065 22.22 -6.66 20 0 0
22038 22517 2046 0 0 23.33 0 0
22076 22555 2045 3.33 8.89 5 0 0
24013 24492 1996 1.11 -6.66 36.67 0 0
24968 25447 1972 0 13.33 0 0 0
26331 26810 1940 -3.32 8.89 28.33 0 0
26713 27192 1931 0 0 0 0 0
29138 29617 1878 0 0 6.67 0 0
30238 30717 1857 0 0 0 0 0
31677 32156 1831 0 0 0 0 0
46185 46664 1591 0 11.11 0 0 -2.21
50603 51082 1520 -1.1 -6.66 16.67 0 0
51602 52081 1504 0 0 -1.66 0 0
59436 59915 1345 0 -2.21 0 -2.21 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
7 393 4879 0 17.78 46.67 68.89 8.89
7664 8143 2720 0 0 40 28.89 0
19216 19695 2128 3.33 0 45 0 0
30124 30603 1859 3.33 0 26.67 0 0
32075 32554 1824 0 0 0 2.22 22.22
34384 34863 1783 0 0 25 0 0
41647 42126 1664 0 0 0 0 0
50430 50909 1523 -2.21 0 0 -6.66 11.11
54573 55052 1452 0 -2.21 3.33 0 -4.43
59924 60403 1331 0 -8.88 0 0 -4.43
61808 62287 1270 6.67 -6.66 13.33 -6.66 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه 96 کنکور کارشناسی ارشد حقوق

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق عمومی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق بشر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 96

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 96

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایشهای حقوق خصوصی 96

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) ایین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
1 9987 سفید 88.33 66.67 57.78 31.67
8   سفید 68.33 31.11 82.22 71.67
10   سفید 75 46 82 28
17   41.11 75 24.44 57.78 31.67
93 8233 سفید 68.33 46.67 37.78 53.33
402 7123 سفید 56.67 15.56 68.89 35
948 6345 سفید 45 42.22 66.67 سفید
1133 6180 سفید 41.67 37.78 48.89 10
5409 4339 سفید 15 22.22 37.78 36.67
6631 4081 57.78 10 4.44 28.89 سفید
7767 3884 سفید 30 4.44 28.89 -3.32
8627 3748 6.67 31.67 -2.21 22.22 سفید
9630 3612 سفید 30 11.11 13.33 0
11958 3346 سفید 16.67 2.22 42.22 سفید
12160 3325 11.11 21.67 -4.43 26.67 -6.66
17556 2904 -3.32 8.33 2.22 35.56 15
19210 2807 سفید 13.33 15.56 -6.66 18.33
23692 2578 سفید 3.33 13.33 6.67 سفید
26857 2438 35.56 سفید سفید سفید سفید
28816 2362 سفید 8.33 11.11 -6.66 سفید
32817 2220 سفید -6.66 سفید 31.11 سفید
39870 2003 سفید سفید سفید سفید 23.33
46990 1829 سفید سفید سفید سفید سفید
53440 1694 سفید -5 سفید 11.11 سفید
62781 1515 سفید -13.32 13.33 24.44 سفید
72792 1289 سفید -8.32 -2.21 11.11 سفید
78482 975 سفید -16.66 2.22 13.33 3.33

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق بین الملل 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی - تعهدات (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
72 6591 28.89 43.33 60 -2.21 57.78
395 4519 15.56 0 سفید 55.56 84.44
441 4400 -2.21 28.33 37.78 28.89 31.11
558 4186 64.44 10 سفید 0 6.67
758   70 سفید سفید سفید سفید
837 3750 57.78 سفید سفید سفید سفید
1057 3550 41.11 8.33 -6.66 -2.21 20
1113 3506 57.78 سفید سفید سفید سفید
1830 3124 16.67 1.67 11.11 28.89 سفید
2234 2987 0 6.67 20 4.44 55.56
3393 2719 2.22 13.33 11.11 28.89 -6.66
5709 2439 سفید 15 13.33 -6.66 13.33
6975 2348 سفید 6.67 سفید 17.78 -4.43
7573 2310 سفید 15 -2.21 سفید -4.43
8238 2269 سفید 23.33 سفید سفید سفید
9112 2221 10 سفید سفید سفید سفید
15297 2000 سفید سفید سفید سفید سفید
17665 1951 سفید 5 سفید 2.22 4.44
22499 1866 سفید سفید سفید سفید سفید
35126 1715 سفید -6.66 20 11.11 -6.66
44102 1629 سفید سفید سفید سفید سفید
58646 1502 سفید سفید سفید سفید سفید
66624 1427 سفید -18.32 6.67 سفید 15.56
75520 1289 سفید 0 -15.55 -6.66 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی 96

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) ایین دادرسی کیفری (ضریب 2)
6 8703 70 75 82.22 60 82.22
135 6850 سفید سفید 77.78 51.67 82.22
1254 4999 سفید 53.33 37.78 26.67 55.56
1306 4957 10 31.67 55.56 30 20
1449 4848 سفید 35 15.56 45 53.33
1746 4636 سفید 1.67 40 43.33 46.67
2527 4191 سفید 6.67 37.78 53.33 11.11
4011 3637 سفید 11.67 13.33 30 26.67
5726 3286 سفید 35 11.11 20 28.89
6067 3233 -2.21 0 37.78 33.33 2.22
7953 3005 سفید 18.33 40 -10 22.22
8980 2908 سفید سفید 28.89 13.33 13.33
9635 2852 1.11 15 17.78 23.33 8.89
11101 2741 سفید 13.33 11.11 18.33 سفید
13257 2612 سفید سفید 20 26.67 2.22
15346 2509 سفید سفید 15.56 21.67 6.67
19615 2345 57.78 سفید سفید سفید سفید
23721 2219 0 -6.66 22.22 -6.66 11.11
29377 2076 سفید 3.33 15.56 -1.66 سفید
35592 1951 سفید 1.67 20 3.33 -4.43
48826 1740 -3.32 15 11.11 -6.66 -4.43
59343 1591 سفید -3.32 سفید سفید سفید
69595 1427 0 سفید سفید سفید سفید

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایشهای حقوق عمومی 96

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
12   15 27 62 56 69
118 5066 28.89 سفید 43.33 سفید 60
170 2855 -2.21 6.67 -8.32 33.33 11.11
282 2562 سفید سفید -6.66 20 20
654 3796 70 75 سفید سفید سفید
993 3496 0 سفید -11.66 28.89 33.33
1520 3247 -2.21 1.67 28.33 سفید 37.78
2181 3040 سفید سفید 15 33.33 -2.21
3587 2760 57.78 سفید سفید سفید سفید
4784 2607 16.67 3.33 1.67 6.67 11.11
5350 2548 سفید 53.33 سفید سفید سفید
6299 2470 سفید 3.33 23.33 22.22 سفید
7951 2356 سفید سفید 15 6.67 13.33
8479 2327 سفید 53.33 سفید سفید سفید
9885 2257 سفید سفید 5 6.67 11.11
16518 2029 سفید 23.33 سفید سفید سفید
26454 1845 سفید -1.66 سفید سفید سفید
30410 1793 15.56 سفید 0 سفید سفید
41410 1673 سفید 15 سفید سفید سفید
67388 1421 سفید سفید -5 -2.21 4.44

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق بشر96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی تعهدات (ضریب 1) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمانهای بین المللی (ضریب 2)
49 6952 28.89 43.33 60 -2.21 سفید 2.22
299 4743 -2.21 28.33 37.78 28.89 سفید 2.22
952 3723 64.44 10 سفید 0 سفید سفید
1374 3483 57.78 سفید سفید سفید سفید سفید
1975 3239 57.78 سفید سفید سفید سفید سفید
2836 3021 10 سفید سفید سفید 64.44 سفید
3807 2855 41.11 8.33 -6.66 -2.21 سفید سفید
4560 2756 سفید -6.66 20 11.11 -6.66 11.11
6594 2555 سفید 1.67 11.11 8.89 -4.43 4.44
7358 2495 سفید 15 13.33 -6.66 سفید سفید
12274 2232 سفید 6.67 سفید 17.78 -6.66 سفید
19182 2000 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
23960 1907 10 سفید سفید 17.78 سفید سفید
33037 1775 سفید 8.33 -4.43 -6.66 4.44 سفید
43620 1660 -3.32 سفید سفید سفید سفید سفید
58465 1519 1.11 -5 6.67 -11.1 سفید سفید
71530 1379 سفید -6.66 2.22 سفید 6.67 سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
10   86 61 13 سفید
17 8329 سفید 88.33 66.67 31.67
29   41.11 75 24.44 31.67
138 6889 سفید 68.33 46.67 53.33
859   70 سفید سفید 75
1207 5170 سفید 56.67 15.56 35
1401 5029 سفید 45 42.22 سفید
1868 4780 57.78 10 4.44 سفید
3833 4108 57.78 3.33 سفید سفید
6629 3560 سفید 15 22.22 36.67
7119 3492 -2.21 35 15.56 1.67
8851 3289 17.78 1.67 28.89 سفید
9698 3204 سفید 23.33 11.11 -1.66
11051 3081 سفید 30 11.11 0
19356 2559 سفید 3.33 13.33 سفید
27330 2249 سفید سفید سفید 53.33
33088 2073 -3.32 8.33 2.22 15
42278 1851 سفید سفید 2.22 1.67
53318 1643 سفید -1.66 4.44 سفید
78363 987 سفید -6.66 -15.55 سفید

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق محیط زیست 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
54 7561 70 60 سفید سفید
87 3955 سفید 20 23.33 22.22
405 5577 28.89 سفید 43.33 سفید
765 4935 57.78 -1.66 سفید سفید
935 4743 57.78 سفید سفید سفید
1505 4286 41.11 سفید 8.33 سفید
2032 4027 35.56 سفید 6.67 سفید
3866 3537 10 30 سفید سفید
4658 3399 سفید 45 سفید سفید
5988 3212 سفید 21.67 15 6.67
6797 3115 سفید 43.33 سفید سفید
7800 3017 1.11 سفید -5 44.44
8649 2940 سفید 30 سفید سفید
14906 2534 سفید 18.33 سفید سفید
23574 2192 سفید 25 -3.32 -2.21
29806 2008 سفید 20 -18.32 6.67
36743 1862 2.22 -6.66 6.67 سفید
45591 1723 0 13.33 -13.32 2.22

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
9   55 66 28 33 77
26   86 61 13 10 24
49   41.11 75 24.44 سفید 37.78
89 5979 سفید 88.33 66.67 سفید سفید
431 4744 سفید 68.33 46.67 سفید سفید
644 4497 28.89 سفید سفید 43.33 57.78
1410 4011 57.78 10 4.44 سفید سفید
1685 3884 -2.21 35 15.56 28.33 31.11
1830 3838 سفید 56.67 15.56 سفید سفید
1952 3795 64.44 سفید سفید 10 6.67
3897 3358 41.11 سفید سفید 8.33 20
6936 2953 17.78 1.67 28.89 -5 22.22
7529 2899 35.56 سفید سفید 6.67 -6.66
9603 2739 سفید 20 15.56 6.67 -4.43
12520 2569 سفید 30 0 سفید سفید
15205 2440 سفید 20 20 سفید سفید
17799 2337 سفید 3.33 13.33 سفید سفید
26394 2082 سفید 16.67 0 سفید سفید
29662 2001 16.67 -13.32 4.44 1.67 سفید
35746 1883 8.89 سفید سفید سفید سفید
44336 1741 سفید -13.32 4.44 سفید سفید
53260 1612 10 0 0 سفید سفید
66455 1418 سفید -13.32 13.33 سفید سفید
75101 1199 سفید -5 -15.55 -18.32 15.56

 

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش های حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی وحقوق وحقوق خانواده (ضریب 7)
47   41.11 31.67 سفید 41.9
262 4744 سفید 23.33 11.11 32.38
619 3956 10 31.67 64.44 سفید
3515 2918 سفید 53.33 سفید سفید
4832 2750 سفید 36.67 4.44 سفید
5336 2697 64.44 سفید سفید سفید
6190 2619 -1.1 3.33 -2.21 14.29
8381 2463 سفید -3.32 سفید 12.38
9567 2395 41.11 سفید سفید سفید
13714 2211 سفید 13.33 سفید سفید
17940 2076 سفید سفید 31.11 سفید
21578 1988 0 سفید 4.44 2.86
25977 1901 -3.32 15 سفید سفید
29842 1839 سفید 15 سفید سفید
54464 1557 -2.21 1.67 سفید سفید
67694 1419 4.44 سفید سفید -0.94

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش حقوق ارتباطات 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی تعهدات (ضریب 2) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
68 6581 28.89 43.33 60 -2.21 سفید سفید
306 4972 -2.21 28.33 37.78 28.89 سفید سفید
1133 3932 -1.1 -11.66 2.22 4.44 -2.21 37.78
1258 3853 15.56 0 سفید 55.56 سفید سفید
1428 3766 10 سفید سفید سفید 64.44 سفید
1711 3648 16.67 1.67 11.11 28.89 سفید سفید
1811 3615 64.44 10 سفید 0 سفید سفید
2529 3404 57.78 سفید سفید سفید سفید سفید
3169 3255 سفید سفید سفید سفید 57.78 سفید
5072 2964 سفید سفید سفید 35.56 سفید سفید
6965 2763 35.56 6.67 -4.43 سفید سفید -2.21
8961 2609 0 6.67 20 4.44 سفید سفید
9808 2554 سفید سفید -2.21 سفید 28.89 2.22
12464 2404 8.89 سفید سفید سفید 22.22 سفید
14810 2295 سفید -6.66 20 11.11 -6.66 سفید
15294 2274 15.56 5 سفید سفید سفید سفید
22267 2028 سفید سفید 6.67 0 سفید سفید
72054 1384 سفید -18.32 6.67 سفید -6.66 -2.21

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 حقوق : گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  و حقوق شرکت های تجاری 96

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی -فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی تعهدات (ضریب 3) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 2)
62 6013 15.56 13.33 سفید 55.56 84.44
424 4487 سفید 66.67 31.67 سفید سفید
558 4319 70 سفید 75 سفید سفید
1328 3791 سفید 46.67 53.33 سفید سفید
1625 3678 57.78 4.44 سفید سفید سفید
2409 3446 16.67 4.44 3.33 28.89 سفید
3511 3228 15.56 22.22 سفید سفید 20
4338 3114 -3.32 22.22 0 20 سفید
6128 2915 سفید 40 -3.32 سفید 6.67
7217 2831 سفید 15.56 -1.66 17.78 -4.43
9389 2692 35.56 سفید سفید سفید -6.66
12943 2515 سفید 22.22 سفید 2.22 4.44
18386 2319 10 0 6.67 17.78 سفید
25805 2118 2.22 6.67 -5 سفید 13.33
28751 2053 سفید 11.11 سفید سفید -4.43
33832 1951 سفید سفید 11.67 سفید سفید
53865 1646 0 2.22 -6.66 سفید سفید
67805 1453 سفید -6.66 سفید -2.21 سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق خصوصی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه
2 9629 22.22 86.67 40 55.56 93.33
40 8258 32.2 56 43.11 71 70
65 7794 0 73.33 46.67 60 55
92 7536 15.56 56.67 28.89 62.22 73.33
105 7469 0 75 24.44 68.89 16.67
112 7417 37.78 58.34 26.67 55.56 41.67
114 7414 0 75 46.67 46.67 33.33
156 7265 0 61.67 68.89 24.24 56.67
159 7259 0 52.22 40 77.78 48.22
165 7225 2.22 68.33 57.78 28.89 45
171 7171 0 53.33 60 60 51.52
177 7145 1.11 50 64.44 57.78 56.67
208 7005 0 70 26.67 46.67 38.33
216 6985 11.11 41.67 62.66 66.67 46.67
224 6965 6.67 53.33 64.44 48.89 36.67
232 6940 12.22 65 44.22 64.44 0
351 6637 35.56 31.67 35.56 80 41.67
394 6544 0 73.33 31.11 33.33 8.33
419 6483 7.78 51.67 44.44 33.33 38.33
540 6249 2.22 50 33.33 75.56 20
651 6092 0 43.33 68.89 44.44 43.33
706 6015 0 66.67 13.33 28.89 13.33
814 5910 0 53.33 20 48.89 36.67
855 5869 0 36.67 51.11 37.78 45
932 5793 0 70 57.87 6.67 0
1211 5542 0 48.33 28.89 22.22 35
1719 5226 0 43.33 24.44 46.67 16.67
2845 4712 2.22 40 35.56 37.78 0
2950 4673 0 28.33 13.33 28.89 45
3009 4653 0 35 -13.33 68.98 25
3920 4367 0 25 44.44 35.56 3.33
4716 4161 0 21.67 40 28.89 13.33
5217 4054 0 43.33 24.44 4.44 -3.32
6644 3794 0 33.33 22.22 20 0
24028 2334 32.22 0 0 0 18.33

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق بین الملل)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق بین‌الملل خصوصی
7 9099 45.56 51.67 42.22 51.11 77.78
34 8005 75.56 46.67 24.44 0 55.56
42 7710 36.67 23.33 42.22 55.56 73.33
91 6970 50 18.22 44.44 22.22 64.44
120 6605 62.22 18.33 31 0 55.55
153 6352 7.78 31.67 46.67 20 77.87
199 6021 26.67 21.67 33.33 22.22 51.11
211 5951 64.44 26.67 0 -15.55 37.78
241 5802 75.56 6.67 26.67 15.56 0
310 5474 56 19 18 -2 32
354 5333 92.22 0 0 0 0
413 5124 17.78 36.67 42.02 22.22 0
477 4949 0 36.67 40 0 64.44
482 4926 28.9 27 0 4.04 33
539 4781 0 35 73.33 -6.67 20
632 4544 56.67 0 0 0 24.44
751 4331 23.33 25 -4.43 6.67 40
911 4079 32.22 18.33 28.89 0 0
1248 3705 0 23.32 22.22 24.44 26.67
1374 3593 17.78 10 20 8.89 20
1434 3539 -1.1 33.33 37.78 0 0
1909 3238 0 8.33 68.89 0 11.11
2925 2862 36.67 0 0 0 -2.21
3700 2688 11.11 -13.32 46.67 -6 22.22
4582 2535 12.22 0 0 24.44 0
6480 2309 2.22 5 17.78 4.44 4.44
9018 2130 2.22 0 26.67 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق جزا)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری
19 9167 17.78 93.33 82.22 76.67 82.22
56 8558 14.14 53.33 84.44 78.88 84.44
92 8281 45.56 81.67 66.67 86.67 64.44
106 8164 77.78 28.33 60 80 64.44
119 8058 0 61 77.78 70 77.78
133 7950 7.08 46.66 86.66 75.55 66.66
134 7943 0 21.67 84.44 76.67 75.56
176 7767 3.33 41.67 64.44 93.33 64.44
191 7687 40 1.67 57.78 86.67 73.33
197 7653 8.8 41.6 60 70 84.44
228 7504 0 45 68.89 83.33 62.22
261 7386 0 55 53.33 76.67 68.89
274 7346 0 23.33 77.78 61.67 75.56
337 7138 15.56 43.23 42.22 61.67 84.44
385 6994 0 45 53.33 55 82.22
410 6946 0 40 60 88.33 42.22
509 6766 0 56.67 28.89 71.67 73.33
654 6452 0 30 35 65 83
793 6244 0 10 66.67 56.67 73.33
904 6107 -2.21 20 42.22 68.33 64.44
1441 5526 15.56 -6.66 46.67 55 55.56
1917 5119 0 0 46.67 46.67 64.44
2082 5005 2.22 0 55.56 56.67 31.11
2536 4733 0 48.33 20 53.33 24.44
3508 4239 0 3.33 55.56 18.33 46.67
4011 4030 53.33 0 26.67 31.67 17.78
6651 3254 2.22 -5 51.11 3.33 22.22

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق عمومی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اداری حقوق اساسی
48 7623 0 53.33 46.67 64.44 77.78
69 7202 67.06 50 21.67 57.78 73.33
70 7146 0 33.33 15 71.11 66.67
82 6842 26.67 1.67 0 93.33 48.89
84 6700 20 61 38 57 37
95 6500 21.11 26 28 62 48
110 6448 0 51.67 31.67 62.22 40
142 6100 3.33 10 0 69.8 53.33
163 5945 17.78 20 36.67 53.23 42.02
186 5771 0 13.33 16.67 64.44 46.67
192 5715 10 -5 48.33 64.44 48.89
224 5512 0 0 8.33 57.78 68.89
326 4926 0 35 1.67 71.11 22.22
429 4554 17.78 0 -5 55.56 40
572 4211 11.11 0 -13.32 37.78 46.67
657 4055 2.33 15 20 51.11 15.56
749 3919 0 26.67 40 11.11 15.55
930 3712 -2.22 0 0 42.22 24.44
1128 3557 46.67 0 0 0 35.56
1633 3261 0 0 6.67 26.67 26.67
2795 2878 36.67 56.67 0 -2.21 0
3827 2687 0 -6.66 21.67 2.22 24.24
4831 2547 -11.1 6.67 -6.66 11.11 28.89
6105 2410 0 13.33 6.67 11.11 8.89

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق بشر)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری سازمان‌های بین‌المللی
88 6181 17.78 36.67 42.02 22.22 24.44 33.33
169 5673 75.56 46.67 24.44 0 0 0
192 5525 0 35 73.33 -6.67 -6.67 11.11
200 5472 0 33.33 66.67 28.89 0 0
213 5369 37.78 20 46.67 40 28.89 -11.1
215 5361 17.78 50 55.56 0 0 0
267 5048 0 21.67 55.56 46.67 0 0
274 5005 7.78 31.67 46.67 20 0 0
363 4698 26.67 21.67 33.33 22.22 0 -4.43
571 4196 0 8.33 68.89 0 0 0
739 3922 32.22 18.33 28.89 0 0 0
850 3802 -1.1 33.33 37.78 0 0 0
925 3720 0 0 48.89 0 11.11 0
1438 3341 53.33 0 0 0 26.67 0
1924 3122 0 30 -4 -4 4.44 28.89
2480 2945 11.11 -13.32 46.67 -6 11.11 -15.55
3851 2664 0 5 33.33 -15.55 0 0
4222 3614 -2.22 0 24.44 -2.67 11.11 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (مالکیت فکری و تجارت الکترونیک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت متون فقه
94 7025 37.78 58.34 26.67 41.67
192 6469 0 73.33 46.67 55
196 6453 15.56 56.67 28.89 73.33
212 6396 6.67 53.33 64.44 36.67
239 6296 40 48.33 13.33 35
246 6284 11.11 41.67 62.66 46.67
291 6172 0 53.33 60 51.52
311 6127 35.56 31.67 35.56 41.67
362 5999 7.78 51.67 44.44 38.33
646 5555 0 43.33 68.89 43.33
674 5509 56.67 36.67 0 10
837 5312 0 36.67 51.11 45
1305 4936 0 48.33 28.89 35
1683 4726 0 53.33 20 36.67
1915 4634 0 40 48.89 5
3056 4184 12.22 43.33 8.89 11.67
3696 4008 0 25 44.44 3.33

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق محیط زیست)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق جزای اختصاصی حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اداری
70 6338 75.56 0 46.67 0
77 6277 40 86.67 0 0
118 5964 64.44 13.33 26.67 0
145 5796 26.67 0 0 93.33
148 5791 92.22 0 0 0
169 5689 43.33 73.33 0 0
231 5402 53.33 0 43.33 0
309 5160 17.78 0 36.67 53.23
691 4508 2.33 31.67 20 51.11
1974 3685 32.22 0 18.33 6.67
5090 3023 36.67 0 0 -2.21

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق تجارت بین الملل)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت حقوق بین‌الملل عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی
5 8863 0 71 0 0 0
18 8148 84.44 31.67 40 31.67 55.56
52 7125 53.25 46.25 22.25 45 33
62 6931 1.11 53.33 62.22 35 71.11
85 6596 32.22 31.67 41.22 15 62.22
92 6542 64.44 13.33 28.89 26.67 37.78
208 5873 28.9 20 51 27 33
243 5735 53.33 20 20 43.33 4.44
274 5629 56.67 36.67 0 0 24.44
381 5349 17.81 35 37.78 21.67 20
447 5196 47.78 43.33 0 0 0
513 5101 35.56 31.67 35.56 0 0
718 4856 1.11 50 64.44 0 0
725 4852 0 70 26.67 0 0
864 4710 0 55 64.44 0 0
1058 4569 0 66.67 13.33 0 0
1265 4436 36.67 36.67 15.56 0 -2.21
1719 4221 2.22 50 33.33 0 0
2022 4105 0 48.33 28.89 0 0
3012 3804 12.22 43.33 8.89 0 0
3291 3736 0 43.33 24.44 0 0
4103 3581 0 43.33 24.44 0 0
5886 3308 0 21.67 40 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق خانواده)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
37 6033 -2.21 41.67 82.22 21.09
57 5737 0 41 82 20
91 5300 0 20 0 44.76
186 4743 0 55 66.67 0
203 4662 0 66.67 31.11 4.67
227 4555 32.2 70 0 0
387 4220 0 0 0 34.29
408 4179 0 21.67 84.44 0
653 3859 0 13.33 0 24.76
773 3761 36.67 56.67 0 0
1051 3548 3.33 36.67 0 14.29
1885 3199 0 3.33 0 20
1996 3162 7.78 38.33 0 0
3612 2814 5.56 33.33 0 0

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق ارتباطات)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری حقوق ارتباطات
63 6299 37.78 20 46.67 40 28.89 0
145 5722 17.78 36.67 42.02 22.22 24.44 0
216 5315 0 35 73.33 -6.67 -6.67 11.11
299 4892 0 0 51.11 13.33 0 26.67
457 4460 10 48.33 48.89 0 0 0
532 4323 0 5 40 0 28.89 2.22
802 3968 0 33.33 44.44 0 0 0
1130 3271 11.11 -13.32 46.67 -6 11.11 11.11
6452 2564 0 6.67 26.67 -2.21 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق تجاری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق تجارت متون فقه حقوق مدنی حقوق بین‌الملل خصوصی
160 5759 28.9 51 0 4.04 33
212 5494 64.44 28.89 -5 -15.55 37.78
293 5185 0 33.33 3.33 63.33 0
333 5089 0 51.11 45 24.44 0
397 4943 35.56 35.56 41.67 0 0
524 4742 1.11 64.44 56.67 0 0
637 4584 0 64.44 53.23 0 0
977 4253 0 48.89 6.67 28.89 0
1019 4226 7.78 44.44 38.33 0 0
1674 3863 0 44.44 3.33 13.33 0
2876 3454 0 48.89 5 0 0
3411 3328 0 40 13.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های گرایش های مختلف در کنکور کارشناسی ارشد حقوق 94

                                                                                                             جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق در سال 94

حقوق اداری

حقوق جزای عمومی

متون فقه

حقوق جزای اختصاصی

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق مدنی

متون حقوق به زبان (انگلیسی،فرانسه)

رتبه در حقوق خصوصی

رتبه در گرایش حقوق بین الملل

رتبه در حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه در حقوق عمومی

رتبه در گرایش حقوق بشر

رتبه در حقوق مالکیت فکری

رتبه در گرایش حقوق محیط زیست

رتبه در گرایش حقوق تجارت بین الملل

رتبه در معارف اسلامی و حقوق

رتبه در گرایش حقوق ارتباطات

رتبه در حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

0 20 13.33 21 0 0 0 15.56 --- 7792 12917 33233 --- --- --- --- --- --- ---
0 0 50 0 33.33 48.89 56.67 0 959 --- --- --- --- 1171 --- 1825 306 --- 3482
0 0 40 0 64.44 51.11 46.67 0 1034 --- --- --- --- 819 --- --- --- --- ---
0 51.11 56.67 81.67 0 0 0 0 --- --- 249 --- --- --- --- --- --- --- ---
22.22 4.44 3.33 0 0 8.89 18.33 -1.1 --- --- --- 1565 1673 --- --- --- --- 1372 ---
0 0 13.33 0 11.11 51.11 40 0 4539 --- --- --- --- --- --- 6802 --- --- ---
0 0 0 0 0 0 0 34.44 --- 274 --- 1409 565 13910 2480 15119 --- 846 846
0 0 46.67 0 62.22 82.22 56.67 12.22 316 --- --- --- --- 354 --- 579 --- 809 ---
0 51.11 28.33 41.67 40 77.78 55 0 1048 --- 1063 --- --- --- --- --- --- --- ---
0 0 0 0 0 0 0 0 --- 500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0 11.11 3.33 8.33 -6.66 13.33 51.67 1.11 --- 4321 --- --- --- --- --- 5832 --- --- 7530
24.44 8.89 11.67 25 -6.66 26.67 11.67 40 11101 564 7807 604 714 6392 198 3105 5355 953 3313
0 56.35 0.25 67.46 67.06 33.13 67.01 0 1368 --- 22854 --- --- --- --- --- --- --- ---
0 22.22 0 25 0 0 0 7.08 --- --- 4048 --- --- --- --- --- --- --- ---
0 0 0 0 24.44 55.56 41.67 36.67 2820 --- --- --- --- 1464 --- 1003 --- --- ---
0 0 16.67 0 22.22 37.78 35 0 6759 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0 0 0 0 0 0 0 41.11 --- 256 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0 13.33 0 21.67 0 0 0 0 --- --- --- 4496 --- --- --- --- --- --- ---
53.33 0 31.67 0 0 0 0 54.44 --- 139 --- 68 96 4334 23 --- --- 100 ---

 

نمونه کارنامه های گرایش های مختلف در کنکور کارشناسی ارشد حقوق 93

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق در سال 93

 
  کارنامه داوطلب حقوق عمومی کارنامه داوطلب حقوق خصوصی کارنامه داوطلب حقوق جزا
متون حقوقی 38% 63% 0%
متون فقه 60% 52% 62%
حقوق اساسی 49%    
حقوق اداری 48%    
حقوق بین الملل عمومی 50%    
حقوق مدنی   63%  
حقوق تجارت 62%  
آیین دادرسی مدنی 50%  
جزای عمومی   66%
جزای اختصاصی   75%
آیین دادرسی کیفری   93%
رتبه در گرایش حقوق عمومی 34    
رتبه در گرایش حقوق خصوصی 36  
رتبه در گرایش حقوق جزا 46

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 کد 1126 را به خاطر بسپارید!
این کد، کد رشته حقوق در کنکور کارشناسی ارشد است که شما حالا حالاها با آن سروکار خواهید داشت و امیدوارم خوش یمن باشد. اگر می خواهید تا آخرین روز کنکور کارشناسی ارشد با برنامه جلو بروید از همین حالا شروع کنید.

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت