بهترین منابع کنکور ارشد اقتصاد 1402 - منابع سطح بندی شده کنکور اقتصاد

بهترین منابع کنکور ارشد اقتصاد به صورت سطح بندی شده در این مطلب برای داوطلبان فراهم شده است. منابع کارشناسی ارشد اقتصاد به صورت جداگانه برای داوطلبانی که دارای پایه ریاضی قوی و داوطلبان دارای پایه ریاضی متوسط و ضعیف هستند، بررسی شده است. همچنین برای داوطلبانی که پایه اقتصادی دارند و داوطلبانی که پایه اقتصادی ندارند هم مطالبی ارائه شده است.

 

داوطلبانی که پایه ریاضیاتی قوی دارند از دو جهت دارای نقطه قوت خواهند بود:

به دو دسته تقسیم می شوند:

1- افرادی که دارای پایه اقتصادی هستند:

موفقیت در کنکور ارشد اقتصاد به انتخاب منابع متناسب با سطح علمی هر داوطلب بستگی دارد که در این مطلب تلاش شده به آن ها پرداخته شود. در این قسمت به منابعی اشاره می شود که برای داوطلبان دارای پایه اقتصادی پیشنهاد می شود.

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری نشر نی

تقویت کننده: حل المسائل اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تستهای کنکور آزمون ارشد اقتصاد سالهای گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 اقتصاد خرد دکتر ابونوری

تقویت کننده: کتاب اقتصاد خرد مدرسان شریف

تست: 2000 تست تیمور محمدی- کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سالهای گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: تجارت و مالیه بین الملل سالواتوره- پول و بانکداری یوسف فرجی- اقتصاد اسلامی دکتر کرمی و پورمند- بخش عمومی دکتر پژوهان

تقویت کننده: دروس تخصصی مدرسان شریف

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

آمار:

کتاب اصلی: کتاب آمار و احتمال دکتری محسن طورانی انتشارات نگاه دانش

تست: تست های کتاب آمار رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سالهای گذشته

حالا لازم است بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد را هم در سایت 3گام بخوانید.

 

 

2- افرادی که دارای پایه اقتصادی نیستند:

این افراد باید نسبت به افرادی که فارغ التحصیل اقتصاد هستند باید تلاش بیشتری داشته باشند تا پایه خود را قوی تر کنند.

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: کتابهای جلد 1 و 2 دکتر تیمور رحمانی

تقویت کننده: کتاب جلد 1 و 2 تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری نشر نی و حل المسائل اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تستهای کنکور آزمون ارشد اقتصاد سالهای گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: برای شروع اقتصاد خرد محسن نظری را مطالعه نموده سپس جلد 1 و 2 اقتصاد خرد دکتر ابونوری را با دقت بخونید

تقویت کننده: کتاب اقتصاد خرد مدرسان شریف

تست: 2000 تست تیمور محمدی- کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سالهای گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: دروس تخصصی مدرسان شریف

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سالهای گذشته

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت دکتر پور کاظمی

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

آمار:

کتاب اصلی: کتاب آمار و کاریرد آن در اقتصاد هادی رنجبران

تست: تست های کتاب آمار رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

 

 

منابع پیشنهادی برای افرادی که پایه ریاضیات متوسط و ضعیف، وقت مطالعه فراوان و پشتکار دارند:

 

1- افرادی که دارای پایه اقتصادی هستند:

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات دکتر هادی رنجبران

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 تئوری و سیاست های اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری نشر نی

تقویت کننده: حل المسائل اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 اقتصاد خرد دکتر ابونوری

تقویت کننده: کتاب اقتصاد خرد مدرسان شریف

تست: 2000 تست تیمور محمدی- کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: تجارت و مالیه بین الملل سالواتوره- پول و بانکداری یوسف فرجی- اقتصاد اسلامی دکتر کرمی و پورمند- بخش عمومی دکتر پژوهان

تقویت کننده: دروس تخصصی مدرسان شریف

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

آمار:

کتاب اصلی: کتاب آمار و احتمال دکتری محسن طورانی انتشارات نگاه دانش

تقویت کننده: کتاب آمار طورانی انتشارات پارسه

تست: تست های کتاب آمار رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

 

 

2- افرادی که دارای پایه اقتصادی نیستند:

این افراد باید نسبت به افرادی که فارغ التحصیل اقتصاد هستند باید تلاش بیشتری داشته باشند تا پایه خود را قوی تر کنند.

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات دکتر هادی رنجبران

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: کتاب های جلد 1 و 2 دکتر تیمور رحمانی

تقویت کننده: کتاب جلد 1 و 2 تئوری و سیاست های اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری نشر نی و حل المسائل اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: برای شروع اقتصاد خرد محسن نظری را مطالعه نموده سپس جلد 1 و 2 اقتصاد خرد دکتر ابونوری را با دقت بخونید

تقویت کننده: کتاب اقتصاد خرد مدرسان شریف

تست: 2000 تست تیمور محمدی- کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: دروس تخصصی مدرسان شریف

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

آمار:

کتاب اصلی: کتاب آمار و کاریرد آن در اقتصاد هادی رنجبران

تقویت کننده: کتاب آمار طورانی انتشارات پارسه

تست: تست های کتاب آمار رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

 

 

منابع پیشنهادی برای افرادی که پایه ریاضیات متوسط و ضعیف، وقت مطالعه کم و پشتکار دارند:

به این دسته از افراد پیشنهاد می شود چون زمان کافی ندارند همه منابع را مطالعه نکنند.

1- افرادی که دارای پایه اقتصادی هستند:

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات دکتر هادی رنجبران

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 تئوری و سیاست های اقتصاد کلان دکتر عباس شاکری نشر نی

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 اقتصاد خرد دکتر ابونوری

تست: 2000 تست تیمور محمدی- کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: تجارت و مالیه بین الملل سالواتوره- پول و بانکداری یوسف فرجی- اقتصاد اسلامی دکتر کرمی و پورمند- بخش عمومی دکتر پژوهان

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

آمار:

کتاب اصلی: کتاب آمار و احتمال دکتری محسن طورانی انتشارات نگاه دانش

تست: تست های کتاب آمار رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

 

 

2- افرادی که دارای پایه اقتصادی نیستند:

این افراد باید نسبت به افرادی که فارغ التحصیل اقتصاد هستند باید تلاش بیشتری داشته باشند تا پایه خود را قوی تر کنند.

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات دکتر هادی رنجبران

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: کتاب های جلد 1 و 2 دکتر تیمور رحمانی

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: برای شروع اقتصاد خرد محسن نظری را مطالعه نموده سپس جلد 1 و 2 اقتصاد خرد دکتر ابونوری را با دقت بخونید

تست: 2000 تست تیمور محمدی- کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: دروس تخصصی مدرسان شریف

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

آمار:

کتاب اصلی: کتاب آمار و کاریرد آن در اقتصاد هادی رنجبران

تست: تست های کتاب آمار رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

 

منابع پیشنهادی برای افرادی که پایه ریاضیات متوسط و ضعیف، وقت مطالعه کم و پشتکار ندارند:

 

ریاضیات:

کتاب اصلی: کتاب ریاضیات دکتر هادی رنجبران

تست: تست های کتاب رنجبران و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد کلان:

کتاب اصلی: جلد 1 و 2 تیمور رحمانی

تست: 2000 تست دکتر رحمانی و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

اقتصاد خرد:

کتاب اصلی: کتاب اقتصاد خرد مدرسان شریف

تست: کتاب تست اقتصاد خرد مدرسان شریف- تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

دروس تخصصی:

کتاب اصلی: از دروس تخصصی مدرسان شریف اقتصاد اسلامی را مطالعه نمایند و از کتاب کلان فصول مربوط به مالیه بین الملل و فصل عرضه پول مطالعه شود و از اقتصاد خرد فصل مالیات ها خوانده شود به امید آنکه در روز آزمون بتواند سوالات بخش عمومی مربوط به مالیات ها را پاسخ دهد.

تست: کتاب تست دروس تخصصی ماهان و تسلط کامل بر تست های کنکور آزمون ارشد اقتصاد سال های گذشته

 

 

 

سایر بخش های مجموعه علوم اقتصادی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 97/10/28

  سلام من با کتابها ومنابع ۸سال قبل میتونم کنکور شرکت کنم

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 97/10/27

  سلام خسته نباشید من بعد هفت سال میخوام کنکور بدم ،دسترسی به ازمون های ارشد این چند ساله ندارم کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟ممنون میشم

 • تصویر فرد

  Aliye‏ - 97/4/28

  سلام یک سوال واسه من پیش اومد منظورتون از داشتن پایه اقتصادی این هست که الزاما کارشناسی رو اقتصاد خونده باشن؟ من مدیریت بودم و آشنایی نسبی با اقتصاد دارم و الان نمیدونم کتاب های کدوم گروه رو انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  امین‏ - 97/1/9

  سلام دوست عزیز. فکر کنم خوب بررسی نکردید وگرنه همه منابع بجز خرد ابونوری تو بازار هستند..... خرد ابونوری رو هم دوستان گفتند کجا پیدا کنید..... با ارزوی موفقیت

 • تصویر فرد

  علي سپهر‏ - 95/10/4

  با سلام و تشکر از مطالب مفید شما
  متاسفانه اکثر منابع معرفی شده در رشته اقتصاد نه در فروشگاه شما پیدا میشه نه توی بازار

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. هیچکدوم از منابع رو در بازار پیدا نکردید؟!

 • تصویر فرد

  سودابه‏ - 94/10/4

  سلام خوبین؟بخشید کتاب خرد ابونوری رو من پیدا نمیکنم.میشه عکس این دوتارو برام بفرستین؟ممنون میشم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 94/10/5

  سلام.
  توی گوگل سرچ بفرمایید اقتصاد خرد ابونوری و از بخش images تصاویر مربوط به کتاب رو کامل می تونید ببینید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت