راهنمای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

تعداد بازدید 4177 دفعه

موسسه 3گام که تخصصی ترین مرکز مشاوره و برنامه ریزی کنکور می باشد، در آزمونهای مختلف، طرحهای متفاوتی را ارائه می دهد که از نظر کیفیت خدمات، ارزش خدمات و همچنین قیمت متفاوت می باشند. طرحهای مختلف با توجه به دوره باقیمانده تا آزمون، ارائه می شوند.

جهت سهولت در دسترسی به طرحهای ویژه هر آزمون می توانید با کلیک بر روی آزمون مربوطه طرح های آن را مشاهده کنید.

 

طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام در کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم

طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام در کنکور کارشناسی ارشد آزمون وکالت

 

 

 

 

طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام در کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم:

 

طرح طلایی: مشاوره نامحدود و یک برنامه ریزی هدفمند با پشتیبانی بدون وقفه

این طرح، بیشترین خدمات مشاوره و برنامه ریزی را دارد و تا سه ماه مانده به آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 20 تا 25 جلسه تا روز آزمون

مشاوره آنلاین نامحدود از طریق تلگرام تا روز آزمون

نظارت روزانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی روزانه داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح استراتژیک: مدیریت زمان، مشاوره مطمئن و برنامه ریزی بدون نقص

این طرح، از نظر تعداد خدمات ارائه شده در رده متوسط قرار دارد و تا سه ماه مانده به آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 10 تا 15 جلسه تا روز آزمون

مشاوره آنلاین محدود و از طریق پنل کاربری تا روز آزمون

نظارت هفتگی روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی هفتگی داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح اقتصادی: برنامه ریزی دقیق با مشاوره های محدود

این طرح، کمترین خدمات ارائه شده با مشاوره و برنامه ریزی را دارد و تا سه ماه مانده به آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 4 تا 7 جلسه تا روز آزمون

مشاوره های آنلاین بسیار محدود از طریق پنل کاربری تا روز آزمون

نظارت ماهیانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی هفتگی داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح ضربتی: مشاوره نامحدود و یک برنامه ریزی فشرده عالی با پشتیبانی بدون وقفه

این طرح، مخصوص 3 ماه آخر آزمون می باشد و مخصوص کسانیست که دیر برای مطالعه آزمون اقدام می کنند و دارای ویژگیهای زیر می باشد:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 7 تا 10 جلسه تا روز آزمون

 مشاوره های آنلاین نامحدود از طریق تلگرام تا روز آزمون

 نظارت روزانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون 

گزارش دهی روزانه داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح تسلط: برنامه ریزی جمعبندی با مشاوره های نامحدود

این طرح، مخصوص 3 ماه آخر آزمون می باشد و و مخصوص کسانی است که برای جمع بندی نهایی و تسلط نیاز به مشاوره و برنامه ریزی دارند و دارای ویژگیهای زیر می باشد:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 5 تا 8 جلسه تا روز آزمون

 مشاوره های آنلاین نامحدود از طریق تلگرام تا روز آزمون

 نظارت روزانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون 

گزارش دهی روزانه داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح حرفه ای: یک برنامه ریزی مناسب بدون نیاز به مشاور

این طرح، فقط دارای خدمات برنامه ریزی است و هیچ خدمات مشاوره ای را شامل نمی شود. این طرح تا پایان آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

یک جلسه مشاوره آموزش پنل

برنامه ریزی از طریق پنل هوشمند 3گام تا آخرین روز آزمون. 

 

طرح پرش:  این طرح، دارای خدمات فقط مشاوره است و خدمات برنامه ریزی را شامل نمی شود و 10 جلسه مشاوره تلفنی و حضوری را شامل می شود.

 

طرح جهش این طرح، دارای خدمات فقط مشاوره است و خدمات برنامه ریزی را شامل نمی شود و 5 جلسه مشاوره تلفنی و حضوری را شامل می شود.

 

طرح گام اول: این طرح، دارای خدمات فقط مشاوره است و خدمات برنامه ریزی را شامل نمی شود و 1 جلسه مشاوره تلفنی و حضوری را شامل می شود.

 

 

 

 

طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت:

 

طرح طلایی: مشاوره نامحدود و یک برنامه ریزی هدفمند با پشتیبانی بدون وقفه

این طرح، بیشترین خدمات مشاوره و برنامه ریزی را دارد و تا چهار ماه مانده به آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 20 تا 25 جلسه تا روز آزمون

مشاوره آنلاین نامحدود از طریق تلگرام تا روز آزمون

نظارت روزانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی روزانه داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح استراتژیک: مدیریت زمان، مشاوره مطمئن و برنامه ریزی بدون نقص

این طرح، از نظر تعداد خدمات ارائه شده در رده متوسط قرار دارد و تا چهار ماه مانده به آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 10 تا 15 جلسه تا روز آزمون

مشاوره آنلاین محدود و از طریق پنل کاربری تا روز آزمون

نظارت هفتگی روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی هفتگی داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح اقتصادی: برنامه ریزی دقیق با مشاوره های محدود

این طرح، کمترین خدمات ارائه شده بای مشاوره و برنامه ریزی را دارد و تا چهار ماه مانده به آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 4 تا 7 جلسه تا روز آزمون

مشاوره های آنلاین بسیار محدود از طریق پنل کاربری تا روز آزمون

نظارت ماهیانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی هفتگی داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح معجزه: مشاوره نامحدود و یک برنامه ریزی فشرده عالی با پشتیبانی بدون وقفه

این طرح، مخصوص 4 ماه آخر آزمون می باشد و دارای ویژگیهای زیر می باشد:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 5 تا 10 جلسه تا روز آزمون

 مشاوره های آنلاین نامحدود از طریق تلگرام تا روز آزمون

 نظارت روزانه روی برنامه ریزی تا روز آزمون 

گزارش دهی روزانه داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح ضربتی: مشاوره نامحدود و یک برنامه ریزی فشرده عالی با پشتیبانی بدون وقفه

این طرح، مخصوص 4 ماه آخر آزمون می باشد و دارای ویژگیهای زیر می باشد:

مشاوره های تلفنی و حضوری بین 3 تا 7 جلسه تا روز آزمون

مشاوره آنلاین محدود و از طریق پنل کاربری تا روز آزمون

نظارت هفتگی روی برنامه ریزی تا روز آزمون

گزارش دهی هفتگی داوطلب به مشاور تا روز آزمون

انجام برنامه ریزی توسط مشاور تا آخرین روز آزمون

 

طرح حرفه ای: یک برنامه ریزی مناسب بدون نیاز به مشاور

این طرح، فقط دارای خدمات برنامه ریزی است و هیچ خدمات مشاوره ای را شامل نمی شود. این طرح تا پایان آزمون فعال خواهد بود.

ویژگیهای اصلی این طرح عبارتند از:

یک جلسه مشاوره آموزش پنل

برنامه ریزی از طریق پنل هوشمند 3گام تا آخرین روز آزمون. 

 

طرح پرش:  این طرح، دارای خدمات فقط مشاوره است و خدمات برنامه ریزی را شامل نمی شود و 10 جلسه مشاوره تلفنی و حضوری را شامل می شود.

 

طرح جهش: این طرح، دارای خدمات فقط مشاوره است و خدمات برنامه ریزی را شامل نمی شود و 5 جلسه مشاوره تلفنی و حضوری را شامل می شود.

 

طرح گام اول: این طرح، دارای خدمات فقط مشاوره است و خدمات برنامه ریزی را شامل نمی شود و 1 جلسه مشاوره تلفنی و حضوری را شامل می شود.

 

 

 

 

طرحهای آزمون وکالت:

 

طرح پایا: مشاوره نامحدود، رفع اشکال مطمئن، برنامه ریزی دقیق و آزمونهای منظم با پشتیبانی بدون وقفه

ویژگیهای این طرح عبارتند از:

20 جلسه مشاوره تخصصی و انگیزشی
 برنامه ریزی های هفتگی 
نظارت هفتگی
ارتباط و رفع اشکال تلگرامی نامحدود
آزمون هر 2 هفته یک بار
ارائه جزوات مروری و نکته ای

 

طرح همراه: مشاوره، رفع اشکال و آزمونهای مطمئن و برنامه ریزی بدون نقص

ویژگیهای این طرح عبارتند از:

15 جلسه مشاوره تخصصی و انگیزشی
 برنامه ریزی های ماهیانه 
نظارت دو هفته یکبار
رفع اشکال تلگرامی هر هفته یک بار
ارائه جزوات مروری و نکته ای

طرح طلایی ارشد + وکالت: مشاوره نامحدود و برنامه ریزی دقیق و تطبیقی دو آزمون ارشد و وکالت

ویژگیهای این طرح عبارتند از:

30 جلسه مشاوره تخصصی و انگیزشی
برنامه ریزی تا روز آزمون ارشد
برنامه ریزی تا روز آزمون وکالت
نظارت هفتگی
رفع اشکال تلگرامی هر هفته یک بار
ارائه جزوات مروری و نکته ای مخصوص آزمون وکالت
 

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  آیه موسوی‏ - 99/7/27

  کلاس دهم تجربی هستم طرح طلایی تون چنده

 • تصویر فرد

  آیه موسوی‏ - 99/7/27

  هزینه طرح طلایی ماهانه هست ‍؟یا سالانه و چنده؟ لطفا اگه میشه زود بگین که زود اقدام کنم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/7/27

  سلام خدمت شما هزینه طرح طلایی تا روز کنکور هست 

 • تصویر فرد

  نرگس‏ - 99/5/6

  سلام هزینه طرح طلایی ارشد هماتولوژی چقدر هستش؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/6

  سلام وقت بخیر
  بعد از ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی می تونید توی لینک زیر هزینه ها رو مشاهده کنید. 
  https://edu.3gaam.com/packages/customization/

 • تصویر فرد

  آناهیتا‏ - 99/5/3

  سلام،هزینه ی طرح استراتژیک برای رشته ی شیمی دارویی رو لطف میکنید

 • تصویر فرد

  مهسا میرزایی‏ - 98/10/30

  سلام .هر جلسه مشاوره تلفنی چند دقیقه است؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/10/30

  سلام خدمت شما 15 دقیقه

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 98/9/18

  سلام هزینه طرح طلایتون چند؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/9/21

  سلام وقت بخیر
  هزینه طرح طلایی برای کدوم رشته مد نظرتون هست؟

 • تصویر فرد

  الناز غفاری‏ - 98/8/12

  عالی

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc