شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

تعداد بازدید 29428 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 99 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 99 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس اصلی، تخصصی شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه
1,122,000 90,000 114,000 132,000 246,000 156,000

 

 شهریه پردیس خودگردان کارشناسی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس اصلی، تخصصی شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه
3,913,800 210,000 210,000 210,120 327,600 276,000

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

 شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس اصلی، تخصصی شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه
1,683,000 135,000 171,000 198,000 369,000 234,000

 

 شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس اصلی، تخصصی شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه
1,320,000 90,000 156,000 174,000 288,000 198,000

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

 شهریه پردیس خودگردان کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس اصلی، تخصصی شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه
4,980,000 198,000 204,000 216,000 426,000 330,000

 

 شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس اصلی، تخصصی شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه
1,980,000 135,000 234,000 261,000 432,000 297,000

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

 شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
1,620,000 246,000 283,200 690,000

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
3,895,200 389,640 528,480 888,480

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
243,000 369,000 424,800 1,035,000

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
1,491,840 186,480   690,2400

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
1,812,000 288,000 382,800 690,000

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
4,718,400 389,640 528,480 888,480

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
2,718,000 432,000 574,200 1,035,000

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پایان نامه 
1,491,840 2,088,576   690,240

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی و رساله  شهریه امتحان جامع
4,980,000 510,960 1,194,000 2,430,000

 

شهریه پردیس خودگردان دکتری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی و رساله  شهریه امتحان جامع
6,265,200 598,680 1,149,360 4,249,080

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه مهمان و انتقالی دکتری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی و رساله  شهریه امتحان جامع
7,470,000 766,440 1,791,000 3,645,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی و رساله  شهریه امتحان جامع
7,026,000 510,960 1,194,000 2,430,000

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

شهریه پردیس خودگردان دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی و رساله  شهریه امتحان جامع
8,547,600 598,680 1,149,360 4,249,080

 

شهریه مهمان و انتقالی دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی و رساله  شهریه امتحان جامع
10,503,000 766,440 1,791,000 3,645,000

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

سوالات متداول:

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 99 مراجعه کنید.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  مائده‏ - 99/9/26

  به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان خوابگاه تعلق نمیگیره ؟؟

 • تصویر فرد

  موسوی‏ - 99/7/4

  سلام
  شهریه ها برای هر ترم مهندسی به طور کامل تقریبا چقدر هست

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 99/6/15

  سلام یعنی هزینه هر ترم ارشد رشته پرتو پزشکی شهید بهشتی حدود ۵تا ۵.۵ میلیون درمیاد ؟؟؟خواهشا جواب بدین خیلی مهم،؟؟ و چرا امسال دانشگاه ها پذیرش رشته ها کم کردن برای همه دوره ها؟؟؟

 • تصویر فرد

  یه نفر‏ - 99/4/14

  سلام ممنون از مطالب؟قیمت ها به ریال هستش؟

 • تصویر فرد

  Sis‏ - 98/6/24

  سلام این قیمت ها تغییر نکرده ؟

 • تصویر فرد

  ftme.k‏ - 98/6/20

  شهریه کاردانی تربیت بدنی چه مقداره؟
  تو جدول بالا نبود

 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 98/6/19

  سلام من امسال ارشد شبانه بهشتی در رشته علوم انسانی قبول شدم..
  شهریه ثابت چه مقدار است؟؟

 • تصویر فرد

  احمد‏ - 98/6/17

  ریالِ

 • تصویر فرد

  فرهاد‏ - 98/5/21

  سلام ببخشید قیمت ها برای یک ترم هست؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/26

  سلام وقت بخیر، بله

 • تصویر فرد

  K111‏ - 98/5/17

  قیمت ها به تومان خست

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc