مصاحبه ارشد بالینی شاهد

avatar

مصاحبه ارشد بالینی شاهد

محمدحسین صادقی در تاریخ سه شنبه ۲۵ تیر

سلام
بدترین رتبه ای که برای مصاحبه ارشد بالینی دانشگاه شاهد دعوت شده چه رتبه ای بوده؟