تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

پریسا در تاریخ شنبه ۶ خرداد

سلام با این درصدها چه رتبه ای ممکن هست بیارم؟
زبان ۲/۲۲
سنجش ۵۰
آسیب ۱۳/۳۳
مدیریت ۳۶/۶۶