اقتصاد بهداشت

avatar

اقتصاد بهداشت

ترانه در تاریخ شنبه ۲۳ اردیبهشت

سلام
در میان منابع دو درس اقتصاد سلامت و سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی کنکور اقتصاد بهداشت کدام ها مهم ترند ؟