آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم اجتماعی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم اجتماعی شامل: زبان عمومی وتخصصی و فلسفه جغرافیا و امارواحتمالات و اب وهواشناسی و ژئومورفولوژی و مبانی سنجش ازدور و جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری و جغرافیای روستایی وعشایری و برنامه ریزی روستایی و برنامه ریزی منطقه ای و مخاطرات طبیعی وانسانی و جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی و جغرافیای نظامی ایران و دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.