آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد روانشناسی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد روانشناسی شامل: متون روانشناسی و علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و آمار و روش تحقیق و روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی و روانشناسی رشد و روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی و روان‌سنجی و آزمون‌های شناختی هوش و استعداد و روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان و روانشناسی صنعتی سازمانی و روانشناسی اجتماعی و رفتار سازمانی و روانشناسی امور استخدامی و بالندگی سازمانی و روانشناسی تربیتی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.