۳گام
مهدی موسوی

مهدی موسوی

دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4.6
دانش آموختگان3 نفر
سابقه مشاوره3 جلسه
سابقه آموزشی1+ سال
دنبال کردن