۳گام
آیدا علیاری

آیدا علیاری

رتبه 4 کنکور ارشد وزارت علوم سلولی مولکولی

4.6
دانش آموختگان2 نفر
سابقه مشاوره3 جلسه
سابقه آموزشی1+ ماه
دنبال کردن