برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

بیوتکنولوژی

avatar

بیوتکنولوژی

پویا شیخی در تاریخ چهار شنبه ۲۳ تیر

بین گرایش بیوتکنولوژی و طراحی کدوم بازار کار خوبی داره