با سلام با رتبه 769و تراز 2700چه دانشگاه هایی در دوره روزانه میتوانم در ارشد 98قبول شوم؟

avatar

با سلام با رتبه 769و تراز 2700چه دانشگاه هایی در دوره روزانه میتوانم در ارشد 98قبول شوم؟

مهتاب در تاریخ شنبه ۲۹ تیر

رتبه 769چه دانشگاهی قبول میشوم