قبولی روزانه تهران

avatar

قبولی روزانه تهران

سمانه در تاریخ سه شنبه ۱۸ تیر

سلام سه گامی های عزیز
با رتبه 195 چقدر شانس قبولی روزانه دانشگاه های تهران رو دارم ؟؟
الزهرا یا خوارزمی ؟؟