سلام .با رتبه ۶۶ در زیست گیاهی میشه دانشگاه گیلان قبول شد.و آخرین رتبه قبولی ارشد در دانشگاه گیلان

avatar

سلام .با رتبه ۶۶ در زیست گیاهی میشه دانشگاه گیلان قبول شد.و آخرین رتبه قبولی ارشد در دانشگاه گیلان

نگار در تاریخ دو شنبه ۱۷ تیر

ارشد