ارشد ژنتیک

avatar

ارشد ژنتیک

m.h در تاریخ یک شنبه ۱۹ خرداد

رتبه ۱۵۰ زیرگروه دو(ژنتیک) کدوم دانشگاه رو میشه قبول شد?اصفهان میشه?