برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سلام رشته کارشناسی پیوسته معماری هستم الان واسه ارشد میتونم بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟

avatar

سلام رشته کارشناسی پیوسته معماری هستم الان واسه ارشد میتونم بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟

زهرا در تاریخ یک شنبه ۱۱ فروردین

سلام رشته کارشناسی پیوسته معماری هستم الان واسه ارشد میتونم بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟

 • avatar

  خانم پور واحدی در تاریخ یک شنبه ۱۱ فروردین

  سلام بیوشیمی وزارت علوم میتونید ولی وزارت بهداشت
  فقط دارندگان مدرک کارشناسی رشته های زیر میتوانند
  كارشناسي بيوشيمي؛ ويـروس شناسـي ؛ ايمنـي شناسـي پزشـكي؛
  شيمي؛ علوم آزمايشگاهي؛ علوم تغذيه ؛ داروسازي؛ زيست شناسـي
  (كليـــه گرايشـــها) ؛ علـــوم داروئـــي؛ علـــوم و صـــنايع غـــذائي؛ علـــوم
  آزمايشــگاهي دامپزشــكي؛ بهداشــت و بازرســي گوشــت؛ بهداشــت
  موادغذايي