برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

کنکور ارشد بیوشیمی بالینی

avatar

کنکور ارشد بیوشیمی بالینی

پیمان در تاریخ چهار شنبه ۸ اسفند

سلام
آیا میتوان با کارشناسی شیمی گرایش آفت کشها در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی ثبت نام کرد؟